Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2023

31.01.2024

Triumfatorem tegorocznej edycji konkursów ubezpieczeniowych „Gazety Bankowej” zostało Generali. Firma zdobyła pierwsze miejsce w trzech głównych kategoriach konkursowych, a jej szef, Roger Hodgkiss, odebrał tytuł Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2023   rozwiń

W konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, Generali TU zwyciężyło w grupie ubezpieczeń OC/AC (przed Link4 i PZU) oraz ubezpieczeń majątkowych (PZU było drugie, Link4 - trzecie), a Generali Życie TU – ubezpieczeń życiowych (przed PZU Życie i Santander Allianz TUnŻ).

Tegoroczna edycja Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej była 14. z kolei. Firmy, biorące udział konkursie, oceniane są na podstawie ankiet przygotowanych przez partnera merytorycznego konkursu, firmę doradztwa strategicznego Kearney, oraz przez Kapitułę, złożoną z ekspertów rynku ubezpieczeniowego, przedstawicieli środowisk akademickich oraz redakcji „Gazety Bankowej” i zarządu grupy Fratria.

Ankiety składały się z 51 pytań i obejmowały sześć obszarów tematycznych: ogólny, nadzorczy, wskaźnikowy finansowy i niefinansowy, wypłacalność oraz innowacje i trendy. O miejscu w rankingu decydowała suma punktów z obu części oceny – ankietowej oraz głosowania kapituły.

Do drugiej część konkursu – Ubezpieczeniowego Menedżera Roku – kandydatury zgłaszają firmy ubezpieczeniowe, a następnie głosuje nad nimi Kapituła. Tak jak w latach poprzednich nominowanymi do tegorocznej edycji były osoby bardzo dobrze znane w środowisku, o dużym autorytecie i wybitnych osiągnięciach

Roger Hodgkiss to menedżer funkcjonujący na polskim rynku od wielu lat. Na swoim koncie ma m.in. transformację Link4 oraz pracę w zarządzie PZU SA i PZU Życie. Generali kieruje od 19 listopada 2020 r.

Konkury ubezpieczeniowe „Gazety Bankowej”, poza wyborem najlepszych firm i najwybitniejszych menedżerów , dostarczają pokaźny zasób wiedzy o polskim rynku ubezpieczeniowym. Dają również możliwość porównania jego stanu obecnego ze stanem z lat poprzednich.

Według ekspertów Kearney, których analizę zamieszczamy wraz z publikacją wyników konkursu w  lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”, podobnie jak w poprzedniej edycji "tegoroczna edycja dostarczyła pozytywnych informacji na temat innowacyjnych wdrożeń technologicznych towarzystw ubezpieczeniowych. Należy jednak dodać, że nie były one tak spektakularne i pionierskie jak w roku ubiegłym, skupiały się przede wszystkim na dalszym rozwoju sprawdzających się rozwiązań wdrażanych w poprzednich latach. Nie oznacza to bynajmniej technologicznego zastoju – ubezpieczyciele wydają się zdawać sobie sprawę z konieczności dostosowywania się do trendów rynkowych, aby nie pozostać w tyle. Najpopularniejszy obszar wprowadzania innowacji przez polskich ubezpieczycieli to od lat rozwój w dziedzinie analizy i zbierania danych oraz ESG, ale też testowanie oraz implementacja szybko rozwijających się rozwiązań uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”.

 

Więcej o wynikach konkursu w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 

 
27.11.2023

rozwiń

Na ankiety czekamy do 1 grudnia

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem ubezpieczeniowym „Gazety Bankowej” – Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2023 i Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2023 - przedłużamy termin przysyłania ankiet  do 1 grudnia 2023.

Przypominamy, że konkurs Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa realizowany jest w oparciu o dane pochodzące z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Obejmuje trzy kategorie firm i ich działalności:

Dział I – ubezpieczenia na życie,

Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne),

Dział II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe).

Do konkursu Ubezpieczeniowy Menedżer Roku towarzystwa ubezpieczeniowe zgłaszają dwóch pretendentów – jednego z wewnątrz organizacji, drugiego z innego podmiotu. Z tego grona wyłonieni zostaną nominowani, a nad ostateczną kolejnością będzie głosowała Kapituła i to ona wskaże Ubezpieczeniowego Menedżera Roku.

O wynikach konkursu poinformujemy w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 

 
28.12.2023

Rewolucja, która dokonuje się na rynku finansowym, nie omija sektora ubezpieczeń. Podlega on takim samym procesom, jak cały rynek. Musi sobie z nimi radzić, gdyż trendy, z jakimi ma do czynienia, obejmują wszystkie dziedziny aktywności człowieka rozwiń

Pierwszy, i podstawowy obszar radykalnych zmian, to konsument. Jego oczekiwania się teraz inne, niż jeszcze kilka lat temu. Stały się bardziej spersonalizowane, nastwione na precyzyjne i szybkie zaspokajanie potrzeb. Takich zmian doświadczają media, cały obszar związany z informacją, telekomunikacja, branża transportowa czy motoryzacyjna. Konsument swoje oczekiwania przenosi na wszystkie obszary, w których funkcjonuje, również na sektor ubezpieczeń. Przy coraz szerzej wykorzystywanej sztucznej inteligencji i automatyzacji, są to oczekiwania możliwe do spełnienia, chociaż wymagają od ubezpieczycieli dostosowania swoich struktur organizacyjnych, a często także zmian strategii.

Jest to o tyle istotne, że sprzedaż ubezpieczeń coraz częściej wychodzi poza struktury ściśle związane z samym towarzystwem. Jest to już nie tylko współpraca z bankami, którą bancassurance opanował już dość sprawnie, ale także z firmami deweloperskimi, medycznymi, motoryzacyjnymi, z serwisami świadczącymi usług na rzecz właścicieli domów i mieszkań. Biznes ubezpieczeniowy musi współpracować z różnymi branżami, uwzględniać jego specyfikę organizacyjną, zmiany, jakie w nich się dokonują, tworzyć dedykowane dla nich produkty.

Zarazem musi odpowiadać na nowe, specyficzne rodzaje ryzyk, których albo wcześniej nie było, albo ich znaczenie nie było zbyt duże. Takie ryzyka tworzą zmieniające się oczekiwania społeczne i nowe normy, związane np. z ochroną środowiska czy ładem korporacyjnym, ale także ochroną danych osobowych czy aktywnością Polaków  w świecie wirtualnym, który może być zarówno miejscem kumulowania majątku, jak i obszarem narażonym na różnego rodzaju przestępczość. O ile stworzenie kolejnej odmiany ubezpieczenia mieszkania i znajdujących się w nim dóbr jest stosunkowo proste i żaden ubezpieczyciel nie będzie miał z tym większego problemu, o tyle zaoferowanie polisy chroniącej tożsamość w internecie czy zabezpieczającej straty wynikające z przerwania łączy nie jest już takie oczywiste.  

Ryzyka zmieniają się też w sposób naturalny, wynikający chociażby z cyklu życia czy tempa gromadzenia majątku. Jedna polisa na całe życie, w sytuacji, gdy rodzina się rozrasta, pojawiają się potrzeby związane z edukacją dzieci, z ochroną zdrowia, to coraz bardziej – a przynajmniej dla niektórych grup zawodowych – produkt zbyt mało elastyczny. Dostosowanie polis do wydarzeń życiowych to też jedno z wyzwań dla branży, coraz bardziej palące w sytuacji, gdy rośnie zamożność a wraz z nią świadomość ryzyk.

Wyzwań dla sektora ubezpieczeń jest oczywiście o wiele więcej, i z pewnością z każdym rokiem będzie ich przybywać. - W nadchodzącej dekadzie każda część działalności firmy — ludzi i talenty, dane i technologie, strategie i przywództwo oraz procesy operacyjne staną się krytycznymi wektorami zmian – pisze  Magdalena Tobór, menadżerka w Zespole Doradztwa Ubezpieczeniowego w EY Polska. Będą je kreowali, a także wprowadzali w życie, szefowie firm ubezpieczeniowych i kierowane przez nich zespoły.

Konkurs ubezpieczeniowy „Gazety Bankowej”, który powoli zbliża się do finału, ma pokazać, jak bardzo branża zmienia się w ostatnim czasie i w jakim kierunku zmierza. Jego pierwsza część - Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2023 – przedstawi obraz rynku i dominujące na nim tendencje, wskaże również firmy-zwycięzców w trzech grupach: Dział I – ubezpieczenia na życie, Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne), Dział II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe). Druga część, czyli Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022, wyłoni zwycięzcę, wskazanego przez rynek, czyli firmy ubezpieczeniowe biorące udział w konkursie, i Kapitułę. Listę nominowanych publikujemy na kolejnych stronach „Gazety Bankowej”. Znaleźli się na niej menedżerowie dobrze znani na rynku, skuteczni w zarządzaniu spółkami, ale także posiadający uznania w zespole oraz szacunek lokalnego środowiska biznesowego i wrażliwi na potrzeby społeczne.

 

Nominowani do Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2023


Roger Hodgkiss – prezes Generali Polska SA

Systematycznie realizuje strategię „Partner na całe życie”. Ubezpieczyciel wspiera klientów w życiu codziennym, przejmując na siebie coraz szerszy zakres ryzyk, stąd stałe udoskonalenia ubezpieczeń domów, aut czy podróży. Zachęca klientów do prowadzenia aktywniejszego i zdrowszego trybu życia. W czasie likwidacji szkód odpowiada najszybciej jak to możliwe, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Roger Hodgkiss prezesem Generali Polska został 19 listopada 2020 r. Posiada dyplom inżyniera Uniwersytetu w Liverpoolu, a także uprawnienia biegłego rewidenta certyfikowanego w Wielkiej Brytanii. Przed podjęciem pracy w Polsce był dyrektorem handlowym Intouch Insurance i prezesem AAS Balta na Łotwie. W latach 2009–2015 kierował Link4, gdzie przeprowadził transformację firmy z ubezpieczyciela wyspecjalizowanego w sprzedaży bezpośredniej w wielokanałowego. W styczniu 2016 r. dołączył do zarządu PZU SA i PZU Życie. Podczas jego kadencji Generali wprowadziło w Polsce wiele rozwiązań pozwalających na bardziej komfortowe korzystanie z oferty ubezpieczeniowej, systematycznie poszerza ich zakres. Firma prowadzi aktywną działalność społeczną, posiada dynamiczny zespół wolontariuszy. Generali Polska zostało oficjalnym ubezpieczycielem Operacja Czysta Rzeka w 2023 roku, zapewniło ubezpieczenie NNW uczestników akcji.

 

Dr. hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA

W 2022 roku PZU kierowany przez Beatę Kozłowską-Chyła wypracował najwyższy wynik netto od debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed 13 laty. Zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 3,374 mld zł, co implikuje zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 19,5 proc. - o 2,1 p.p. powyżej ambicji strategicznych i 0,9 p.p. powyżej poziomu z roku 2021. Rezultat ten został osiągnięty przy regularnych wypłatach dywidendy. Od 2010 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy PZU SA przeznaczył już łącznie ponad 27,2 mld zł.

Dr. Hab. Beata Kozłowska-Chyła konsekwentnie rozwijaj Grupę PZU. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Handlowego, autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego. Pełniła funkcję członka rady nadzorczej PZU SA, członka rady nadzorczej TFI PZU SA i PTE PZU SA oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU SA. Pracowała także jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz pełniła funkcję prezesa zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Jest m.in. członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

 

Aneta Podyma, prezes Unum Życie TUiR SA

Posiada imponujące doświadczenie menedżerskie: karierę zawodową zaczynała w Merrill Lynch; jako dyrektor generalna uruchamiała polski oddział BlackRock, była prezesem AXA TFI oraz dyrektor zarządzającą na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry w spółce Genworth Financial. Studiowała we Wrocławiu i w Paryżu. Przywiązuje bardzo dużą wagę do etycznych relacji z klientami, kładzie nacisk na transparentność produktów finansowych. Od momentu rozpoczęcia prezesury Anety Podymy spółka Unum notuje intensywny wzrost. Na koniec 2022 roku Unum Życie TUiR SA odnotowało zysk netto w wysokości 18 mln zł. Przypis składki brutto wzrósł o ok. 14 proc. i wyniósł 421 mln zł. W 2022 roku Unum utworzyło nową sieć własną oferującą ubezpieczenia grupowe małym i średnim przedsiębiorcom, rozbudowuje współpracę z brokerami, by dotrzeć z ochroną do pracowników dużych firm. Spółka wprowadziła nowe, grupowe ubezpieczenie na życie z szeregiem świadczeń medycznych. Aneta Podyma angażuje się w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). . Dostrzega i docenia ludzi, wierzy w ich potencjał i pomaga im się rozwijać. To według niej klucz do biznesowego wzrostu i osobistych sukcesów otaczających ją osób.

 

 

Paweł Pytel - TU Allianz Życie Polska SA - wiceprezes zarządu

Doświadczony manager zarządzający produktami życiowymi w Allianz, świetnie przeprowadził obszar produktów życiowych przez wyzwania związane z połączeniem Avivy i Allianz, osiągając sukces w trudnym procesie transformacji.

Paweł Pytel jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Amsterdamskiego. Uzyskał tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej. W latach 1995-2000, pracował w PwC, w dziale usług finansowych, gdzie specjalizował się w audycie zakładów ubezpieczeń. Rozpoczął pracę w Avivie w 2000 roku. Był wicedyrektorem departamentu finansowego Aviva Życie, następnie dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Aviva PTE. W latach 2009-2016 był prezesem Aviva PTE – towarzystwa zarządzającego jednym z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce. Następnie w latach 2016-2022, jako wiceprezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, odpowiadał za kluczową linię biznesową Avivy – ubezpieczenia na życie.

W związku z połączeniem spółek ubezpieczeniowych Allianz oraz Aviva w Polsce, począwszy od 1 lipca 2022 r. Paweł Pytel sprawuje funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za Pion Ubezpieczeń Życiowych w spółce TU Allianz Życie Polska SA.

 

Leszek Skop – prezes PKO Ubezpieczenia

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył kursy biznesowe w Ecole Superieure de Commerce, w Tours we Francji. Ma ponad 23-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeń. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Grupie Azur Polska, gdzie tworzył i rozwijał struktury kolejnych firm w ramach Grupy. Następnie pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami i operacjami. Zajmował się również złożonymi aspektami technicznymi z zakresu tworzenia i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi. Od 2016 r. jest związany z PKO Ubezpieczenia i jako członek zarządu spółek nadzorował obszary finansów, aktuariatu, IT oraz administracji i operacji. Z sukcesem wprowadził na rynek ubezpieczenie mieszkań PKO DOM i ubezpieczenie komunikacyjne PKO Moto.

 

 

Anna Włodarczyk - Moczkowska, prezes Compensa TU SA

Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Od ponad 25 lat jest związana z branżą ubezpieczeniową. Przez ostatnie 10 lat (do 12.09.2022) pełniła funkcję prezes zarządu spółki Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pełniła funkcję Prezydent Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od 1998 do 2001 r. była dyrektorem sprzedaży w PTE Skarbiec-Emerytura SA, a następnie prezesem zarządu w Skarbiec Serwis Finansowy. W latach 2001–2012 była związana z grupą Ergo Hestia. Compensa jest częścią koncernu Vienna Insurance Group (VIG).

 

Agnieszka Wrońska, prezes LINK4

Konsekwentnie wprowadza proklienckie rozwiązania, zgodnie z przesłaniem LINK4, według którego ubezpieczenia powinny być proste i zrozumiałe dla klientów. Kieruje spółką od 2016 roku. Wcześniej pełniła funkcję członkini zarządu odpowiedzialnego za pion finansów i dyrektora Departamentu Aktuariatu Produktowego, w którym odpowiadała między innymi za rozwój i tworzenie produktów, ich wycenę oraz ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Z branżą finansową związana jest od początku kariery. Zaczynała od pracy w firmie konsultingowej Ernst & Young (obecnie EY), gdzie przez cztery lata brała udział w projektach doradczych oraz badaniach sprawozdań finansowych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce. Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Metody Ilościowe oraz Systemy Informacyjne.

LINK4 prowadzi bardzo aktywną działalność społeczna i edukacyjną, działa czynnie na rzecz rozwoju świadomości ubezpieczeniowej w Polsce. Od lat jest uważany za jedną z najbardziej nowoczesnych i technologicznie rozwiniętych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Tworzy nowoczesne standardy w relacjach z pracownikami, przyjazne i inkluzywne miejsce pracy. Propaguje wśród pracowników wiele inicjatyw prozdrowotnych i dobroczynnych. Pracownicy LINK4 regularnie angażują się w wolontariat, wspierając domy dziecka, hospicja czy schroniska dla zwierząt.

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 
06.11.2023

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu ubezpieczeniowego „Gazety Bankowej”. Do towarzystw trafiają właśnie ankiety z pytaniami, obejmujące wiele aspektów funkcjonowania firm - od relacji z klientami po wykorzystanie sztucznej w działalności ubezpieczeniowej rozwiń

Konkurs składa się z dwóch części: Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2023 (jest to jego XIV edycja) i Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2023 (XII edycja). W części pierwszej towarzystwa ubezpieczeniowe wypełniają ankietę przygotowaną przez naszego partnera merytorycznego, renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, która koordynuje przebiegu konkursu, analizuje dane, wspiera Kapitułę, przygotowuje i przekazuje oficjalne wynik konkursu. Firmy ubezpieczeniowe są oceniane nie tylko według kryteriów finansowych, ale także wielu innych, związanych np. z obsługą klienta czy bezpieczeństwem gromadzonych przez siebie danych.

 

Nowe kierunki

Parametry służące do oceny od lat są takie same, co roku ulegają jednak pewnym, niewielkim modyfikacjom. Na przykład w 2022 postawiliśmy duży nacisk na ocenie ryzyk związanych z dekoniunkturą (co w praktyce mogło oznaczać zwiększenie roli ubezpieczeń od utraty pracy) czy z cyberbezpieczeństwem. W tym roku kryteria te są nadal istotne, pojawiły się jednak nowe wyzwania, których w ocenie rynku i działających na nich firm nie mogliśmy pominąć. Na przykład te związane z ciągle rosnącymi nowymi zbiorami danych. Towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe regularnie zyskują dostęp do coraz większej liczby informacji, dlatego pytanie o zarządzanie nimi i o ich faktyczne wykorzystanie może pozwolić na identyfikację liderów w tej dziedzinie. Kolejny wątek to odpowiedzialność społeczna i ESG. Jest to temat powracający od lat, jednak rodzi się pytanie o konkretne przełożenie tych zagadnień na ofertę i ich praktyczne zastosowanie.

Temat coraz bardziej nabierający na aktualności to sztuczna inteligencja. Chcemy spojrzeć na to zagadnienie zarówno od strony firm ubezpieczeniowych jak i ich klientów. W pierwszym przypadku interesuje nas zastosowanie sztucznej inteligencji w wypłatach odszkodowań. Zasady rozpatrywania wniosków były w pewnym stopniu uznaniowe, co kwalifikuje je do potencjalnego zastosowania nowych technologii, które znacznie sprawniej przetwarzają skomplikowany, jakościowy wsad danych. Obsługa zgłoszeń generuje duże koszty i często jest podatna na ludzkie błędy, więc zastosowanie tańszych, bardziej powtarzalnych w rezultatach rozwiązań może mieć korzystny wpływ na wydajność firm ubezpieczeniowych.

Z kolei sztuczna inteligencja wykorzystywana w relacjach z klientami jest silnym trendem w branżach konsumenckich, pozwalającym na redukcję kosztów i zwiększenie powtarzalności procesów. Ponieważ sztuczna inteligencja (AI) i Machine Learning (ML) wykazują znacznie lepsze zdolności analizy skomplikowanych danych pochodzących od klientów, niż tradycyjne technologie analityczne, a także pozwalają na samoczynny rozwój rozwiązań, ich wczesna adopcja może w związku z tym pozwolić na istotną poprawę jakości customer experience i obniżenie kosztów.

Wątek, który pojawił się w naszych ankietach już wcześniej, jednak chcemy nadal go pogłębiać, to odpowiedź na starzenie się społeczeństwa. Na zachodnich rynkach jest to silny trend i duże możliwości ekspansji w branżach powiązanych z ubezpieczeniami. Zainteresowanie tą kwestią już teraz przełoży się prawdopodobnie na silną pozycję rynkową w przyszłości, przez co może być warte docenienia w typowaniu liderów rynku. Drugą stroną tego samego medalu jest oferta dla pokolenia Z. Sektor ubezpieczeniowy nie wzbudza zwykle tylu emocji, co inne (choćby bankowy), tym bardziej istotne jest otwarcie na oczekiwania i preferencje nowego pokolenia wchodzącego w dorosłość, co może procentować przez wiele kolejnych lat. W związku z postanowiliśmy zapytać towarzystwa ubezpieczeniowe na ile dostrzegają te potrzeby i na ile wychodzą im naprzeciw.

 

Menedżerów typują firmy

Tytuł Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej Roku 2023 będzie rozpatrywany w sześciu kategoriach: ogólnej, która służy do porównania jakości i efektywności sprzedaży i obsługi klienta w poszczególnych towarzystwach, w nadzorczej, w której porównywane są relacje firm ubezpieczeniowych z organami nadzoru finansowego w zakresie konkurencji, w sposób pośredni świadczące o relacji z klientami. Trzy kategorie - wskaźniki niefinansowe, finansowe oraz wypłacalność, to zestaw KPI (Key Performance Indicators, czyli kluczowych wskaźników efektywności określający skuteczność poszczególnych działań), najczęściej stosowane do oceny rentowności i efektywności towarzystw ubezpieczeniowych. Ostatnia kategoria – Innowacje i trendy - porusza kwestie związane ze świadomością trendów w sektorze ubezpieczeń i zastosowania związanych z nimi rozwiązań.

Konkurs realizowany jest w oparciu o dane pochodzące z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Obejmuje trzy kategorie firm i ich działalności:

Dział I – ubezpieczenia na życie,

Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne),

Dział II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe).

Wskaźniki podane w ankiecie są punktowane, natomiast ostateczna kolejność zostanie ustalona po zsumowaniu punktów z ankiety i głosów Kapituły.

Druga część konkursu ubezpieczeniowego „Gazety Bankowej” - Ubezpieczeniowego Menedżera Roku - zaczyna się od zgłoszenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe biorące udział w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa dwóch pretendentów do tego tytułu – jednego z wewnątrz organizacji, drugiego z innego podmiotu. Następnie z tego grona wyłonieni zostaną nominowani (od 5 do 10 osób). Nad ostateczną kolejnością będzie głosowała Kapituła i to ona wskaże Ubezpieczeniowego Menedżera Roku.

W poprzednich latach tytuł ten otrzymali m.in. Aneta Podyma, prezes Unum, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes Grupy PZU, Andrea Simoncelli, ówczesny prezes Generali Polska, Agnieszka Wrońska, prezes LINK4.

Zapraszamy wszystkie firmy ubezpieczeniowe do udziału w konkursie „Gazety Bankowej”.

Na ankiety od Państwa czekamy do 27 listopada br. O wynikach konkursu poinformujemy w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

Kapituła konkursów: „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2023” oraz

„Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2023” Gazety Bankowej

 

  • Prof. nadzw. dr hab.  Teresa Czerwińska- Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
  • Prof. dr hab. Irena  Jędrzejczyk- Katedra Zarządzania, Uniwersytet Bielsko-Bialski;
  • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak-  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego;        
  • Prof. dr hab. Konrad Raczkowski - Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Społeczno-Ekonomiczny;
  • Prof. dr hab. Adam Śliwiński- Dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • dr Karolina Mendecka- Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Legislacji w Biurze Rzecznika Finansowego;
  • Andrzej Nużyński- Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; 
  • Romuald Orzeł-  Prezes zarządu Fratria Sp. z o.o., wydawcy magazynu „Gazeta Bankowa”;
  • Maciej Wośko- redaktor naczelny magazynu „Gazeta Bankowa”;
  • Stanisław Koczot- zastępca redaktora naczelnego magazynu „Gazeta Bankowa”      


 

 

ORGANIZATOR:

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła