57 mln zł zysku netto Grupy BOŚ w pierwszym kwartale 2023 r.

opublikowano: 10 maja 2023
57 mln zł zysku netto Grupy BOŚ w pierwszym kwartale 2023 r. lupa lupa
dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska, fot. materiały prasowe

W I kwartale 2023 roku Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto niemal 2,5-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku, pomimo wysokiej presji kosztowej z tytułu rezerw na ryzyko prawne związanych z kredytami hipotecznymi w CHF. Grupa BOŚ odnotowała poprawę kluczowych wskaźników finansowych: stopa zwrotu z kapitału (ROE) wzrosła do 8,3 proc. z 6,7 proc. w 2022 roku, marża odsetkowa wyniosła 3,6 proc. wobec 2,8 proc.. Sprzedaż kredytów proekologicznych stanowiła 50 proc. nowej sprzedaży kredytów ogółem, a udział zielonych kredytów w portfelu kredytowym Banku na koniec marca br. przekroczył 40 proc.

– Grupa BOŚ zakończyła I kwartał 2023 roku z drugim najwyższym kwartalnym zyskiem netto w swojej historii, pomimo że na wynikach Banku wciąż istotnie ciążą koszty rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Dzięki wdrożonej optymalizacji działania, znacząco poprawiliśmy wskaźnik kosztów do dochodów. Jesteśmy na dobrej drodze do uzyskania trwałej rentowności dzięki realizacji kluczowych inicjatyw strategicznych. Ambicją Banku Ochrony Środowiska jest dalsza specjalizacja w finansowaniu przedsięwzięć, które służą zielonej transformacji. BOŚ dysponuje unikalną ekspertyzą i doświadczeniem w szeroko pojętym sektorze ekologii. Tworzymy kolejne produkty finansowe, dzięki którym nasi klienci mogą realizować projekty biznesowe przy poszanowaniu środowiska naturalnego – skomentował dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska kierujący pracami Zarządu.

W I kwartale 2023 roku Grupa BOŚ S.A. zdecydowanie poprawiła sytuację finansową przede wszystkim w obszarze wyniku odsetkowego, który wyniósł 196,3 mln zł i był o 40,2 proc. wyższy od wypracowanego w I kwartale 2022 roku. Wynik ten był konsekwencją wyższej marży odsetkowej na aktywach ogółem, która wzrosła w omawianym okresie do poziomu 3,8 proc..

Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji w I kwartale tego roku zmalał o 15,5 proc. r/r do 32,5 mln zł. Wprawdzie Bank odnotował wzrost prowizji w operacjach kredytowych, natomiast wyraźnie niższe były przychody z tytułu usług maklerskich, co było spowodowane dekoniunkturą na rynku pierwotnym oraz mniejszą aktywnością inwestorów na GPW, zarówno na rynku akcji, kontraktów terminowych, jak i rynku NewConnect. Miniony kwartał był jednak okresem dalszego silnego przyrostu rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez Dom Maklerski BOŚ. W pierwszych trzech miesiącach tego roku liczba otwartych rachunków inwestycyjnych wzrosła o 4,6 tys. do 158,3 tys.

Koszty w ryzach

Głównym czynnikiem obciążającym wyniki finansowe Banku są koszty ryzyka prawnego w przypadku kredytów hipotecznych w walutach obcych. W I kwartale 2023 roku wzrosły o ponad 42 mln zł wobec analogicznego okresu 2022 roku. Na koniec marca 2023 roku utworzone przez BOŚ łączne rezerwy na ryzyko z tego tytułu sięgnęły 534 mln zł, dzięki czemu pokrycie rezerwami całego portfela kredytów CHF jest jednym z najwyższych w krajowym sektorze bankowym i wynosi około 70 proc..

Poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów rzeczowych i osobowych, Bank dąży do ograniczenia wzrostu kosztów w warunkach wysokiej inflacji, a tym samym silnej presji kosztowej w wielu obszarach, zapewniając jednocześnie sprawne i bezpieczne funkcjonowanie organizacji w ramach obowiązujących przepisów prawnych i wymogów nadzorczych. W konsekwencji ogólne koszty administracyjne Grupy BOŚ w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosły o 7,1 proc. r/r.

Szybsze tempo wzrostu dochodów wobec kosztów przełożyło się natomiast na dalszą poprawę wskaźnika C/I, który w I kwartale 2023 roku wyniósł 48,1 proc. wobec 52,9 proc. w 2022 roku (przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów jednorazowej składki na BFG).

W I kwartale 2023 roku wynik odpisów z tytułu utraty wartości był dodatni i wyniósł 19 mln zł wobec -24,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku, głównie dzięki rozwiązaniu części odpisów w portfelu korporacyjnym w związku ze spłatami kredytów, podpisaniem aneksów oraz umów restrukturyzacyjnych. W efekcie, koszt ryzyka (liczony dla 12 ostatnich miesięcy) zmalał do poziomu 0,5 (wobec 0,8 w 2022 roku).

Wciąż wysokie zainteresowanie programem „Mój elektryk”

Miniony kwartał to również okres utrzymującego się wysokiego zainteresowania dopłatami do leasingu samochodów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk” uruchomionego pod koniec 2021 roku. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BOŚ – będący jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu – dysponuje obecnie łączną kwotą 250 mln zł na dopłaty. W I kwartale tego roku do programu przystąpiły dwie kolejne firmy leasingowe i na koniec marca BOŚ współpracował już z 26 firmami.

Od momentu uruchomienia ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk” do końca I kwartału 2023 roku do BOŚ wpłynęło blisko 7200 wniosków na łączną kwotę prawie 229 mln zł. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził w tym czasie dopłaty do blisko 6500 pojazdów, a łączna wartość zatwierdzonych wniosków przekroczyła 210 mln zł, tj. 84 proc. udostępnionych środków. W II kwartale BOŚ planuje złożyć wniosek do NFOŚiGW o zwiększenie puli środków na dotacje o kolejne 150 mln zł. Program „Mój elektryk” jest przewidziany na okres do 2025 roku.

Realizacja celów „Zielonego Banku”

Ambicją Banku jest dalsza specjalizacja w finansowaniu przedsięwzięć, które służą zielonej transformacji. Wymiernym tego efektem jest stały wzrost udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów dla segmentu bankowości instytucjonalnej. W I kwartale br. łączna wartość udzielonych przez Bank kredytów przekroczyła 727 mln zł (wzrost o 3,3 proc. r/r), z czego połowę stanowiły właśnie kredyty proekologiczne. Na koniec marca br. udział zielonych kredytów w portfelu kredytowym Banku wynosił 41 proc.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła