Grupa PZU notuje mocny wzrost sprzedaży i wyniku netto

opublikowano: 25 maja 2023
Grupa PZU notuje mocny wzrost sprzedaży i wyniku netto lupa lupa
fot. Fratria / KK

W I kwartale2023 r. Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 6,4 mld zł. Zysk netto wyniósł 1,16 mld zł, co oznacza wzrost o 30,7 proc. r/r. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) znacznie przekroczył cel strategiczny.

Wyniki Grupy PZU w I kw. 2023 r. zostały po raz pierwszy zaprezentowane w nowym, wdrożonym od 1 stycznia br. międzynarodowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17. Zmienia on znacząco sposób wyceny umów ubezpieczenia i prezentowania wyników finansowych ubezpieczycieli.

- Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami pod względem sprzedaży i rentowności. Zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń o 6,7 proc. r/r, do 6,4 mld zł, umacniając Grupę PZU na pozycji numer jeden z największym udziałem w rynku. Ponownie za dobrą dynamikę przychodów odpowiadały ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe, zwłaszcza w segmencie pozakomunikacyjnym, gdzie wzrost sięgnął 16,7 proc. r/r, a w przypadku segmentu komunikacyjnego - w ubezpieczeniach autocasco, w których przychody wzrosły o 16,5 proc. r/r. Osiągnęliśmy przy tym bardzo dobrą rentowność naszej podstawowej działalności. Wskaźnik mieszany dla ubezpieczeń majątkowych wyniósł 85,7 proc.. W segmencie życiowym w kluczowych dla nas ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych marża operacyjna sięgnęła 15,3 proc.. Zdolność do ciągłego rozwijania biznesu ubezpieczeniowego przy utrzymywaniu jego wysokiej rentowności to znak rozpoznawczy PZU, wyróżniający nas na tle rynku – mówi prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Według standardu obowiązującego do końca 2022 r., podstawowym miernikiem rozwoju działalności ubezpieczeniowej była składka przypisana brutto, zastąpiona teraz przychodami brutto z ubezpieczeń. Dla porównania, przy zastosowaniu poprzedniego standardu sprawozdawczości MSSF 4, składka przypisana brutto w I kw. 2023 r. wyniosłaby 7,1 mld zł (wzrost o 12,8 proc. r/r).

Warto też odnotować wzrost przychodów z ubezpieczeń w zagranicznych spółkach Grupy PZU, przede wszystkim w państwach bałtyckich. W I kw. br. zwiększyły się one o 19,4 proc. r/r.

Zysk netto Grupy PZU, przypisany właścicielom jednostki dominującej, wyniósł w I kw. 2023 r. 1,16 mld zł, czyli był wyższy o niemal jedną trzecią w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Wdrożenie MSSF 17 wpłynęło nie tylko na sposób prezentacji wyniku netto, ale też na zmianę wyceny kapitałów własnych, a także pojawienie się nowego, skorygowanego wskaźnika zwrotu na kapitale - aROE. W I kw. wzrósł o 3,4 punktu procentowego rok do roku i wyniósł 18,9 proc., wyraźnie przekraczając cel strategiczny. Dla porównania, zgodnie z poprzednim standardem MSSF 4, wskaźnik ROE wyniósłby w I kw. br. 23,6 proc.

Od dawna działamy w bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym i regularnie udowadniamy, że stworzyliśmy odporny, elastyczny i efektywny w trudnych warunkach model biznesowy. Wyniki finansowe potwierdzają, że rozumiemy potrzeby naszych klientów korporacyjnych i indywidualnych oraz wyzwania, z którymi się dziś zmagają. Zaprezentowane wskaźniki wyraźnie pokazują, że potrafimy przekonująco odpowiedzieć na te oczekiwania naszymi produktami oraz jakością obsługi, zapewniając jednocześnie klientom niezawodne wsparcie w sytuacji wystąpienia ryzyk objętych ochroną. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie wdrażać naszą strategię, która pozwoli Grupie PZU pozostać na pozycji lidera także w przyszłości, a naszym interesariuszom przyniesie realne korzyści – podkreśla Beata Kozłowska-Chyła. Prezes PZU wskazuje, że na półmetku strategii „Potencjał i rozwój” na lata 2021–2024 Grupa PZU zrealizowała już 55-60 proc. zakładanych inicjatyw strategicznych.
 
Działalność lokacyjna i bankowa wsparciem dla wyniku

Na bardzo solidny zysk Grupy PZU po pierwszych trzech miesiącach 2023 r. złożyły się także – poza wynikiem z usług ubezpieczenia na poziomie 854 mln zł – dobry wynik inwestycyjny, w szczególności w przypadku instrumentów dłużnych (stanowią 78 proc. portfela, przy czym 58 proc. to dług skarbowy), oraz kontrybucja banków wchodzących w skład Grupy.

– Środowisko wysokich stóp procentowych pozwala nam na osiąganie dobrych zwrotów z portfela przy niskim poziomie ryzyka. Wynik na portfelu inwestycyjnym w I kw. br. wyniósł 600 mln zł, co oznacza wzrost o 35 proc. r/r. Jest to rezultat zbudowany na bazie korzystnego poziomu stóp procentowych przy refinansowaniu zapadających transz obligacji skarbowych oraz bardzo dobrych wyników portfela nieruchomości. W I kw. tego roku sam przychód z odsetek od instrumentów dłużnych przekroczył 500 mln zł, co stanowi poprawę o 44,2 proc. r/r – wskazuje Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU. Natomiast Bank Pekao i Alior Bank w I kw. 2023 r. dołożyły do wyniku Grupy PZU 412 mln zł, co oznacza wzrost ich kontrybucji o ponad 70 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje silna – wskaźnik Wypłacalność II na poziomie 240 proc. (na koniec 2022 r.) przekracza znacznie poziom wskazany w strategii oraz średnią dla europejskich ubezpieczycieli. W ratingu S&P Grupa PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym. Wdrożenie MSSF 17 nie ma wpływu na utrzymanie wysokiej zdolności Grupy do generowania wartości i kapitału ani podtrzymania obecnej, atrakcyjnej dla akcjonariuszy polityki dywidendowej. W 2022 r. skonsolidowany zysk netto Grupy PZU, przypisany stojącemu na jej czele PZU SA, wyniósł 3,374 mld zł. Zgodnie z wnioskiem zarządu PZU SA, który pozytywnie oceniła rada nadzorcza, na wypłatę dywidendy spółka zamierza przeznaczyć ponad 2,072 mld zł – po 2,40 zł na akcję, co daje wysoką, 6-procentową stopę. Proponowany dzień dywidendy (ustalenia listy uprawnionych) to 7 września 2023 r., a data jej wypłaty 28 września 2023 r. Na kapitał zapasowy PZU SA chce przeznaczyć 853,6 mln zł, a 6,7 mln zł przekazać na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r. to jeden z punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki, zwołanego na 7 czerwca br.
 
Ubezpieczenia majątkowe

Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w I  kw. 2023 r. o 11,4 proc. do 3,8 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na wysokim poziomie 85,7 proc. Najmocniejszy wzrost przychodów  rok do roku PZU osiągnął w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych (o 16,7 proc. r/r) – w tym w ubezpieczeniach masowych o 12,2 proc. r/r, a w ubezpieczeniach korporacyjnych o 25,2 proc. r/r. Z kolei w segmencie komunikacyjnym przychody z ubezpieczeń w I kw. 2023 r. wzrosły o 7,9 proc. r/r, przy czym w produktach autocasco o 16,5 proc. r/r. W przypadku tych ostatnich był to efekt zarówno wzrostu liczby polis, m.in. dzięki ożywieniu na rynku leasingu i mniejszym problemom z dostępnością aut, jak i wzrostu składek w związku ze wzrostem wartości ubezpieczanych pojazdów.

- Główne komponenty wzrostu przychodów w segmencie ubezpieczeń majątkowych to dwucyfrowe dynamiki w produktach pozakomunikacyjnych oraz komunikacyjnych w grupie AC. Z punktu widzenia MSSF 17, jest to rezultat nie tylko poprawy sprzedaży w I kw. tego roku, ale przede wszystkim wysokiej dynamiki sprzedaży w drugiej połowie 2022 r. Podejście do rozpoznawania przychodów z ubezpieczeń majątkowych w nowym standardzie stanowi pewną analogię do rozpoznawania składki zarobionej w standardzie MSSF 4, to znaczy sposób prezentacji w większym stopniu odzwierciedla czas, na jaki zostały zawarte polisy i moment rozpoznania przychodów z punktu widzenia ponoszonych kosztów – mówi Tomasz Kulik.
 
Ubezpieczenia na życie

MSSF 17 w największym stopniu wpływa na zmianę ujęcia i wyceny umów ubezpieczenia na życie. Przychody w tym segmencie na polskim rynku w I kw. 2023 r. wyniosły 1,99 mld zł (-4,2 proc. r/r), zaś uwolnienie marży kontraktowej (CSM) w tym okresie wzrosło o 20,1 proc. - do 352 mln zł. W nowym standardzie rachunkowości przychody z ubezpieczeń na życie w danym kwartale są w dużym stopniu pochodną oczekiwań co do wielkości odszkodowań, świadczeń i kosztów. Ze względu na systematycznie malejące oddziaływanie efektów pandemii, w I kw. 2023 r. przewidywana szkodowość była niższa niż w analogicznym okresie roku 2022. Z tego powodu w I kw. br. wykazane są niższe przychody z ubezpieczeń, przy jednocześnie wyższej amortyzacji tej części zysku, która przenoszona z bilansu generuje wynik. Wg poprzedniego standardu MSSF 4, w I kw. br. zanotowano wzrost składki przypisanej w ubezpieczeniach na życie o 6,9 proc. r/r do 2,2 mld zł, przy wzroście wyniku w tym segmencie o 32,6 proc. r/r do 411 mln zł.

- Nieustannie rozwijamy portfel i sprzedaż ubezpieczeń grupowych z umowami dodatkowymi oraz indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, odpowiadając na oczekiwania Polaków coraz bardziej troszczących się o bezpieczeństwo zdrowotne własne i bliskich. Wprowadziliśmy np. nowy dodatek do ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych, który zapewnia wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne zawału serca, udaru mózgu czy nowotworu złośliwego. W I kw. br. klienci zawarli w naszych oddziałach ponad 20 tys. takich umów – mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Utrzymuje się wysoka sprzedaż wprowadzonych w drugiej połowie ub.r. indywidualnych ubezpieczeń na życie i dożycie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia, dostępnych w oddziałach PZU oraz banków z Grupy PZU. Składka przypisana z tego tytułu wyniosła w I kw. br. 150 mln zł.
 
Filary zdrowie i inwestycje

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I kw. 2023 r. ponad 390 mln zł, rosnąc aż o 31 proc. r/r. Rezultat ten był wynikiem znacznego zwiększenia przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (+23,1 proc. r/r) oraz ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty (+37,3 proc. r/r). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,3 mln.
W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (tj. spoza Grupy PZU) zarządzane przez TFI PZU wzrosły w I kw. br. o 57 proc. r/r – do 20,8 mld zł, uwzględniając aktywa zakupionego w lipcu ub.r. i następnie zintegrowanego TFI Energia. Łączne aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I kw. br. o 25,5 proc. r/r – do 40,9 mld zł.
 
Rekalibracja miar strategii

Wdrożenie MSSF 17 oraz uwzględnienie zmian w otoczeniu makroekonomicznym (zwłaszcza wzrostu stóp procentowych), jakie zaszły od czasu ogłoszenia obecnej strategii Grupy PZU w marcu 2021 r., spowodowało konieczność aktualizacji kluczowych mierników – przy zachowaniu niezmienionych celów i kierunków strategicznych.

Grupa PZU planuje obecnie osiągnąć w horyzoncie strategicznym (do 2024 r.) przychody brutto z ubezpieczeń na poziomie 28 mld zł (nowy miernik zastąpił wcześniejszy przypis składki brutto zakładany na poziomie 26,2 mld zł). Prognozowany zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na rok 2024 ma sięgnąć 4,3 mld zł (wobec poziomu ustalonego pierwotnie w strategii na 3,4 mld zł). W związku ze specyfiką MSSF 17 wprowadzono nowy miernik - skorygowany zwrot na kapitale (aROE), obliczany na bazie kapitału z wyłączeniem pozostałych całkowitych dochodów z działalności ubezpieczeniowej (obrazujących m.in. wpływ zmian makroekonomicznych na wysokość kapitałów Grupy PZU w zakresie zobowiązań ubezpieczeniowych). Zakładany na rok 2024 aROE wynieść ma 15,5 proc.

Nie uległy zmianie mierniki dotyczące zakładanego na rok 2024 wzrostu przychodów w filarze zdrowie (do 1,7 mld zł) lub wzrostu aktywów pod zarządzaniem (do 60 mld zł). Wzrost stóp procentowych spowodował natomiast zwiększenie przewidywanej na rok 2024 kontrybucji banków Pekao i Alior do wyniku netto Grupy PZU z 0,8 mld zł do 1 mld zł.

Źródło: materiały prasowe PZU

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła