RPP: poluzowanie polityki pieniężnej NBP bez zmian

opublikowano: 15 września 2020
RPP: poluzowanie polityki pieniężnej NBP bez zmian lupa lupa
Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, fot. Fratria

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 września 2020 r. rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Poniżej prezentujemy informację po posiedzeniu RPP

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. 

Napływające dane potwierdziły, że w II kw. br. nastąpił silny spadek PKB na świecie, w tym wśród głównych partnerów handlowych Polski. W strefie euro PKB obniżył się o 14,7 proc. r/r. Wraz z luzowaniem restrykcji epidemicznych w ostatnich miesiącach w wielu gospodarkach nastąpiła poprawa koniunktury, choć aktywność gospodarcza w większości krajów pozostaje niższa niż przed wybuchem pandemii. Poprawie koniunktury sprzyjają podjęte działania fiskalne, a także towarzyszące im poluzowanie polityki pieniężnej, w tym poprzez obniżenie stóp procentowych oraz skup aktywów. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca dalszego przebiegu pandemii, a także tempa i trwałości poprawy globalnej koniunktury.

Ceny wielu surowców na rynkach światowych pozostają wyraźnie niższe niż na początku roku. Wraz z obniżoną aktywnością gospodarczą oddziałuje to w kierunku utrzymywania się niskiej inflacji w wielu krajach, w tym u głównych partnerów handlowych Polski.

W Polsce dane o PKB za II kw. br. potwierdziły wyraźny spadek aktywności gospodarczej (PKB obniżył się o 8,2 proc. r/r). W II kw. silnie obniżył się zarówno popyt krajowy, w tym konsumpcja i inwestycje, jak i eksport. Towarzyszył temu spadek liczby pracujących oraz obniżenie dynamiki wynagrodzeń w gospodarce. Napływające dane wskazują, że w ostatnich miesiącach nastąpiła poprawa nastrojów oraz ożywienie aktywności gospodarczej. Jednocześnie inflacja w sierpniu obniżyła się do 2,9 proc. r/r.

Można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej. Będzie temu sprzyjać dalsza poprawa koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oraz działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Jednocześnie skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być ograniczana przez niepewność dotyczącą dalszego przebiegu i skutków pandemii, niższą dynamikę dochodów oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.

NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku ożywienia gospodarczego. Działania NBP ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie oraz – poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców – oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

Rada przyjęła Założenia polityki pieniężnej na rok 2021.

Źródło: materiały prasowe NBP

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła