RPP zdecydowała zgodnie z przewidywaniami

opublikowano: 10 maja 2023
RPP zdecydowała zgodnie z przewidywaniami lupa lupa
fot. Fratria / KK

Na posiedzeniu 9-10 maja RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP. "Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej" - zaznaczono.

Poziom stóp banku centralnego wynosi:

·         stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej;
·         stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej;
·         stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej;
·         stopa redyskonta weksli 6,80 proc. w skali rocznej;
·         stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej.

W komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej napisano:

Koniunktura w gospodarce światowej – mimo poprawy części wskaźników w ostatnich miesiącach – pozostaje osłabiona. W strefie euro roczna dynamika PKB w I kw. br. dalej się obniżała, a prognozy sygnalizują, że wzrost gospodarczy w bieżącym roku będzie niski. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności gospodarczej na świecie, w tym w związku z napięciami w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych.

Inflacja na świecie się obniża. W większości gospodarek nadal jest ona jednak wysoka, do czego przyczyniają się wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynku energii, a także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. Jednak spadek cen wielu surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ogranicza presję cenową. Jest to widoczne w systematycznie obniżającej się dynamice cen produkcji. Jednocześnie inflacja bazowa pozostaje wysoka.

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny w maju 2023 r. podwyższyły stopy procentowe. Z kolei banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej – po wcześniejszym silnym zacieśnieniu polityki pieniężnej – utrzymują stopy procentowe bez zmian.

W warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, również w Polsce następuje spowolnienie aktywności. Sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w marcu 2023 r. obniżyły się w ujęciu rocznym. Mimo spowolnienia aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Liczba pracujących pozostaje przy tym wysoka, choć roczny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyhamowuje.

Inflacja CPI w kwietniu 2023 r. – według szybkiego szacunku GUS – obniżyła się do 14,7% r/r po spadku w marcu do 16,1% r/r. Do niższej inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się wyraźny spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz – w mniejszym stopniu – obniżenie się rocznej dynamiki cen energii. Jednocześnie na poziom inflacji – pomimo słabnącej dynamiki popytu – wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw. W dalszym ciągu obniżają się jednak ceny surowców oraz inflacja PPI, co sygnalizuje stopniowe osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z osłabieniem aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach.

Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Źródło: materiały prasowe NBP

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła