Blisko 79 mln zł zysku netto Grupy BOŚ po trzech kwartałach 2023 r.

opublikowano: 9 listopada 2023
Blisko 79 mln zł zysku netto Grupy BOŚ po trzech kwartałach 2023 r. lupa lupa
fot. Pixabay

Grupa BOŚ odnotowała poprawę wyników z podstawowej działalności, w szczególności wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 613,2 mln zł, co oznacza wzrost o 22,6 proc. r/r. Jednocześnie poniosła znaczące koszty ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, które w okresie dziewięciu miesięcy tego roku obciążyły rezultaty banku kwotą 237,0 mln zł (wobec 17,6 mln zł przed rokiem). Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w ciągu trzech kwartałów tego roku wzrosła o 6 proc. r/r i sięgnęła 3,1 mld zł. Ponad 40 proc. tej kwoty stanowiły kredyt proekologiczne.

– Niemal 79 mln zł zysku netto osiągniętego w okresie od początku stycznia do końca września tego roku to co prawda wynik niższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku, ale zarazem drugi najlepszy rezultat w historii Grupy BOŚ. Zważywszy na jego obciążenie kwotą aż 237 mln zł w związku z kosztami ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, wynik ten oceniamy bardzo dobrze. Odzwierciedla on proklienckie podejście BOŚ do problemu kredytów we frankach szwajcarskich. We wrześniu wprowadziliśmy nowe, korzystniejsze dla klientów zasady zawierania ugód. Pomimo licznych wyzwań, Grupa BOŚ zwiększa efektywność swojej działalności, czego potwierdzeniem jest poprawa wskaźnika kosztów do dochodów. Konsekwentnie realizujemy także kolejne inicjatywy zgodne z zieloną misją BOŚ. Bardzo dobrym przykładem jest niesłabnąca popularność programu „Mój elektryk”, w ramach którego BOŚ odpowiada za realizację ścieżki leasingowej – komentuje Iwona Marciniak, wiceprezes zarządu BOŚ, pełniąca nadzór nad obszarem finansów i operacji.

Mocne wyniki z podstawowej działalności

W okresie dziewięciu miesięcy 2023 roku Grupa BOŚ znacząco poprawiła wynik odsetkowy. Wyniósł on 613,2 mln zł i był o 22,6 proc. wyższy od wypracowanego w analogicznym okresie 2022 roku. Wzrost ten to rezultat konsekwentnej odbudowy marży odsetkowej na aktywach ogółem, która w omawianym okresie wzrosła do poziomu 3,7 proc. (dane zannualizowane) wobec 3,6 proc. w 2022 roku.

Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji po trzech kwartałach tego roku wyniósł 96,5 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek (-1,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Spadek ten był spowodowany głównie nieco niższymi dochodami z usług maklerskich, które zostały częściowo skompensowane wyższymi prowizjami od kredytów.

Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w ciągu trzech kwartałów 2023 roku sięgnęła 3,1 mld zł i była o 6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponad 40 proc. nowej sprzedaży stanowiły kredyty proekologiczne, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych. Na koniec trzeciego kwartału br. udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem wyniósł 40,5 proc. (wobec 40,8 proc. na koniec 2022 roku).

Pierwsze trzy kwartały 2023 roku to również okres dalszego przyrostu rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez Dom Maklerski BOŚ. Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych w omawianym okresie wzrosła o 12,5 tys. i na koniec września br. sięgnęła 166 tys.

Wysokie koszty ryzyka prawnego związanego z hipotekami w CHF

Znaczący wpływ na zaprezentowane wyniki Grupy BOŚ miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (głownie w CHF). W okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniosły one 237,0 mln zł wobec 17,6 mln zł przed rokiem. Wzrost tych kosztów spowodowany był zmianami parametrów modelu szacowania rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych, uwzględniającymi m.in. wzrost liczby nowych spraw sądowych oraz niekorzystny dla banków wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca br. Ponadto od września tego roku BOŚ wprowadził bardziej korzystne dla klientów zasady zawierania ugód.

BOŚ uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne pod koniec stycznia 2022 roku. Do końca września 2023 roku do banku wpłynęły łącznie 1194 wnioski o zawarcie ugody (z czego 396 w tym roku). Dotyczyły one kredytów, których saldo do spłaty wyniosło 100 mln zł. Dotychczas podpisano 540 ugód.

Negatywny wpływ kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych został częściowo skompensowany poprawą wyniku odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wynik ten wyniósł -18,4 mln zł (wobec -120,3 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku), głównie dzięki rozwiązaniu części odpisów w portfelu korporacyjnym w związku ze spłatami kredytów, podpisaniem aneksów oraz umów restrukturyzacyjnych. W efekcie koszt ryzyka (liczony dla 12 ostatnich miesięcy) wyniósł -0,04 wobec -0,79 w 2022 roku.

Istotna poprawa wskaźnika C/I

W warunkach odczuwalnej presji płacowej i inflacji kosztowej, ogólne koszty administracyjne Grupy BOŚ w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wyniosły 375,8 mln zł i były na zbliżonym poziomie do poniesionych w analogicznym okresie 2022 roku (spadek o 1,2 proc. r/r). Bank w tym roku nie ponosił kosztów składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, niższe były również obciążenia z tytułu składek i wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przełożyło się to na istotną poprawę wskaźnika C/I (koszty/dochody), który w okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniósł 48,3 proc. (przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów jednorazowej składki na BFG) wobec 52,9 proc. w 2022 roku. Poziom wskaźnika C/I jest tym samym zgodny z celem określonym w strategii Grupy BOŚ, która zakłada, że na koniec 2023 roku wskaźnik ten będzie poniżej 52 proc..

Rozpędzony „Mój elektryk”

Pierwsze trzy kwartały 2023 roku to również okres utrzymującego się bardzo dużego zainteresowania dopłatami do leasingu samochodów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk” uruchomionego pod koniec 2021 roku. BOŚ jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej tego programu, współpracując z 29 firmami leasingowymi.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2023 roku do banku wpłynęło ponad 5,8 tys. wniosków o dopłaty do leasingu na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Narastająco od momentu uruchomienia ścieżki leasingowej „Mojego elektryka” liczba złożonych wniosków przekroczyła 11,5 tys. na łączną kwotę blisko 384 mln zł. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził dotychczas dopłaty do ponad 10,5 tys. pojazdów, a łączna wartość zatwierdzonych wniosków sięgnęła 354 mln zł.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła