Kontrowersje wokół kosztów nadzoru KNF

opublikowano: 4 listopada 2019
Kontrowersje wokół kosztów nadzoru KNF lupa lupa

Wzrost kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego pogorszy ich wyniki finansowe – twierdzą Konfederacja Lewiatan, Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF)

Konfederacja Lewiatan, Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), przedstawiły szczegółowe dane dotyczące kosztów nadzoru KNF nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Wynika z nich, że proponowane przez Prezesa Rady Ministrów podniesienie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego może zmniejszyć zysk podmiotów nadzorowanych nawet do 35 proc., a także pogorszy ich możliwości inwestycyjne oraz w obszarze zatrudnienia.

Przedstawiona analiza stanowi uzupełnienie złożonych przez powyższe organizacje stanowisk dotyczących projektu z dnia 1 sierpnia 2019 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Zawarte w analizie wyliczenia pochodzą z danych otrzymanych od siedmiu zrzeszonych w tych organizacjach podmiotów. Wynika z nich, że podmioty te zapłacą opłatę za nadzór KNF za 2019 rok w kwocie około 1 mln złotych, biorąc oczywiście pod uwagę aktualną stawkę maksymalną za nadzór (0,15 proc. sumy przychodów z działalności pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych). Opierając się na projekcie rozporządzenia, zakładającym wzrost stawki maksymalnej do 0,3 proc., tylko te siedem podmiotów w 2020 r. (za podstawę biorąc szacowane wyniki finansowe za rok 2019) zapłaciłoby ponad 2 mln złotych, a w rejestrze pośredników kredytowych kredytu hipotecznego widnieje ponad 830 firm. Będąc ze wszech miar transparentnymi, organizacje wskazały w analizie przykład jednego ze swych członków. Wyliczenia dotyczące obciążenia budżetu tej firmy, zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, tj. przy wzroście stawki do 0,3 proc., jednoznacznie wykazały, że wprowadzenie proponowanej regulacji skutkowałoby spadkiem jej zysku aż o 35 proc. Na wskazanym przykładzie widać zatem istotne zmniejszenie zysku podmiotu, a tym samym pogorszenie jego możliwości m.in. inwestycyjnych, w tym również w obszarze zatrudnienia.

Warto zwrócić uwagę, że koszty nadzoru KNF wzrosną w tym roku o 40 proc., nawet bez podnoszenia stawki. Stanie się tak ponieważ w ubiegłym roku zdecydowana większość pośredników kredytu hipotecznego (tj. wpisanych do rejestru pośredników KNF  po 31 grudnia 2017 roku) ponosiła opłatę za nadzór tylko za II półrocze. W tym roku do KNF wpłyną opłaty za cały rok. Dodatkowo podwyższy je również znaczny wzrost wartości kredytów udzielonych z pomocą pośredników. KNF otrzyma więc zdecydowanie wyższe opłaty, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w zakresie obowiązującej stawki – mówi Adrian Jarosz, prezes Zarządu ZFPF. – Zaproponowana podwyżka opłaty (aż o 100 proc.) jest tak wysoka, że znacząco odbije się na kondycji firm z sektora pośrednictwa kredytu hipotecznego. Liczymy na zrozumienie naszej sytuacji ze strony KNF i MF.

Konfederacja Lewiatan, Związek Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce nie zgadzają się również ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, mówiącym, że „zawarte w projekcie regulacje nie będą miały wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.)”. Jak bowiem wynika z przeprowadzonej przez te organizacje analizy, wzrost stawek wpłynie przede wszystkim na podmioty sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, bo do takich podmiotów w szczególności zalicza się pośredników kredytów hipotecznych. Właściwym byłoby więc oszacowanie tych skutków dla sektora MŚP, zwłaszcza w kontekście obciążeń, jakie dotkną tę branżę w związku z koniecznością dostosowania się do przepisów nowego rozporządzenia.

Rozumiejąc i akceptując założenie o konieczności uwzględnienia kosztów ponoszonych przez KNF na nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego, wspomniane organizacje samorządowe zaproponowały wariant kompromisowy, polegający na tym, aby maksymalna stawka w 2020 r. nie przekroczyła 0,20 proc. Jeśli chodzi o sposób zapłaty, organizacje te proponują zachowanie dwóch zaliczek bądź też jedną wpłatę zaliczki (0,2 proc.) do końca czerwca roku kalendarzowego.

Zaproponowany w projekcie rozporządzenia wzrost stawki spowoduje znaczne obciążenie budżetów firm pośrednictwa kredytowego kredytu hipotecznego. Liczymy na to, że – z uwagi na istotność tego zagadnienia dla rynku pośrednictwa kredytów hipotecznych – merytoryczna dyskusja w tym zakresie będzie kontynuowana, przede wszystkim w oparciu o zaprezentowane dane liczbowe, jak również o wszelkie dodatkowe informacje w zakresie rynku pośrednictwa kredytu hipotecznego, jakie Ministerstwo Finansów chciałoby pozyskać. W tym względzie branża jest nadzwyczaj transparentna i współpracuje z projektodawcą – informuje mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu ZPF.

Źródło: materiały prasowe

 

Zobacz także: To nie będzie spacerek
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła