Bankowy Menedżer 2015 - Regulamin

 

Regulamin Konkursu „Gazety Bankowej” „Bankowy Menedżer Roku 2015”


1. Organizatorem Konkursu „Bankowy Menedżer Roku 2015”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fratria Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472) ul. Legionów 126-128, wydawca „Gazety Bankowej”, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000429681, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs jest bezpłatny.

4. Konkurs jest skierowany do banków komercyjnych i spółdzielczych (dalej banki), udział w nim jest dobrowolny.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora.

6. W Konkursie mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu oraz inni przedstawiciele banków, które reprezentują laureaci.

7. Warunkiem udziału banków w Konkursie jest odesłanie specjalnej Ankiety Konkursowej (dalej zwanej Ankietą) wypełnionej samodzielnie przez banki, w formie elektronicznej (plik xls) na adresy magdalena.podbielska@fratria.pl oraz weronika.makar@fratria.pl

8. Konkurs trwa od 25.04.2016 r. do 13.05.2016 r.

9. W bieżącym roku w Jury Konkursu zasiadają:

10. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego menedżera bankowego wśród banków komercyjnych i najlepszego menedżera bankowego wśród banków spółdzielczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2015.

11. Organizator Konkursu może przyznać również wyróżnienie specjalne.

12. Podstawowe kryteria wyłaniania i oceniania kandydatów przez Organizatora i członków Jury Konkursu:

a) wykazali się oni w 2015 roku największą skutecznością w zarządzaniu Bankiem, co przełożyło się na jego szybki wzrost i rozwój;

b) kierowany przez nich Bank zanotował ponadprzeciętne wyniki;

c) oni sami są doceniani przez swój zespół oraz lokalne środowisko biznesowe, działają w pełni etycznie, przestrzegając zasad prawnych oraz reguł zdrowej konkurencji;

d) są także wrażliwi na potrzeby społeczne, prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywy, szeroko stosują w praktyce zasady Odpowiedzialnego Biznesu.

13. Zasady wyłaniania zwycięzcy:

a) W pierwszym etapie konkursu redakcja „Gazety Bankowej” typuje pięciu Menedżerów Banków Komercyjnych i pięciu Menedżerów Banków Spółdzielczych.

b) Każdy z banków komercyjnych jest zobowiązany do przekazania punktacji dotyczącej rankingu Menedżerów Banków Komercyjnych, nadając miejsce w rankingu poszczególnym kandydatom w tej kategorii (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

c) Każdy z banków spółdzielczych jest zobowiązany do przekazania punktacji dotyczącej rankingu Menedżerów Banków Spółdzielczych, nadając miejsce w rankingu poszczególnym kandydatom w tej kategorii (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

d) Organizator oczekuje zwrotu wypełnionych Ankiet do 13.05.2016 r.

e) W połowie maja 2016 r. podczas posiedzenia Jury zostaną zaprezentowane sylwetki wybranych przez redakcję „Gazety Bankowej” kandydatów, spośród których Jury wybierze laureatów Konkursu w następujący sposób:

• Dla każdego z menedżerów biorących udział w rankingu zostanie obliczona suma nadanych mu miejsc w rankingach przygotowanych przez Banki. Następnie menedżerowie zostaną uszeregowani w ramach swojej kategorii w kolejności od najniższej uzyskanej sumy do najwyższej uzyskanej sumy.

• W następnym kroku powstanie ranking A Menedżerów Banków w ramach każdej kategorii poprzez nadanie miejsca w rankingu poszczególnym kandydatom (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

• Każdy z członków Jury przygotuje ranking Menedżerów Banków w ramach kategorii poprzez nadanie miejsca w rankingu poszczególnym kandydatom (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

• Dla każdego z menedżerów biorących udział w rankingu zostanie obliczona suma nadanych mu miejsc w rankingach przygotowanych przez członków Jury. Następnie menedżerowie zostaną uszeregowani w ramach swojej kategorii w kolejności od najniższej uzyskanej sumy do najwyższej uzyskanej sumy. W następnym kroku powstanie ranking B Menedżerów Banków w ramach kategorii poprzez nadanie miejsca w rankingu poszczególnym kandydatom (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

• Dla każdego z menedżerów biorących udział w rankingu zostanie obliczona suma nadanych mu miejsc w rankingach przygotowanych przez członków Jury oraz Banki (ranking B Menedżerów Banków oraz ranking A Menedżerów Banków). Następnie menedżerowie zostaną uszeregowani w ramach swojej kategorii w kolejności od najniższej uzyskanej sumy do najwyższej uzyskanej sumy, tworząc ranking C Menedżerów Banków.

• Za laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą sumę nadanych miejsc w rankingu C Menedżerów Banków.

• Gdy w którejś z kategorii żaden z kandydatów nie uzyskał najwyższej sumy w rankingu C Menedżerów Banków, wówczas laureata Konkursu wybiera Organizator.

14. W trakcie trwania konkursu Organizator ma prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz czasu trwania jego poszczególnych etapów.

15. Partnerem merytorycznym Konkursu jest firma BDO Sp. z o.o., którego rolą jest koordynacja przebiegu Konkursu, w tym: analiza otrzymanych danych, wsparcie Jury Konkursu w przygotowaniu metodyki, prowadzenie obrad Jury oraz przygotowanie i przekazanie oficjalnych wyników Konkursu.

16. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zaprezentowane w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

17. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu zgłoszenia oraz kryteriów wyboru laureata przez Jury.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła