NBP: dojdzie do dalszego wzrostu inflacji

opublikowano: 7 kwietnia 2021
NBP: dojdzie do dalszego wzrostu inflacji lupa lupa
fot. Fratria / KK

Rada Polityki Pieniężnej w dniu 7 kwietnia 2021 r. podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

• stopa referencyjna 0,10 proc.; • stopa lombardowa 0,50 proc.; • stopa depozytowa 0,00 proc.; • stopa redyskontowa weksli 0,11 proc.; • stopa dyskontowa weksli 0,12 proc..

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

W ostatnim okresie nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej w wielu krajach, co spowodowało zaostrzenie restrykcji epidemicznych, oddziałując negatywnie na koniunkturę, głównie w sektorze usług. Jednocześnie w wielu gospodarkach następuje dalsza poprawa koniunktury w przemyśle. Ceny wielu surowców, w tym ropy naftowej, są obecnie wyraźnie wyższe niż przed rokiem. Oddziałuje to w kierunku wzrostu inflacji w gospodarce światowej. Mimo to, ze względu na wciąż osłabioną koniunkturę oraz niepewność dotyczącą przyszłej sytuacji gospodarczej główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów, a także sygnalizują utrzymywanie luźnej polityki pieniężnej w przyszłości.

Napływające dane dotyczące koniunktury w Polsce wskazują, że w lutym br. nastąpił dalszy wzrost produkcji przemysłowej oraz poprawiły się nastroje w tym sektorze. Jednocześnie pogłębił się spadek produkcji budowlano-montażowej, a roczna dynamika sprzedaży detalicznej – pomimo pewnej poprawy nastrojów konsumentów – pozostała ujemna. Towarzyszył temu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym oraz obniżenie się rocznej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze.

Inflacja w marcu 2021 r. – według wstępnego szacunku GUS – wzrosła do 3,2 proc. r/r. Do wyższej inflacji przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost cen paliw związany ze wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych. Jednocześnie roczny wskaźnik inflacji jest podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku br. oraz wcześniejsze podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej. W kierunku wyższej inflacji oddziałuje także nadal wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii, w tym wzrost kosztów transportu i przejściowe zakłócenia w sieciach dostaw.

Statystyczne efekty bazy dotyczące kształtowania się cen paliw, a także oczekiwany dalszy wzrost opłat za wywóz śmieci przyczynią się prawdopodobnie do dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Jednocześnie w miarę postępu procesu szczepień i stopniowego ograniczania skali pandemii wygasać będzie wpływ na inflację czynników podażowych podwyższających obecnie koszty działania firm. Ograniczająco na inflację będzie także oddziaływać niższa niż przed wybuchem pandemii presja płacowa.

Podobnie jak w wielu innych krajach, w Polsce w marcu nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej oraz zaostrzenie restrykcji sanitarnych. Oddziałuje to negatywnie na aktywność ekonomiczną i nastroje w części sektorów, choć dane o wysokiej częstotliwości wskazują, że wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest istotnie mniejszy niż wcześniej.

Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi ożywienie koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone niepewnością. Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą. Pozytywnie na krajową koniunkturę wpływać będą działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP dokonane w ub.r., a także przewidywane ożywienie w gospodarce światowej. Tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

Źródło: materiały prasowe NBP

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła