NBP: gospodarka Polski ożywia się, ale...

opublikowano: 14 lipca 2020
NBP: gospodarka Polski ożywia się, ale... lupa lupa

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 14 lipca podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. NBP ostrożniej podchodzi do prognoz PKB Polski do 2022 roku.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stopy referencyjnej NBP na poziomie 0,10 proc.. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: • stopa lombardowa 0,50 proc.; • stopa depozytowa 0,00 proc.; • stopa redyskontowa weksli 0,11 proc.; • stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Poniżej przedstawiamy tekst komunikatu po posiedzeniu RPP. 

Napływające dane potwierdzają, że pandemia COVID-19 przyczyniła się do spadku aktywności gospodarczej na świecie, w tym recesji w gospodarkach będących głównymi partnerami handlowymi Polski. Jednocześnie – wraz ze stopniowym łagodzeniem restrykcji związanych z pandemią – poprawiły się nastroje w wielu gospodarkach, czemu towarzyszyło ożywienie aktywności gospodarczej. Aktualne prognozy wskazują, że w II połowie br. nastąpi dalsza poprawa koniunktury w gospodarce światowej, choć poziom aktywności będzie niższy niż przed pandemią. Utrzymuje się niepewność dotycząca tempa i trwałości poprawy koniunktury na świecie w kolejnych kwartałach.

Dalszej poprawie światowej koniunktury sprzyjać będą podjęte działania fiskalne, a także towarzyszące im poluzowanie polityki pieniężnej, w tym poprzez obniżenie stóp procentowych oraz skup aktywów.

Na światowych rynkach finansowych w ostatnich tygodniach nastąpiła pewna poprawa nastrojów. Towarzyszył jej wzrost cen części surowców, które jednak pozostają wyraźnie niższe niż na początku roku. Wraz z obniżeniem aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku utrzymywania się niskiej inflacji w wielu krajach, w tym u głównych partnerów handlowych Polski.

W Polsce napływające informacje sugerują stopniową poprawę nastrojów oraz ożywienie aktywności gospodarczej, która pozostaje jednak niższa niż przed pandemią. Towarzyszy temu dalszy, choć ograniczony spadek zatrudnienia i wyraźne obniżenie dynamiki wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Według wstępnego szacunku GUS inflacja w czerwcu wyniosła 3,3 proc. r/r.

Można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej. Będzie temu sprzyjać poprawa koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oraz działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Jednocześnie skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być ograniczana przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, niższe dochody oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.

Rada zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Lipcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do 30 czerwca br. Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,9–3,6 proc. w 2020 r. (wobec 3,1–4,2 proc. w projekcji z marca 2020 r.), 0,3–2,2 proc. w 2021 r. (wobec 1,7–3,6 proc.) oraz 0,6–2,9 proc. w 2022 r. (wobec 1,3–3,4 proc.). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -7,2 – -4,2 proc. w 2020 r. (wobec 2,5–3,9 proc. w projekcji z marca 2020 r.), 2,1–6,6 proc. w 2021 r. (wobec 2,1–3,9 proc.) oraz 1,9–6,0 proc. w 2022 r. (wobec 1,8–3,7 proc.).

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.

NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku szybszego ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii. Działania NBP ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie oraz – poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców – oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

Źródło: komunikat NBP 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła