RPP obniża stopy procentowe NBP

opublikowano: 17 marca 2020
RPP obniża stopy procentowe NBP lupa lupa
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego , fot. Fratria / KK

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 50 pb w przypadku stopy referencyjnej do 1 proc.Jest to pierwsza zmiana poziomu stóp NBP od marca 2015 r.

W dniu 17 marca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:
• stopa referencyjna 1,00 proc. w skali rocznej;
• stopa lombardowa 1,50 proc. w skali rocznej;
• stopa depozytowa 0,50 proc. w skali rocznej;
• stopa redyskonta weksli 1,05 proc. w skali rocznej;
• stopa dyskontowa weksli 1,10 proc. w skali rocznej;

Jest to pierwsza zmiana poziomu stóp procentowych NBP od marca 2015 r.

W piątek 13 marca prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński zapowiedział, że będzie proponował Radzie obniżenie stóp procentowych. 

Oto uzasadnienie decyzji RPP:

Na początku bieżącego roku w gospodarce światowej utrzymywał się relatywnie
niski, choć stabilny wzrost gospodarczy. W związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa perspektywy globalnej koniunktury wyraźnie się pogorszyły w ostatnim
okresie. Wprowadzane przez wiele państw działania zapobiegające dalszemu
rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w tym ograniczenia w transporcie i funkcjonowaniu
sektora usług, a także pogorszenie nastrojów konsumentów i firm przyczyniają się
bowiem do osłabienia bieżącej aktywności w wielu gospodarkach. Aktualne prognozy
sugerują, że w dalszej perspektywie nastąpi poprawa koniunktury, jednak jej tempo
będzie zależało od skuteczności działań hamujących epidemię, a także wpływu zaburzeń
na dochody i nastroje podmiotów gospodarczych w dłuższym okresie.
W tej sytuacji w wielu krajach zapowiedziano – oprócz działań bezpośrednio
skierowanych na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii – podjęcie działań z
zakresu polityki fiskalnej ograniczających straty gospodarcze związane z koronawirusem
i czasowymi przestojami w działalności firm.

Ze względu na pogorszenie perspektyw gospodarczych oraz wzrost niepewności
dotyczący trwałości gospodarczych skutków pandemii, w ostatnich dniach nastąpiło
także pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych. Towarzyszyło temu silne obniżenie
cen ropy naftowej na rynku światowym.

Główne banki centralne istotnie poluzowały politykę pieniężną. Rezerwa Federalna
Stanów Zjednoczonych obniżyła stopy procentowe w pobliże zera, ponownie uruchomiła
skup aktywów oraz zwiększyła skalę płynności na rynku finansowym. Ze względu na
ujemny poziom stóp procentowych Europejski Bank Centralny poluzował warunki
monetarne m.in. zwiększając skalę operacji zasilających w płynność oraz zwiększając
skalę skupu aktywów. Wiele innych banków centralnych obniżyło stopy procentowe.
W Polsce koniunktura w pierwszych miesiącach roku była relatywnie dobra. Jednak
epidemia koronawirusa – ze względu na jej negatywny wpływ na nastroje, a także
podejmowane działania państwa mające na celu ograniczenie jej rozprzestrzeniania się –
będą powodowały w krótkim okresie ograniczenie aktywności gospodarczej części
sektorów. Efekty te mogą być wzmacniane przez jednoczesny spadek aktywności w wielu
krajach. Jednocześnie w dalszej perspektywie będą one prawdopodobnie łagodzone przez
wprowadzane w wielu krajach pakiety stymulacyjne.

W lutym br. inflacja w Polsce wyniosła 4,7 proc.. Oczekiwane osłabienie wzrostu
gospodarczego w najbliższym czasie oraz wyraźny spadek cen ropy naftowej na rynkach
światowych będą oddziaływały w kierunku istotnego obniżenia dynamiki cen. W efekcie,
aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano
w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji
poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W
związku z tym Rada zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP.
Jednocześnie, w celu ograniczenia ryzyka wpływu aktualnych zaburzeń
gospodarczych na podaż kredytu Rada obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do
0,5 proc., a także podwyższyła oprocentowanie tej rezerwy z 0,5 proc. do poziomu stopy
referencyjnej.

Ponadto, zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej na rok 2020 NBP będzie prowadził
operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. Zgodnie z
Założeniami NBP będzie także prowadził operacje zakupu obligacji skarbowych na rynku
wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, które zmienią
długoterminową strukturę płynności w sektorze bankowym oraz przyczynią się do
utrzymania płynności rynku wtórnego obligacji skarbowych. Ponadto NBP będzie
oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie nowych kredytów
udzielanych podmiotom gospodarczym przez banki.

W ocenie Rady, wszystkie powyższe działania będą ograniczać negatywne
konsekwencje gospodarcze rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w dalszej
perspektywie będą sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej oraz umożliwią
kształtowanie się inflacji na poziomie celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_03_17.pdf

Źródło: materiały prasowe NBP, sek

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła