BGK: 120 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki

opublikowano: 28 kwietnia 2021
BGK: 120 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki lupa lupa
Prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, fot. materiały prasowe

Bank Gospodarstwa Krajowego – państwowy bank rozwoju – w 2020 r. wygenerował 120 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii COVID-19, a polscy przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia BGK 100 tys. razy.

Przypomnijmy, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest głównym partnerem państwa w rządowych programach społeczno-gospodarczych, które wspierają przedsiębiorczość, a także inwestycje infrastrukturalne, mieszkaniowe oraz poprawiające innowacyjność polskiego biznesu na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Rok 2020 należał do najtrudniejszych dla polskiej gospodarki po 1989 roku. Był to też rok próby dla Banku Gospodarstwa Krajowego, który we współpracy z rządem i sektorem bankowym przygotował bezprecedensowy pakiet wsparcia dla polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Celem kilkunastu programów wsparcia - obok tradycyjnego stymulowania rozwoju firm - była pomoc w utrzymaniu się na rynku i zachowaniu setek tysięcy zagrożonych likwidacją miejsc pracy. Dzięki nim do gospodarki wpłynęło 120 mld zł.  

Zarówno ubiegły rok, jak i obecny charakteryzują się niespotykaną w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nieprzewidywalnością i zaburzeniami w działaniu światowej, w tym polskiej gospodarki. Jako państwowy bank rozwoju i bezpośredni partner rządu musieliśmy szybko i skutecznie reagować na rozlewający się światowy kryzys. Utrzymywaliśmy działanie dotkniętych nim branż w Polsce, ale też równocześnie realizowaliśmy swoje zwykłe zadania związane ze wsparciem społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Dzięki bardzo dobrej współpracy z sektorem bankowym udzieliliśmy ponad 65 tysiącom polskich przedsiębiorców gwarancji i poręczeń, które zabezpieczyły prawie 55 mld zł kredytów – powiedziała prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

- Wciąż zwiększamy naszą aktywność międzynarodową. Fundusz Trójmorza, którego jesteśmy pomysłodawcą, inicjatorem i współzałożycielem wciąż się rozwija i staje się coraz istotniejszym projektem w naszej części Europy. Mamy też swoje przedstawicielstwa już w czterech najważniejszych centrach finansowych Europy, a wraz z naszymi klientami, polskimi przedsiębiorcami działamy w 72 krajach świata - dodała prezes Daszyńska-Muzyczka.

Wsparcie polskiej gospodarki

Zaangażowanie kredytowe BGK w 2020 r. wyniosło brutto 45,9 mld zł i było o blisko 2 mld zł wyższe niż rok wcześniej.

Jednym z podstawowych zadań BGK jest wspieranie sektora MŚP w finansowaniu potrzeb rozwojowych, w tym inwestycyjnych, również poprzez działalność poręczeniowo-gwarancyjną. W 2020 roku doszły do tego działania pomocowe związane z COVID-19. W sumie, w całym zeszłym roku, bank we współpracy z sektorem bankowym udzielił prawie 76 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 25,6 mld zł (wobec odpowiednio 51,2 tys. i 13,9 mld zł w 2019 r.), które zabezpieczyły 54,9 mld zł kredytów. Polscy przedsiębiorcy tradycyjnie najchętniej korzystali z programu gwarancji de minimis. Łącznie od początku programu z gwarancji BGK skorzystało już ponad 210 tysięcy przedsiębiorstw, z czego w samym roku 2020 aż 65,5 tysiąca.

Bank wspiera także rozwój mieszkalnictwa między innymi poprzez finansowanie budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, w tym mieszkań budowanych przez TBS w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego. W 2020 roku sektor społecznego budownictwa czynszowego wybudował 2559 mieszkań. Nie byłoby to możliwe bez kredytów udzielonych przez BGK: 36 kredytów o wartości 235,5 mln zł, finansujących budowę ponad 1615 mieszkań oraz 13 kredytów budowlanych o wartości 60,9 mln zł przeznaczonych na wybudowanie 944 mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach.

BGK obsługuje finanse publiczne i zadania rządowe m.in. poprzez zarządzanie i administrowanie funduszami przepływowymi, które nie są ujmowane w bilansie BGK. Środki z funduszy wspierają  infrastrukturę transportową, studentów, naukę, przedsiębiorców czy poprawę jakości budynków. Największym funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest obecnie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FPCOV-19). Środki Funduszu służyła wsparciu finansowemu sektora publicznego i wielu obszarów gospodarki, przyczyniając się do zminimalizowania skutków społeczno-gospodarczych związanych z pandemią. Bank zarządza przepływami środków finansowych. Bilans oraz rachunek zysków i strat Funduszu jest wyłączony z bilansu oraz rachunku zysków i strat Banku. Łączne wpływy FPCOV-19 w 2020 roku wyniosły 110,4 mld zł. Wpływy z głównego źródła zasilania Funduszu, tj. pochodzące z emisji obligacji, które przeprowadził na rzecz Funduszu BGK wyniosły 100,8 mld zł. Fundusz zasiliły też środki z budżetu państwa w kwocie 9,6 mld zł. Łączne wydatki Funduszu wyniosły 92,8 mld zł, w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły ponad 92,7 mld zł.

Drugim pod względem wielkości funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest Krajowy Fundusz Drogowy, będący głównym źródłem finansowania dróg krajowych, których budowę i modernizację realizuje rząd w wieloletnich programach drogowych. Od 2004 r. praktycznie wszystkie drogi krajowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe, powstały z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Łączne wydatki KFD przekroczyły 187 mld zł, z których powstało około 1,3 tys. km autostrad i ponad 2,2 tys. km dróg ekspresowych. W 2020 roku BGK zawarł z EBI dwie umowy finansowe: „Modernizacja dróg w Polsce IV” na kwote? 150 mln EUR oraz „Droga ekspresowa S6 (Bożepole – Trójmiasto)” na kwotę 150 mln EUR.

Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2020 roku wyniosły około 17,8 mld zł, w tym: płatnosci z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wyniosły 13,2 mld zł, wydatki związane z finansowaniem systemu poboru opłat za przejazd 400 mln zł, wydatki związane z obsługa? obligacji i kredytów wyniosły 2,2 mld zł (na obsługę obligacji wydano 0,6 mld zł, na obsługę kredytów 1,6 mld zł), a wydatki na rzecz operatorów autostrad płatnych wyniosły 1,9 mld zł.

Zarządzanie środkami UE

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem administracji rządowej i samorządowej w realizacji programów europejskich. Bank obsługuje programy o zasięgu krajowym i regionalnym, współpracując z dysponentami środków krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W perspektywie unijnej 2014-2020 zarządy 15 województw powierzyły bankowi rolę Menadżera Funduszu Funduszy oraz środki unijne, którymi dysponują w regionalnych programach operacyjnych (RPO). Pieniądze trafiły do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspierając ich rozwój, podnosząc efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym oraz MSP, pomagając w instalacji odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji oraz rozwoju rynku pracy.

Pakiet unijnych produktów dłużnych udostępnianych przez BGK ze środków RPO 2014-2020 obejmuje: pożyczki, poręczenia oraz wejścia kapitałowe. Do 31 grudnia 2020r. wartość udzielonych wsparć w formie instrumentów dłużnych ze środków RPO 2014-2020 wyniosła 4,38 mld zł.

Wynik finansowy

Wynik netto BGK za 2020 rok wyniósł 315,7 mln zł Wynik brutto wyniósł 369,9 mln zł.

Aktywność poza Polską

W 2020 roku na arenie miedzynarodowej BGK prowadził aktywną i regularną współpracę z czterema grupami podmiotów publicznych: międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zagranicznymi bankami i instytucjami rozwoju, stowarzyszeniami międzynarodowymi i Komisją Europejską.

W 2020 roku, BGK uzyskał akredytację Komisji Europejskiej (tzw. pillar assesment), co daje możliwość zarządzania instrumentami KE w roli partnera wdrażającego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

BGK wciąż mocno angażuje się w Fundusz Trójmorza. Po szczycie Inicjatywy Trójmorza w Tallinie, kierownictwo BGK zwiększyło wkład banku w Fundusz z 500 do 750 mln EUR.

W 2020 roku bank kontynuował proces tworzenia nowych i rozwijania istniejących przedstawicielstw BGK. W ostatnich latach bank utworzył cztery przedstawicielstwa: w Belgii (Bruksela), Niemczech (Frankfurt nad Menem), Wielkiej Brytanii (Londyn) i Niderlandach (Amsterdam). W najbliższych planach jest ustanowienie kolejnych placówek w USA i Singapurze.
Na koniec 2020 r. BGK był obecny ze swoimi klientami na 72 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach.

Źródło: materiały prasowe

Zobacz także: To nie będzie spacerek
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła