Sukces PPK zależy od pracodawców

opublikowano: 12 maja 2021
Sukces PPK zależy od pracodawców lupa lupa
fot. Fratria / AS

Instytucje finansowe oceniają, że pracodawcy objęci II i III etapem wdrożenia nie mieli pozytywnego stosunku do PPK – wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami i Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Pracodawcy oczekiwali od instytucji finansowych wsparcia merytorycznego, dodatkowych benefitów i szkoleń dla pracowników, a wybierając operatora PPK kierowali się osiąganymi wynikami inwestycyjnymi, kosztami prowadzenia programu oraz utrwalonymi relacjami biznesowymi. Dla ich zaangażowania w promowanie programu największe znaczenie miał wysoki poziom kultury organizacyjnej – wynika z badania IZFiA i IGTE.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, instytucje finansowe zarządzające środkami w ramach PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po kolejnych etapach wdrożenia programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu.

Instytucje finansowe zgodnie stwierdziły, że pracodawcy objęci II i III etapem wdrożenia nie mieli pozytywnego stosunku do PPK. Zdaniem 71,4 proc. badanych byli oni gorzej nastawieni od pracodawców objętych pierwszym etapem, a 28,6 proc. ankietowanych uznało, że byli oni nastawieni „raczej gorzej”. Badani nie mieli wątpliwości co do oceny tego stanu rzeczy, nikt z nich nie wskazał, że zatrudniający objęci II i III etapem wdrożenia byli nastawieni lepiej. Z pewnością stosunek pracodawców do programu jest jedną z kluczowych zmiennych determinujących jego rozwój.

Pracodawcy oczekiwali od instytucji finansowych przede wszystkim wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (85,7 proc.), a także dodatkowych benefitów, narzędzi komunikacji kierowanej do pracowników oraz szkoleń dla pracowników (wszystkie trzy odpowiedzi po 50 proc. wskazań). Pracodawcy rzadziej oczekiwali najtańszej oferty (35,7 proc.), czy wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (28,6 proc.).

Podobnie jak w ubiegłym roku, najczęstszą potrzebą pracodawców było wsparcie merytoryczne dla kadry zarządzającej i HR, natomiast co ciekawe, pracodawcy objęci Ii III etapem wdrożenia blisko dwukrotnie rzadziej oczekiwali od instytucji finansowych wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK. W pozostałych obszarach zmiany nie były znaczące.

Wyniki badania pokazują, jaki był stosunek zatrudniających do wdrożenia i jak szeroki był zakres oczekiwań wobec instytucji finansowych. Doświadczenia początkowego etapu wdrożenia pozwoliły nam zidentyfikować najważniejsze potrzeby pracodawców i przygotować się, by jak najskuteczniej wspierać ich we wdrożeniu. Mamy poczucie, że naszych zadań wywiązaliśmy się bardzo dobrze. Oczywiście poziom uczestnictwa w tej ostatniej fazie jest mało satysfakcjonujący. Ufam jednak, że z inicjatywy instytucji finansowych, a przede wszystkim państwa, doprowadzą do pełnego zaufania ze strony inwestorów, a tym samym wzrostu partycypacji w PPK – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA i prezes IGTE.

Wśród najważniejszych kryteriów wyboru instytucji finansowej przez pracodawców wymienione zostały osiągane wyniki inwestycyjne (28,6 proc.), koszty prowadzenia programu (21,4 proc.) oraz utrwalone relacje biznesowe (wliczając podmioty z grupy kapitałowej, 21,4 proc.). Znaczenie miały także doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym oraz zakres wsparcia we wdrożeniu (obie odpowiedzi po 14,3 proc.).

Wyniki te oznaczają, że w stosunku do pierwszego etapu wdrożenia zmieniły się kryteria wyboru instytucji finansowych. Wówczas co czwarta badana instytucja nie była w stanie wskazać takiego kryterium (26,7 proc.), natomiast najpopularniejszymi odpowiedziami były zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7 proc.) oraz renoma/marka instytucji finansowej (20 proc.).

Zdaniem ankietowanych dla zaangażowania pracodawców w promowanie PPK wśród swoich pracowników największe znaczenie miały wysoki poziom kultury organizacyjnej pracodawcy (78,6 proc.), polityka kadrowa nastawiona na kształtowanie relacji z pracownikami poprzez program oszczędnościowy (71,4 proc.) oraz zakres i jakość oferowanego wsparcia przez instytucje finansowe (57,1 proc.) – te trzy czynniki zostały wskazane jako najważniejsze również w badaniu dotyczącym pierwszego etapu wdrożenia planów. W tegorocznej edycji dość często wskazywane były także wysoki poziom rentowności pracodawcy (35,7 proc.) oraz świadomość makro- i mikroekonomicznej roli PPK (28,6 proc.). Mniejsze znaczenie miało zaangażowanie CSR-owe pracodawcy (14,3 proc.).

Zaangażowanie pracodawców w PPK jest jednym z elementów, które decydują o poziomie uczestnictwa. Jak się okazuje, ważną rolę do odegrania w tym zakresie miały instytucje finansowe. Ich zaangażowanie i przekroczenie zakresu obowiązków ustawowych we wdrożeniu tworzyły warunki do zwiększenia liczby uczestników programu. Będziemy głębiej badać to zagadnienie, by w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, jeszcze bardziej wspierać rozwój programu – dodaje Małgorzata Rusewicz.

Badanie „Wdrożenie PPK w II i III etapie” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 22 lutego do 22 marca 2021 roku na próbie 14 instytucji finansowych, TFI i PTE, członkach ww. izb

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła