Jakie zmiany prawne przyniósł początek 2016?

opublikowano: 2 stycznia 2016
Jakie zmiany prawne przyniósł początek 2016? lupa lupa
freeimages.com

Wraz z 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające kilka regulacji prawnych:

  • Lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia

Od 2016 r. lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie; równolegle - do końca 2017 r. -  obowiązywać będą dotychczasowe papierowe zwolnienia. Rozwiązanie wprowadza udogodnienia, ale i nowe obowiązki m.in. dla lekarzy i przedsiębiorców.

  • Ustawa o listach zastawnych.

Stworzenie warunków rozwoju rynku listów zastawnych, emitowanych przez banki hipoteczne poprzez m.in. usunięcie barier w wykorzystywaniu na szerszą skalę instytucji listu zastawnego (długoterminowe dłużne papiery wartościowe, o wysokim poziomie bezpieczeństwa i niskim ryzyku inwestycyjnym – przyp. red.), było celem wprowadzonej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia. Wśród najważniejszych zmian zawartych w nowelizacji jest m.in. umożliwienie wykorzystywania przez banki na szerszą skalę refinansowania działalności kredytowej poprzez emisję listów zastawnych,  zwiększenie ustawowej ochrony praw nabywców listów zastawnych, poprzez wprowadzenie szczegółowych zasad regulujących proces zaspokajania wierzycieli i określenie przebiegu procesu upadłości banku hipotecznego. Przepisy mają także podwyższać bezpieczeństwo w działalności banków hipotecznych.

 

Czytaj więcej: http://www.gb.pl/od-nowego-roku-mniej-barier-i-wieksza-ochrona-w-listach-zastawnych-pnews-314.html

 

  • Nowy podział kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym będą pokrywały wszystkie podmioty działające na tym rynku, a nie jak dotąd Giełda Papierów Wartościowych  i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - zakłada nowela ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, która weszła w życie w Nowy Rok. Ma ona służyć przebudowie dotychczasowego systemu finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w którym główny ciężar kosztów ponoszą: Giełda Papierów Wartościowych SA i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. I odciążenie tych podmiotów. Ponadto zgodnie z ustawą Komisja Nadzoru Finansowego ma przedstawiać "Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku". Sprawozdanie takie ma być jawne i obejmować "w szczególności zestawienie wszystkich poniesionych w roku budżetowym kosztów działalności Komisji i Urzędu".

  • Bezpłatna pomoc prawna dla azylantów

Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także ten, który otrzyma negatywną decyzję, będzie miał prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej - zakłada nowela ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, która 1 stycznia weszła w życie. W myśl nowelizacji prawna pomoc dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, pozbawionych statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, obejmie postępowania na etapie przedsądowym. Będzie świadczona m.in. przez adwokatów, radców prawnych i organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC). Cudzoziemiec będzie miał także zapewnionego pełnomocnika oraz tłumacza przed organem drugiej instancji - Radą ds. Uchodźców.

  • Ustawa dotycząca wspólnot gruntowych

Przekształcanie wspólnot gruntowych we współwłasność, co umożliwi zakładanie ksiąg wieczystych, opodatkowanie i sprzedaż tych gruntów - zakłada m.in. znowelizowana ustawa, która weszła w życie wraz z Nowym Rokiem.

Nowe przepisy umożliwiają ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe, bądź mienie gromadzkie oraz kto jest uprawniony do korzystania ze wspólnoty i jakie przysługują mu udziały w gruntach wspólnotowych. Pozwoli to na wydawanie decyzji administracyjnych, w których będą wskazani uprawnieni do korzystania ze wspólnoty gruntowej i zostanie określona wielkość przysługujących im udziałów.

  • Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Polepszenie sytuacji przedsiębiorców między innymi w kwestiach płynności finansowej ma na celu wchodząca wraz z Nowym Rokiem nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Głównym zadaniem noweli zainicjowanej przez Ministerstwo Gospodarki jest przeciwdziałanie opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych oraz wprowadzenie ujednoliconego mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym. Najważniejsze zmiany to między innymi wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w zakresie naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić będą dwukrotność odpowiednio - odsetek ustawowych (kapitałowych) lub odsetek ustawowych za opóźnienie.

Zgodnie z nowelizacją relacja między odsetkami kapitałowymi i za opóźnienie zostanie ustalona na stałym poziomie - odsetki za opóźnienie będą wyższe od odsetek kapitałowych

  • Nowa lista leków refundowanych

Od piątku 1 stycznia obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Zastrzeżenia do niej zgłaszały osoby po przeszczepach, jednak resort zdrowia uspokaja, że na liście są leki generyczne zawierające te same substancje czynne, którymi pacjenci byli leczeni dotychczas.

  • Umowa między Ukrainą a UE o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA).

Weszła w życie z dniem 1 stycznia. To najważniejsza i największa część podpisanej w czerwcu 2014 r. umowy stowarzyszeniowej, której zawarcie było przyczyną wybuchu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. DCFTA stanowi handlową część unijno-ukraińskiej umowy stowarzyszeniowej. Opóźniono ją o ponad rok ze względu na zastrzeżenia Moskwy.  Umowa przewiduje nie tylko powołanie strefy wolnego handlu, ale także przyjęcie przez Ukrainę ok. 60 proc. unijnego prawa, w tym regulacji w zakresie energii, przepisów technicznych, sanitarnych, fitosanitarnych, celnych i dotyczących ochrony własności intelektualnej. Ma ponadto zabezpieczyć przepływ kapitału oraz stworzyć równe warunki konkurencji. Strony uzgodniły, że spory rozwiązywane będą według modelu Światowej Organizacji Handlu (WTO), ale za pomocą przyspieszonych procedur. W razie gdy to nie wystarczy, DCFTA pozwala na powołanie komisji arbitrażowej.


  • Płaca minimalna wzrasta o 100 złotych 

Od 1 stycznia płaca minimalna wzrosła o 100 złotych. Tym samym najniższe wynagrodzenie wzrośnie z 1750 złotych brutto do 1850 złotych brutto. Oznacza to wzrost płacy minimalnej oraz podwyżkę innych świadczeń, takich jak dodatek za pracę w porze nocnej czy odszkodowanie dla ofiar mobbingu lub dyskryminacji w pracy.

 

(PAP)

GB.pl/nb

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła