KNF: Rekomendacja Z dla banków

opublikowano: 9 października 2020
KNF: Rekomendacja Z dla banków lupa lupa
Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2020 r. jednogłośnie przyjęła, skierowaną do banków Rekomendację Z, fot. Fratria / ZS

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2020 r. jednogłośnie przyjęła, skierowaną do banków Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach.

Rekomendacja Z stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie zasad ładu wewnętrznego. Na ład wewnętrzny składają się w szczególności: system zarządzania bankiem, organizacja banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku.

Rekomendacja Z stanowi uzupełnienie, uszczegółowienie i rozwinięcie zagadnień z zakresu ładu wewnętrznego w bankach, które zostały już uregulowane w prawie i dokumentach KNF.

Postanowienia Rekomendacji Z zostały opracowane przede wszystkim z uwzględnieniem wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz EUNB i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW). W Rekomendacji uwzględnione zostały wybrane zalecenia z wytycznych innych organizacji międzynarodowych.

Rekomendacja uwzględnia również wnioski wynikające z obserwacji i doświadczeń związanych z działaniami nadzorczymi, w tym ustaleniami inspekcji przeprowadzonych w bankach, oceną rozwiązań statutowych banków i innymi działaniami nadzorczymi.

Rekomendacja przewiduje podejście oparte na zasadzie proporcjonalności. Oznacza to, że jej postanowienia powinny być stosowane przez banki z uwzględnieniem skali, złożoności i charakteru prowadzonej przez nie działalności (czyli takich czynników, jak np. forma prawna, w jakiej działa bank, rozmiar jego działalności, rodzaje ryzyka związane z prowadzoną działalnością, wewnętrzna organizacja, struktura właścicielska, geograficzny obszar działalności, czy też etap rozwoju korporacyjnego). Powyższe dotyczy w szczególności banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających będących uczestnikami systemów ochrony.

Projekt Rekomendacji Z był przedmiotem konsultacji publicznych, w tym ze: Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, PwC, EY, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Termin dostosowania się przez banki do Rekomendacji Z został ustalony na 1 stycznia 2022 r. 

Urząd KNF planuje w najbliższym czasie zorganizowanie warsztatów dla przedstawicieli banków w celu pełnego przedstawienia i omówienia Rekomendacji Z oraz najistotniejszych praktycznych zagadnień związanych z jej stosowaniem w praktyce nadzorczej oraz w działalności banków. W zależności od okoliczności, liczby i charakteru zgłoszonych wątpliwości, Urząd KNF dopuszcza możliwość cyklicznej publikacji zbioru pytań i odpowiedzi (Q&A) dotyczących praktycznych aspektów wdrożenia i stosowania Rekomendacji Z.

Pełna treść rekomendacji KNF, kliknij TUTAJ.

Źródło: materiały prasowe KNF

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła