Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła rynku

opublikowano: 9 stycznia 2024
Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła rynku lupa lupa
fot. Fratria

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 stycznia 2024 r. zdecydowała o zostawieniu stóp procentowych NBP bez zmiany.

NBP podał, że na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 8-9 stycznia 2024 r. rada postanowiła utrzymać stopy procentowe  na niezmienionym poziomie.

Obecna wysokość stóp NBP to:

• stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

 

W komunikacie po posiedzeniu RPP napisano:

Koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona, choć jest zróżnicowana między największymi gospodarkami.** Napływające dane wskazują, że w IV kw. 2023 r. dynamika aktywności gospodarczej w strefie euro, w tym w Niemczech, była nadal niska. Natomiast w Stanach Zjednoczonych koniunktura pozostała relatywnie korzystna. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach.

**W otoczeniu polskiej gospodarki trwa proces dezinflacji**, przy czym w wielu krajach roczna dynamika cen jest nadal podwyższona. W kierunku spadku inflacji oddziałuje ograniczenie presji kosztowej, widoczne w spadku cen produkcji, jak również niska dynamika aktywności gospodarczej. W tych warunkach w wielu gospodarkach następuje spadek inflacji bazowej, choć jest ona nadal podwyższona.

**W Polsce, napływające dane sygnalizują, że roczna dynamika aktywności gospodarczej w IV kw. 2023 r. wzrosła**, jednak pozostała relatywnie niska. Po wcześniejszym wzroście w październiku 2023 r., sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w listopadzie 2023 r. były niższe niż przed rokiem. Jednocześnie dalej rośnie produkcja budowlano-montażowa. Mimo osłabionej dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 r. było niższe niż na początku ubiegłego roku.

**Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w grudniu 2023 r. obniżył się do 6,1%** (z 6,6% w listopadzie 2023 r.). Uwzględniając dane GUS, można szacować, że do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczyniło się obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych, a także inflacji bazowej. W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast wzrost rocznej dynamiki cen energii. W listopadzie 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były ponownie istotnie niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z relatywnie niską dynamiką aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku spadku inflacji. Rada ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

**W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie**, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. W najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy. Jednocześnie kształtowanie się inflacji w kolejnych kwartałach obarczone jest niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

**NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej,** w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Źródło: materiały prasowe NBP

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła