RPP nie zmienia stóp NBP

opublikowano: 5 lutego 2020
RPP nie zmienia stóp NBP lupa lupa

Po posiedzeniu 4-5 lutego Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmian stopy procentowe: stopa referencyjna 1,50 proc.; stopa lombardowa 2,50 proc.; stopa depozytowa 0,50 proc.; stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Oto treść komunikatu po posiedzeniu RPP.

Napływające informacje z gospodarki światowej wskazują na stabilizowanie się tempa wzrostu gospodarczego na relatywnie niskim poziomie. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw globalnej koniunktury w kolejnych kwartałach, choć niektóre wskaźniki sugerują pewną poprawę nastrojów. W strefie euro, wobec trwającej dekoniunktury w przemyśle, dynamika wzrostu gospodarczego w IV kw. obniżyła się. W Stanach Zjednoczonych koniunktura wciąż jest relatywnie dobra, choć osłabiona aktywność w przemyśle oddziaływała ograniczająco na tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. W Chinach dynamika PKB w IV kw. ustabilizowała się na poziomie niższym niż w poprzednich latach. W ostatnim okresie ceny ropy naftowej na rynku światowym – po wcześniejszym wyraźnym wzroście – obniżyły się. Jednocześnie, w ostatnich miesiącach wzrosły ceny wielu surowców żywnościowych. W efekcie inflacja w otoczeniu polskiej gospodarki nieco wzrosła. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę depozytową poniżej zera, a także prowadzi skup aktywów oraz sygnalizuje utrzymanie luźnej polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, po obniżkach stóp procentowych w 2019 r., utrzymuje je na niezmienionym poziomie.

W Polsce koniunktura pozostaje dobra mimo obniżania się tempa wzrostu gospodarczego. Na podstawie wstępnego szacunku GUS dotyczącego PKB w 2019 r. można szacować, że dynamika PKB w IV kw. obniżyła się. Pozytywnie na wzrost PKB oddziałuje systematyczny – choć wolniejszy niż wcześniej – wzrost konsumpcji, wspierany przez korzystną sytuację na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych. Jednocześnie napływające informacje sygnalizują dalszy wzrost inwestycji i eksportu. Inflacja w grudniu 2019 r. wyniosła 3,4 proc. r/r. Do wyższej inflacji przyczynił się wzrost cen żywności i paliw. Jednocześnie przyśpieszenie wzrostu cen usług podwyższyło inflację bazową, która utrzymuje się jednak na umiarkowanym poziomie.

W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w poprzednich latach. Utrzymuje się niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Bieżące prognozy wskazują, że w najbliższych miesiącach inflacja może przekroczyć górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego. Do przejściowego wzrostu dynamiki cen przyczynią się czynniki o charakterze podażowym i regulacyjnym, a więc pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Wraz z wygaśnięciem wpływu tych czynników oraz oczekiwanym osłabieniem tempa wzrostu PKB inflacja będzie się obniżać. W horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej dynamika cen będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną, a jednocześnie umożliwia realizację celu inflacyjnego w średnim okresie.

Źródło: materiały prasowe NBP

Zobacz także: To nie będzie spacerek
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła