Techno Biznes: Early Warning System BIK

opublikowano: 9 maja 2020
Techno Biznes: Early Warning System BIK

Early Warning System BIK – efektywne rozwiązanie pozwalające na monitorowanie sytuacji kredytowej klientów i proaktywne zarządzanie ryzykiem - charakteryzuje Biuro Informacji Kredytowej swój produkt zgłoszony do Konkursów Technologicznych "Gazety Bankowej" w kategorii Hit Roku 2020.

Biuro Informacji Kredytowej, które jest prawnie zobligowane do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji kredytowych z całego sektora finansowego na rynku polskim, to naturalny wybór dla instytucji poszukujących rozwiązań oferujących dostęp do rzetelnej informacji o sytuacji kredytowej klientów. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez poszczególne instytucje finansowe, dotyczącym skutecznego zarządzania portfelem klientów indywidualnych z zaległościami w spłacie zobowiązań, Biuro Informacji Kredytowej udostępniło rozwiązanie, które jest istotnym wsparciem dla banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych w tym obszarze. 

Early Warning System BIK (dalej: EWS BIK) to rozwiązanie o charakterze alertowym, pozwalające na monitorowanie wybranej grupy puli klientów z opóźnieniem w spłacie i dostarczające informacji o wystąpieniu zdefiniowanych w ramach usługi zdarzeń alertowych, dotyczących sytuacji kredytowej poszczególnych klientów.

EWS BIK korzysta z danych przetwarzanych w bazie BIK Klient Indywidualny, na potrzeby wymiany danych kredytowych między poszczególnymi instytucjami sektora finansowego w Polsce, dzięki czemu zapewnia dostęp do kompleksowej informacji o aktywności kredytowej klienta. Usługi oferowane przez system adresowane są przede wszystkim do obszarów Collection, wspierających realizację procesów zarządzania ryzykiem i spłaty należności, zarówno na etapie prewindykacyjnym, jak i w realizacji działań windykacyjnych. Zapewniają dostęp do bieżących informacji mogących mieć istotny wpływ na przyszłą zdolność do spłaty zobowiązań przez klientów, co ułatwia instytucji finansowej dostosowywanie strategii zarządzania ryzykiem kredytowym do aktualnej sytuacji klienta, wspiera w optymalizacji kosztów i poprawie efektywności procesu odzyskiwania należności.
Jak najszybszy dostęp do informacji o zmianach sytuacji kredytowej w kontekście klienta, który ma opóźnienia w spłacie zobowiązań, ma istotne znaczenie dla instytucji finansowych. Jak wynika ze statystyk aktywności kredytowej osób posiadających opóźnienia w spłacie zobowiązań (rozumianych jako opóźnienie w spłacie co najmniej o jeden dzień), według stanu bazy BIK na 2.01.2020 r., aż 64 proc. takich klientów posiada więcej niż jedno zobowiązanie finansowe, a 28 proc. – co najmniej cztery takie zobowiązania. Aż 54 proc. klientów posiada zobowiązania w co najmniej dwóch instytucjach finansowych.

Możliwości oferowane przez EWS BIK są doskonałym uzupełnieniem dotychczasowych Produktów BIK – instytucja finansowa może nie tylko uzyskać jednorazowo informację o sytuacji kredytowej klienta w konkretnym momencie (pobierając raporty o tym kliencie z BIK), lecz dzięki EWS może też monitorować zmianę sytuacji klienta w czasie i na bieżąco reagować na te zmiany.

Unikatowy charakter Early Warning System BIK

EWS BIK to autorskie rozwiązanie Biura Informacji Kredytowej, zaprojektowane na bazie wieloletnich doświadczeń we współpracy z instytucjami finansowymi, jest wynikiem obserwacji trendów i kierunków rozwoju sektora finansowego.

EWS BIK to usługa w pełni stworzona w oparciu o wewnętrzne kompetencje i wiedzę ekspertów BIK, odpowiedzialnych za obszar informatyczno-technologiczny. Rozwiązanie bazuje na innowacyjnej technologii strumieniowego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.

Cechy wyróżniające EWS BIK:

• udostępnienie produktów typu „push”, w których rola Biura Informacji Kredytowej zmienia się z roli reaktywnej (dostarczanie danych na podstawie zapytania z instytucji finansowej) na proaktywną (dostarczanie niezbędnych i sprofilowanych danych kredytowych o kliencie w momencie, gdy następuje w nich istotna zmiana z punktu widzenia instytucji finansowej);
• analizowanie danych i udostępnianie informacji z bazy BIK z perspektywy zdarzeń – odbiorca informacji otrzymuje notyfikacje o kluczowych zmianach w danych kredytowych klienta, a nie o stanie jego sytuacji kredytowej w dniu pozyskania tych informacji;
• konfigurowalność rozwiązania – możliwość dostosowania parametrów usługi do indywidualnych potrzeb odbiorcy w zakresie długości okresu monitorowania, częstotliwości raportowania, zakresu monitorowanych aspektów danych kredytowych klienta, zakresu danych zwracanych dla notyfikowanych zmian w danych kredytowych klienta;
• skalowalność i wydajność umożliwiające efektywne przetwarzanie dużych wolumenów danych (tygodniowo w Bazie BIK wykonywane są setki milionów aktualizacji danych kredytowych klientów);
• umożliwia przetwarzanie i udostępnienie danych o zdarzeniach alertowych w czasie rzeczywistym – dzięki zastosowaniu technologii strumieniowego przetwarzania danych identyfikacja wystąpienia monitorowanych sytuacji alertowych możliwa jest od razu, po zarejestrowaniu w bazie BIK zaktualizowanych informacji kredytowych o kliencie i docelowo taka informacja mogłaby natychmiast trafiać do systemu instytucji finansowej, co pozwoliłoby na automatyzację jej procesów zarządzania klientem i ryzykiem kredytowym z nim związanym;
• możliwość przetwarzania i agregowania różnych danych – ponieważ rozwiązanie jest zaprojektowane niezależne od formatu i struktury danych systemu źródłowego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości rozszerzyć zakres monitorowania i analizowania o dane pochodzące z różnych źródeł.

Architektura rozwiązania i zastosowane technologie

Funkcjonalność rozwiązania bazuje na danych gromadzonych w BIK, w obszarze Klientów Indywidualnych. Przekazane do BIK dane replikowane są w czasie rzeczywistym, w postaci strumienia zdarzeń, do dalszego przetwarzania. Za odebranie, walidację, agregację i przekształcenia przekazanych danych oraz weryfikację zdefiniowanych reguł alertowych odpowiada aplikacja bazująca na platformie Apache Kafka. Wykorzystanie tej technologii pozwala na osiągnięcie wydajności i redukcji opóźnień podczas przetwarzania dynamicznie zmieniających się danych o tak dużej objętości i zmienności. Zidentyfikowane podczas przetwarzania zdarzenia alertowe są udostępniane instytucji finansowej, która zleciła monitoring, np. w postaci cyklicznych raportów.

W ramach EWS BIK instytucje finansowe mają możliwość aktywacji usługi monitoringu w odniesieniu do swoich klientów posiadających opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych oraz – w zależności od zakresu alertów, który zostanie wybrany – otrzymywania powiadomień o wystąpieniu następujących zdarzeń dotyczących klienta w innych instytucjach sektora finansowego:
1. klient otworzył nowe zobowiązanie kredytowe lub został dołączony do aktywnego zobowiązania innego klienta;
2. zobowiązanie kredytowe klienta zostało zamknięte wraz z określeniem powodu zamknięcia (np. spłata zobowiązania, sprzedaż wierzytelności czy konsolidacja zadłużenia);
3. do BIK zostało złożone zapytanie z wnioskiem kredytowym monitorowanego klienta;
4. zobowiązanie kredytowe klienta zostało przekazane do windykacji lub egzekucji;
5. zmienił się stan salda zobowiązania kredytowego;
6. zmianie uległ okres opóźnienia w spłacie zobowiązania kredytowego;
7. zmianie uległ status upadłości konsumenckiej klienta.

Korzyści EWS BIK dla sektora finansowego

Dla instytucji finansowej, która zdecyduje się na efektywne zarządzanie swoim portfelem kredytowym, EWS BIK oferuje wiele korzyści:
• elastyczność: dopasowanie usługi w zależności od potrzeb – możliwość monitorowania klienta w zakresie indywidualnie wybranych alertów;
• wielowymiarowość: monitorowanie różnych segmentów klientów w różnych wymiarach, w zależności od specyfiki danego segmentu klientów czy zróżnicowanych potrzeb poszczególnych obszarów organizacji;
• szybkość: dostarczane w ramach rozwiązania informacje pozwalają szybciej reagować na zmieniającą się sytuację kredytową klienta;
• skuteczność: rozwiązanie pozwala skuteczniej dostosować strategie windykacyjne do sytuacji klienta oraz zwiększyć efektywność podejmowanych działań windykacyjnych;
• on-line: weryfikacja danych kredytowych klientów realizowana jest w trybie ciągłym, 24 h na dobę przez cały okres ich monitorowania;
• niski nakład: prosty i intuicyjny interfejs usługi minimalizuje koszt integracji oraz skorzystania z rozwiązania;
• atut bezpieczeństwa: możliwość wykorzystania dostarczanych informacji w procesach antyfraudowych.

EWS BIK jest idealnym rozwiązaniem w kontekście wyzwań, jakie stawia przed sektorem finansowym dynamiczny rozwój technologiczny, oferując to, co dziś jest kluczową wartością dla każdej organizacji – szybki dostęp do precyzyjnie wyselekcjonowanych i skategoryzowanych informacji, kluczowych zarówno w budowaniu strategii, jak i wspierających w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym. 

 

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła