Najlepszy Bank 2016 - Regulamin

 

Regulamin Rankingu „Gazety Bankowej” „Najlepszy Bank 2016”


1.Udział banku w Rankingu „Gazety Bankowej” (zwanym dalej Rankingiem) jest dobrowolny oraz bezpłatny.

2. Warunkiem udziału banku w Rankingu jest odesłanie specjalnej Ankiety Rankingu, wypełnionej samodzielnie przez bank na bazie danych, które pochodzą ze zaudytowanych skonsolidowanych (lub jednostkowych) sprawozdań finansowych za dany rok. Ostatecznym terminem nadsyłania ankiet jest 13 maja 2016 r.

3. Na potrzeby Rankingu wprowadza się niniejszy podział banków ze względu na wysokość kapitałów własnych:

a) Dla banków komercyjnych:

•• poniżej 3,5 mld zł – bank mały/średni;

•• powyżej 3,5 mld zł – bank duży.

b) Dla banków spółdzielczych:

•• poniżej 20 mln zł – bank mały/średni;

•• powyżej 20 mln zł – bank duży

4. Ranking wyłoni najlepsze banki w 4 kategoriach:

•• Najlepszy duży bank komercyjny;

•• Najlepszy mały/średni bank komercyjny;

•• Najlepszy duży bank spółdzielczy;

•• Najlepszy mały/średni bank spółdzielczy.

5. Jury przyzna statuetkę dla najlepszego banku w każdej kategorii oraz wyróżnienia za 2. i 3. miejsce w każdej kategorii.

Organizator Konkursu może przyznać również wyróżnienie specjalne.

6. Rodzaj wskaźników branych pod uwagę w Rankingu oraz ich wagi są corocznie ustalane przez Jury Rankingu. Wskaźniki oraz ich wagi obowiązujące w tegorocznym Rankingu są przedstawione w Tabeli nr 1, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

7. Ustalanie zasad Rankingu, a w szczególności rodzaj wskaźników branych pod uwagę przy ocenie banków oraz ich wagi, odbywa się na posiedzeniu Jury poprzedzającym rozesłanie Ankiet Rankingu do potencjalnych uczestników.

8. Ustalone zasady Rankingu nie podlegają modyfikacjom aż do kolejnej edycji Rankingu.

9. Metodyka wyliczenia pozycji banku w Rankingu:

a) W Rankingu obliczany jest konkretny wskaźnik wyłącznie dla tych banków, które zgłosiły chęć udziału w Rankingu, odsyłając wypełnioną Ankietę na adresy magdalena.podbielska@fratria.pl oraz weronika.makar@fratria.pl

b) W przypadku braku danych niezbędnych do obliczenia danego wskaźnika, wartość tego wskaźnika dla banku, który nie udostępnił tej informacji, wynosi 0 („zero”). Konsekwencją jest brak punktów dla tego wskaźnika i gorszy wynik niż w sytuacji banku, który choć miał najsłabszy wynik dla tego wskaźnika, to otrzymał punkty w Rankingu.

c) Korzystając z obliczeń konkretnego wskaźnika, rankujemy banki według obliczonych wskaźników przez nie uzyskanych od najsłabszego do najlepszego banku, nadając im rosnąco numery od 1 dla najgorszego do X dla najlepszego (X oznacza liczbę banków branych po uwagę dla wspominanego wskaźnika).

d) Tak uzyskane numery mnożymy przez wagę wspomnianego wcześniej wskaźnika i w ten sposób obliczamy liczbę punktów dla każdego z banków, którą otrzyma w ramach tego wskaźnika.

10. Wagi wskaźników są stałe, z wyjątkiem wskaźników „Należności od klientów w stosunku do zobowiązań wobec klientów” oraz „Współczynnik wypłacalności”, których wagi są zależne od przedziału, w jakim znajdzie się jego wartość dla danego banku (szczegółowa informacja w Tabeli nr 1).

11. W Rankingu „Najlepszy Bank 2016” wygrywa bank, który zdobył łącznie najwięcej punktów we wszystkich kategoriach.

12. W bieżącym roku w Jury Rankingu zasiadają:

13. Partnerem merytorycznym Rankingu jest BDO Sp. z o.o., którego rolą jest koordynacja przebiegu Rankingu, a w tym: analiza otrzymanych danych, wsparcie Jury Rankingu w przygotowaniu metodyki, prowadzenie obrad Jury oraz przygotowanie i przekazanie oficjalnych wyników Rankingu.

14. Szczegółowe wyniki Rankingu zostaną zaprezentowane w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

Załącznik Tabela nr 1 – Wskaźniki i wagi wskaźników obowiązujące w tegorocznym Rankingu.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła