Hit Roku 2017 - Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU „HIT ROKU 2017”

 

DEFINICJE:

Organizator – Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429681, NIP: 113-285-77-90 o kapitale zakładowym w wysokości 5.570.600 zł, będąca wydawcą „Gazety Bankowej”.

Konkurs konkurs technologiczny Hit Roku 2017, w którym przyznawane są nagrody w postaci medali Hit Roku, dalej zwane Nagrodą oraz nagrody w postaci Rekomendacji „Gazety Bankowej” 2016, zwane dalej Wyróżnieniem.

Uczestnik firma, która spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie Hit Roku 2017 poparte wysłanymi zgłoszeniami w celu uzyskania danego poziomu.

Firma – producent urządzenia, firma IT wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta będzie oferowana firmom w 2017 roku z danej kategorii konkursowej.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Hit Roku 2017, aby wyłonić firmy, które od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach:

A. Bankowość i finanse

B. Transport i logistyka

C. Medycyna i farmacja

D. FMCG

E. Energetyka, paliwa i chemia

2. Celem Konkursu jest wyłonienie oraz promowanie ofert IT (produktów, rozwiązań, usług) dla firm z danej branży. Konkurs ma na celu nagłośnienie konkretnych projektów IT, które zdaniem kapituły Konkursu będą wyróżniać się na polskim rynku pod względem nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

II WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda Firma, która spełnia następujące warunki:

a. zgłoszenia dokonuje producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta będzie oferowana w 2017 roku firmom z danej kategorii konkursowej;

b. Firma dokonuje zgłoszenia oferty do odpowiedniej kategorii, tj. branży, do której dana oferta jest skierowana;

c. zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie: www.gb.pl w zakładce poświęconej projektowi;

d. termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59;

e. zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu;

f. dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów we wszystkich kategoriach.

2. Każde zgłoszenie do Konkursu Hit Roku 2017 zostanie zaprezentowane na dwóch stronach wydania specjalnego „Gazety Bankowej”, w formie uzgodnionej ze zgłaszającym. Poprzez przesłanie zgłoszenia do Konkursu, przesyłający zgłoszenie wyraża nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na publikację i rozpowszechnienie zgłoszenia przez Organizatora na łamach „Gazety Bankowej” (zarówno w wydaniu papierowym, jak i elektronicznym), jak również wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do przesłanego zgłoszenia. Przesyłający zgłoszenie oświadcza, że przesłane zgłoszenie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób i podmiotów trzecich, praw autorskich, dóbr osobistych ani dobrych obyczajów. Redakcja „Gazety Bankowej” zastrzega sobie prawo nieopublikowania dwustronicowej prezentacji w sytuacji, kiedy materiał zostanie przygotowany niezgodnie ze specyfikacją lub nie zostanie przesłany w terminie do dnia zakończenia konkursu, tj. do dnia 29.02.2017 r.

3. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest płatne. Pierwsze zgłoszenie w każdej z kategorii w Konkursie Hit Roku 2017 wynosi 5000 zł netto, kolejne zgłoszenia w tej samej kategorii 2500 zł netto. W przypadku płatności przez firmę z zagranicy opłatę przelewu bankowego ponosi zgłaszający.

4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do Konkursu jest podpisanie z Organizatorem druku potwierdzenia zgłoszenia, które zostanie dostarczone drogą elektroniczną do osoby zgłaszającej projekt. Na podstawie powyższego potwierdzenia powinna zostać uiszczona opłata za udział w Konkursie. Istnieje możliwość wystawienia faktury Pro Forma. Płatność powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia podpisania potwierdzenia i odesłania do Organizatora.

III ZASADY OCENY

1. Laureatów nagród w poszczególnych kategoriach wybiera kapituła Konkursu, którą tworzą eksperci z poszczególnych kategorii konkursowych. Przyznanie nagród w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas obrad kapituły.

2. Nagrody w danej kategorii otrzymują Firmy, które w głosowaniu uzyskały najwyższą ocenę członków kapituły. W głosowaniu nad wyborem laureatów nagród każdemu z członków kapituły przysługuje jeden głos. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu Nagród w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu.

3. Wyróżnienia w danej kategorii otrzymują Firmy, których oferta w opinii członków Kapituły na to zasługuje. W głosowaniu nad wyborem laureatów wyróżnień każdemu z członków kapituły przysługuje jeden głos. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu wyróżnień w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu.

4. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami może przenieść dane zgłoszenie do innej kategorii, jeśli w jej ocenie spełnia ono cechy i warunki dla innej kategorii, niż ta, do której zostało zgłoszone.

5. Nagrodami w Konkursie w poszczególnych kategoriach są medale Hit Roku 2017 oraz wyróżnienia, czyli rekomendacje „Gazety Bankowej” 2017. „Gazeta Bankowa” jest fundatorem nagród.

6. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych.

7. W uzasadnionych przypadkach kapituła Konkursu ma prawo nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach.

8. Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną podane do wiadomości w marcowym (3/2017) wydaniu miesięcznika „Gazeta Bankowa” oraz na stronie internetowej www.gb.pl w zakładce poświęconej projektowi.

9. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na uroczystej gali w kwietniu 2017 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w wydaniu majowym „Gazety Bankowej”.

IV POUFNOŚĆ DANYCH

1. Wszelkie informacje przekazywane w ramach Konkursu przez Uczestników są zachowywane w ścisłej tajemnicy i udostępnianie tylko członkom kapituły oceniającym zgłoszenia do Konkursu.

V UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSU HIT ROKU 2017

1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Hit Roku 2017”, medali Hit Roku 2017, wyróżnień wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody oraz znaków graficznych związanych z Konkursem w ramach swoich działań promocyjnych.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.gb.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu zgłoszenia oraz zmian specyfikacji nagród.

3. Od decyzji kapituły nie przysługuje odwołanie, ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Specyfikacja techniczna zgłoszenia do Konkursu „HIT Roku 2017”

1. Waga przesyłanego materiału nie może przekroczyć w sumie: 20 MB, a waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 MB.

2. Zgłoszenie musi zawierać:

- pełną nazwę firmy dla celów sporządzanej dokumentacji konkursowej oraz wykorzystania w celach publikacji,

- pełny opis produktu dla kapituły Konkursu, 

- logo Firmy w formacie JPG, EPS lub TIFF,

- skrócony opis produktu zapisany w pliku Word (max. 300 znaków) oraz pełną nazwę produktu dla celów sporządzanej dokumentacji konkursowej oraz wykorzystania w celach publikacji

- opis produktu do publikacji w wydaniu specjalnym „Gazety Bankowej” w wersji wybranej przez Uczestnika:

a) Tekst zapisany w pliku Word – max. 7500 znaków

b) Tekst zapisany w pliku Word (max. 6000 znaków) + zdjęcie/grafika (pliki oryginalne, powyżej 300 dpi, zapisane w: JPG, TIFF, EPS lub AI)

c) Tekst zapisany w pliku Word (max. 5500 znaków) + 2 zdjęcia/2 grafiki (pliki oryginalne, powyżej 300 dpi, zapisane w: JPG, TIFF, EPS lub AI)

d) Tekst zapisany w pliku Word (max. 3000 znaków) + Reklama 1 Str. – przygotowana zgodnie ze specyfikacją reklamową wydawnictwa Fratria sp. z o.o.

e) Tekst zapisany w pliku Word (max. 5000 znaków) + Reklama ½ Str. – przygotowana zgodnie ze specyfikacją reklamową wydawnictwa Fratria sp. z o.o.

 

Aneks do Regulaminu konkursu

 

„HIT ROKU 2017”

1. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

W punkcie 1. Postanowienia ogólne ppkt. 1

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Hit Roku 2017, aby wyłonić firmy, które od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach:

A. Bankowość i finanse

B. Transport i logistyka

C. Medycyna i farmacja

D. FMCG

E. Energetyka, paliwa i chemia

 Zastępuje się treścią:

W punkcie 1. Postanowienia ogólne i cele konkursu ppkt. 1

I Postanowienia ogólne i cele konkursu

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą HIT Roku 2017, aby wyłonić firmy, które od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 05.03.2017 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach:

A. Bankowość i finanse

B. Transport i logistyka

C. Medycyna i farmacja

D. FMCG

E. Energetyka, paliwa i chemiI

2. W punkcie 2. Warunki uczestnictwa w i zasady konkursu ppkt.1

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda Firma, która spełnia następujące warunki:

a) zgłoszenia dokonuje producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta będzie oferowana w 2017 roku firmom z danej kategorii konkursowej;

b) Firma dokonuje zgłoszenia oferty do odpowiedniej kategorii, tj. branży, do której dana oferta jest skierowana;

c) zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie: www.gb.pl w zakładce poświęconej projektowi;

d) termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59;

e) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu;

f) dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów we wszystkich kategoriach.

Zastępuje się treścią:

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda Firma, która spełnia następujące warunki:

a) zgłoszenia dokonuje producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta będzie oferowana w 2017 roku firmom z danej kategorii konkursowej;

b) Firma dokonuje zgłoszenia oferty do odpowiedniej kategorii, tj. branży, do której dana oferta jest skierowana;

c) zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie: www.gb.pl w zakładce poświęconej projektowi;

d) termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 05.03.2017 r. do godziny 20:59;

e) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu;

f) dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów we wszystkich kategoriach.

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

3. Aneks wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.


 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła