PZU: konsekwentny wzrost pomimo wyzwań

opublikowano: 26 sierpnia 2022
PZU: konsekwentny wzrost pomimo wyzwań lupa lupa
W PZU dynamicznie rośnie sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i osobowych, przychody w filarze zdrowia i zyski z inwestycji, fot. Fratria / KK

W I połowie roku 2022 Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 12,6 md zł. Wypracowany zysk netto wyniósł 1,48 mld zł, a zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 18,5 proc.

W pierwszej połowie tego roku, w szczególności w drugim kwartale, gospodarka coraz mocniej odczuwała skutki nowych, zwiększających niepewność i niestabilność zagrożeń. Widoczne wciąż następstwa pandemii zostały spotęgowane w wyniku ataku Rosji na Ukrainę, co doprowadziło m.in. do skokowego wzrostu cen nośników energii i żywności w wymiarze globalnym, napędzającego inflację, multiplikującego koszty i grożącego spowolnieniem gospodarczym. Pomimo trudnych, bezprecedensowych w skali ostatnich dekad warunków, największy polski ubezpieczyciel nie zawodzi i konsekwentnie rozwija swój biznes.

- Efektywność i odporność przyjętego przez nas modelu biznesowego, w którym dbamy o mocną pozycję kapitałową i dywersyfikujemy segmenty działalności, pozwala Grupie PZU rozwijać się stabilnie i równoważyć skonsolidowany wynik praktycznie w każdej sytuacji rynkowej. Wzrost przypisu składki w pierwszym półroczu tego roku to zasługa zwiększenia o 6,9 proc. rok do roku sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności. Główną rolę odegrały dwucyfrowe wzrosty w segmencie autocasco oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym korporacyjnych. Zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w tym samym okresie minionego roku, ale spadek wynika głównie ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, tzn. konieczności dostosowania poziomu rezerw w segmentach ubezpieczeniowym i bankowym. Nawet w tych okolicznościach osiągnęliśmy bardzo dobry zwrot na kapitale, przewyższający ambicje strategiczne i lokujący nas wśród najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli – mówi prezes PZU, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

W pierwszym półroczu br. Grupa PZU zwiększyła sprzedaż do 12,6 mld zł, czyli o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. (w drugim kwartale br. do 6,4 mld zł, tj. o 3,2 proc. r/r). Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej po I poł. br. wyniósł 1,48 mld zł (spadek o 9,4 proc. r/r), a w samym II kw. br. 722 mln zł (spadek o 4,2 proc.). Rentowność kapitałów własnych (ROE), przypadających właścicielom jednostki dominującej, wyniosła 18,5 proc., przekraczając cel wskazany w strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 (17,4 proc.).

Dobre perspektywy dla działalności lokacyjnej

Do wyniku Grupy przyczyniły się także dobre rezultaty z działalności inwestycyjnej oraz rosnąca kontrybucja działalności bankowej (407 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 251 mln zł rok wcześniej), na które pozytywnie oddziaływało środowisko wysokich stóp procentowych. Zwrot na portfelu głównym w I poł. 2022 r. osiągnął 4,4 proc. i wyniósł 961 mln zł. Rok wcześniej było to 1,324 mld zł, ale wówczas na ten wynik mocno wpłynął jednorazowy zysk w wysokości 548,7 mln zł z tytułu wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej.

- Bezpieczna struktura portfela, w której instrumenty dłużne stanowią główne aktywo, zapewnia nam stabilny poziom przychodów nawet w okresach trudnych dla rynków finansowych. W pierwszym półroczu tego roku 78 proc. osiągniętego wyniku inwestycyjnego pochodziło z odsetek od instrumentów dłużnych. W dalszej perspektywie pozytywnie oceniamy wpływ wyższych stóp procentowych na rentowność portfela, w którym zapadające obligacje będziemy mogli odnawiać po wyższych stopach zwrotu - zauważa Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Solidne wyniki wypracowywane w sposób powtarzalny oraz silna pozycja kapitałowa Grupy PZU, potwierdzona m.in. współczynnikiem wypłacalności Solvency II przekraczającym 200 proc. i oceną ratingową agencji S&P na poziomie A- z perspektywą stabilną, pozwalają utrzymać wypłatę wysokich dywidend. – Jesienią PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel blisko 1,7 mld zł. Obecnie implikuje to stopę dywidendy na poziomie ok. 6,5 proc.. Jeśli akcjonariusz jest z nami od początku, czyli od debiutu na giełdzie w roku 2010, to skumulowana dywidenda na każdą jego akcję PZU, z wypłacaną w tym roku włącznie, wyniesie już 31,5 zł – wskazuje Beata Kozłowska-Chyła.

Wzrost na kluczowych rynkach

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. na polskim rynku Grupa PZU najmocniej zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. W tym segmencie składka wzrosła o 6,9 proc. r/r do 7,3 mld zł (w II kw. br. wzrosła o 7,7 proc. r/r). Przyczyniły się do tego wysokie wzrosty w I poł. br. składki w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych - o 10 proc. r/r, w szczególności korporacyjnych - o 18,5 proc. r/r. Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkań, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych czy – w przypadku klientów korporacyjnych – ubezpieczeń budowlano-montażowych oraz maszyn. W segmencie komunikacyjnym sprzedaż w I poł. 2022 r. wzrosła o 4,9 proc. r/r (w II kw. br. o 7,5 proc.). Bardzo dynamicznie wzrosła składka z autocasco – o 13 proc. r/r (w II kw. br. o 16,4 proc. r/r).

- Sprzedaż ubezpieczeń AC w samym segmencie masowym od stycznia do czerwca zwiększyła się o 14,7 proc. r/r, do poziomu 1,5 mld zł, zarówno w wyniku wznowień, jak i nowej sprzedaży, wspartej rozbudową produktów i usług w ramach naszego ekosystemu kierowcy. Na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów notujemy wzrost zainteresowania klientów tym produktem. Natomiast sprzedaż ubezpieczeń OC w dalszym ciągu znajdowała się pod presją cenową i ukształtowała się na poziomie podobnym do analogicznego okresu ubiegłego roku. Mimo wzrostu wartości przeciętnej szkody i kosztów napraw, częstość szkód pozostaje na poziomach niższych niż obserwowane przed pandemią. Pozwala to w dalszym ciągu realizować pozytywne marże w tym segmencie. Potwierdzają to również dane z działalności bezpośredniej rynku ubezpieczeń w I kw. 2022 r. W tym okresie wynik techniczny całego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych dla działalności bezpośredniej wzrósł o 4,8 proc. r/r – zauważa Tomasz Kulik.

W I poł. br. Grupa PZU utrzymała bardzo dobrą rentowność ubezpieczeń majątkowych, ze wskaźnikiem mieszanym (COR) na poziomie 88,8 proc. (w II kw. br. 87,7 proc.), czyli podobnym do ubiegłorocznego - mimo zniesienia większości obostrzeń pandemicznych i powrotu szkodowości do poziomów bliższych typowym.

W ubezpieczeniach na życie stabilnie rosła składka w kluczowym segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) - w I poł. 2022 zwiększyła się o 1,7 proc. r/r. Był to przede wszystkim efekt pozyskania nowych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych. Na koniec czerwca PZU Życie posiadał w portfelu ponad 2,5 mln aktywnych umów tego rodzaju, a liczba umów zdrowotnych w całej Grupie PZU wzrosła do 3,13 mln. Rosły również przychody z ubezpieczeń dodatkowych do produktów grupowych ochronnych, a także sprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych do produktów IK, w tym na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy.

Znaczący spadek częstości zgonów w całej populacji i szkodowości sprawił, że w pierwszym półroczu tego roku wynik wypracowany w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrósł o 27,5 proc. rok do roku, do 454 mln zł. Marża operacyjna w tym segmencie wzrosła do 12,7 proc. w porównaniu do 10,1 proc. rok wcześniej. Odnotowaliśmy wyraźną poprawę wyniku, mimo istotnego wzrostu rezerw na indeksację sum ubezpieczenia, co związane jest z rosnącą inflacją – wyjaśnia Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Ponownie dynamicznie wzrósł popyt na prywatne usługi medyczne Grupy PZU. Przychody w filarze zdrowia w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 15,6 proc. rok do roku - do 652 mln zł. Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez placówki (o 16,9 proc. r/r), jak i sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 14,4 proc. r/r). Było to możliwe dzięki utrzymaniu strumienia inwestycji w obszarze produktowym oraz infrastrukturalnym. - Do oferty abonamentów dla klientów indywidualnych wprowadziliśmy nowe opcje – pakiety partnerskie, rodzicielskie, rodzinne. Wdrożyliśmy też nowe pakiety profilaktyczne. Udostępniliśmy klientom płatności w systemie e-Raty za pośrednictwem Alior Banku. Ponadto klientom Banku Pekao zaoferowaliśmy pakiety medyczne, powiązane z usługami bankowymi. Jednocześnie stale rozbudowujemy sieć placówek PZU Zdrowie – własnych, w II kwartale br. otworzyliśmy placówki w Łodzi i Gdańsku, oraz placówek partnerskich – mówi Andrzej Jaworski, p.o. prezes PZU Zdrowie, członek zarządu PZU Życie.

Pierwsze półrocze 2022 r. przyniosło również znaczące wzmocnienie pozycji rynkowej TFI PZU. Mimo że w tym okresie z rynku funduszy odpłynęło netto 20 mld zł, TFI PZU pozostało jedynym towarzystwem z dodatnią sprzedażą netto w każdym miesiącu i liderem pod tym względem (sprzedaż netto w I poł. tego roku wyniosła 340 mln zł). Wartość zgromadzonych na koniec czerwca br. przez TFI PZU aktywów PPK sięgnęła 1,8 mld zł, co oznacza dwukrotny wzrost w ciągu roku.

Rozwój w równowadze

W pierwszej połowie tego roku Grupa PZU kontynuowała intensywne wdrażanie strategii na lata 2021-2024. Ubezpieczyciel rozwijał poszczególne zintegrowane ekosystemy, wprowadzając wiele specjalnych i unikatowych na rynku produktów i usług, jak np. ofertę ubezpieczeń dla właścicieli mieszkań na wynajem oraz najemców, kompleksowe ubezpieczenie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ubezpieczenie pakietowe dla wędkarzy czy specjalną ofertę dla klientów największego w kraju serwisu internetowego z biletami na wydarzenia kulturalne i sportowe. Sukcesywnie wdrażane są także nowe rozwiązania w zakresie bancassurance i assurbankingu. W drugim kwartale br. m.in. rozszerzono ofertę portalu PZU Cash, stanowiącego element ekosystemu pozapłacowych benefitów pracowniczych, o kredyty hipoteczne, budowlano-hipoteczne oraz konta osobiste Banku Pekao. Ubezpieczyciel prowadził też intensywne działania posprzedażowe, owocujące dobrymi wynikami, m.in. w segmentach ubezpieczeń pozakomunikacyjnych masowych (kampania ubezpieczeń mieszkaniowych i podróżnych z udziałem najlepszej tenisistki świata Igi Świątek, której PZU jest głównym sponsorem) oraz komunikacyjnych (kompleksowa oferta PZU Auto z wyjątkową usługą badania technicznego i wyceny samochodu używanego, który klient zamierza nabyć). Korporacyjnym klientom flotowym zaoferowano system PZU iFlota, który pomaga zarządzać flotami, ograniczać szkody i kontrolować koszty.

Grupa PZU niezmiennie pozostaje liderem innowacji w sektorze finansowym, co potwierdzają zdobyte w czerwcu br. dwie nagrody w światowym, prestiżowym konkursie „The Efma-Accenture Innovation In Insurance Awards 2022”, przyznane rozwiązaniom opartym na AI: aplikacji mobilnej wspierającej profilaktykę raka skóry oraz narzędziu wspierającemu rzeczoznawców obsługujących szkody rolne.

Był to również okres intensywnych działań na polu zrównoważonego rozwoju. W II kw. 2022 r. Grupa PZU podpisała umowy na współfinansowanie budowy farm wiatrowych onshore na łączną kwotę blisko 270 mln zł. Przejęła również formalnie biurowiec PZU Park przy Rondzie Daszyńskiego 4 w Warszawie, który będzie jej nową główną siedzibą. Trwająca przeprowadzka do nowego budynku to istotny element realizacji strategii ESG zarówno w obszarze ekologii (ze względu na przyjazne środowisku technologie zastosowane w budynku i istotną redukcję emisji CO2), jak i społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (dzięki stworzeniu bardziej ergonomicznego środowiska pracy i dostosowaniu budynku do nowego modelu pracy hybrydowej), a także redukcji kosztów (m.in. za sprawą skupienia w jednym miejscu pracowników z trzech różnych lokalizacji w stolicy).

Grupa PZU podtrzymuje pozycję lidera w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, realizując szereg nowatorskich działań, komplementarnych z jej misją i profilem biznesowym. W drugim kwartale br. m.in. uruchomiła nabór wniosków o dofinansowanie w programie prewencyjnym Dobra Drużyna PZU, który wspiera aktywność sportową już ponad 70 tys. dzieci i nastolatków. Zaangażowała się również w projekt profilaktyki zdrowotnej „Zdrowe Życie” pod patronatem Pary Prezydenckiej, umożliwiający Polakom korzystanie z profilaktycznych badań i konsultacji lekarskich w mobilnych strefach zdrowia, odwiedzających różne miasta. Grupa PZU kontynuuje też wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, w tym dla ponad 130 pracowników jej ukraińskich spółek i ich rodzin.

- Niezależnie od okoliczności zewnętrznych, zachowujemy pełną zdolność do rozwijania swojego biznesu i realizacji przyjętych ambicji strategicznych. Druga połowa roku będzie stała pod znakiem poważnych wyzwań dla globalnej i polskiej gospodarki. Zasoby, którymi dysponuje Grupa PZU, nakreślone cele i udowodniona przez nas w minionych kwartałach i ostatnich dwóch latach zdolność do ich skutecznego osiągania, pozwalają nam jednak na ostrożny optymizm. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by stawić czoła przeciwnościom, utrzymać swoją pozycję rynkową i należycie zadbać o bezpieczeństwo i korzyści naszych klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy – zapowiada prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Źródło: materiały prasowe PZU

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła