Lider 2016 - Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU „LIDER 2016”

 

DEFINICJE:

Organizator – Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429681, NIP: 113-285-77-90 o kapitale zakładowym w wysokości 5.570.600 zł, będąca wydawcą „Gazety Bankowej”.

Konkurs – konkurs technologiczny Lider 2016, w którym przyznawane są nagrody w postaci statuetek Lider 2016 oraz dyplomów.

Uczestnik – firma działająca i zarejestrowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie Lider 2016 poparte wysłanymi zgłoszeniami w celu uzyskania danego poziomu.

Firma instytucja finansowa lub firma, która w roku 2016 wdrożyła projekty informatyczne w swojej organizacji.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider 2016, aby wyłonić Firmy, które od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach:

A. Bankowość i finanse

B. Transport i logistyka

C. Medycyna i farmacja

D. FMCG

E. Energetyka, paliwa i chemia

2. Celem Konkursu jest wyłonienie oraz promowanie tych firm i instytucji finansowych, które wyróżniają się na polskim rynku szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Konkurs ma również na celu pokazanie istotniej roli wdrażanych technologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w ich otoczeniu wewnętrznym, jak również wpływu na korzyści biznesowe.

II WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być instytucja finansowa oraz firma, które spełniają następujące warunki:

a. zgłoszenia do danej kategorii konkursowej Uczestnicy dokonują ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

b. do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji lub firmy;

c. projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

d. termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59;

e. zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu;

f. dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów, ale tylko do jednej kategorii ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

g. możliwa jest także sytuacja, że wykonawca wdrożenia zgłasza firmę, w której zostało ono przeprowadzone.

2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

III ZASADY OCENY

1. Laureatów nagród w poszczególnych kategoriach wybiera kapituła Konkursu, którą tworzą eksperci z poszczególnych kategorii konkursowych. Przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas obrad kapituły.

2. Nagrodę otrzymuje Firma, która w głosowaniu uzyskała najwyższą ocenę członków kapituły. W głosowaniu nad wyborem laureatów nagrody każdemu z członków kapituły przysługuje jeden głos. W sytuacji równowagi głosów, głos przewodniczącego kapituły ma decydujące znaczenie. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu nagród w Konkursie Lider 2016 w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu. Z obrad kapituły Konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie kapituły.

3. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami może przenieść dane zgłoszenie do innej kategorii, jeśli w jej ocenie spełnia ono cechy i warunki dla innej kategorii, niż ta, do której zostało zgłoszone. Firma zgłaszająca zostanie poinformowana o tej zmianie przez Organizatora.

4. Nagrodami w Konkursie są statuetki Lider 2016 w wyznaczonych kategoriach za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. „Gazeta Bankowa” jest fundatorem nagród.

5. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych lub wyróżnień w formie dyplomów.

6. W uzasadnionych przypadkach kapituła Konkursu ma prawo nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach.

7. Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną podane do wiadomości w marcowym wydaniu miesięcznika „Gazeta Bankowa” oraz na stronie internetowej www.gb.pl.

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na uroczystej gali w kwietniu 2017 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w wydaniu majowym (5/2017) „Gazety Bankowej”.

 

IV POUFNOŚĆ DANYCH

1. Wszelkie informacje przekazywane w ramach Konkursu przez Uczestników są zachowywane w ścisłej tajemnicy i udostępnianie tylko członkom kapituły oceniającym zgłoszenia do Konkursu.

V UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSU LIDER 2016

1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Lider 2016” i statuetki wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody oraz zajętego miejsca w Konkursie, a także znaków graficznych związanych z Konkursem w ramach swoich działań promocyjnych.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.gb.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu zgłoszenia oraz zmian specyfikacji nagród.

3. Od decyzji kapituły nie przysługuje odwołanie, ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Specyfikacja techniczna zgłoszenia do Konkursu „Lider 2016”

1. Waga przesyłanego materiału nie może przekroczyć w sumie: 20 MB, a waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 MB

2. Zgłoszenie musi zawierać:

- pełną nazwę firmy dla celów sporządzanej dokumentacji konkursowej oraz wykorzystania w celach publikacji,

- logo Firmy w formacie: JPG, EPS lub TIFF,

- pełny opis produktu (jeśli jest to czysty tekst, to do 10 000 znaków),

- skrócony opis produktu zapisany w pliku Word (max. 300 znaków) oraz pełną nazwę produktu dla celów sporządzanej dokumentacji konkursowej oraz wykorzystania w celach publikacji.

 

Aneks do Regulaminu konkursu

„LIDER 2016”

1. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

W punkcie 1. Postanowienia ogólne i cele konkursu ppkt. 1

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider 2016, aby wyłonić Firmy, które od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach:

A. Bankowość i finanse

B. Transport i logistyka

C. Medycyna i farmacja

D. FMCG

E. Energetyka, paliwa i chemia

Zastępuje się treścią:

W punkcie 1. Postanowienia ogólne i cele konkursu ppkt. 1

I Postanowienia ogólne i cele konkursu

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider 2016, aby wyłonić Firmy, które od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 05.03.2017 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach:

A. Bankowość i finanse

B. Transport i logistyka

C. Medycyna i farmacja

D. FMCG

E. Energetyka, paliwa i chemia

2. W punkcie 2. Warunki uczestnictwa w i zasady konkursu ppkt.1

1.Uczestnikiem Konkursu może być instytucja finansowa oraz firma, które spełniają następujące warunki:

a) zgłoszenia do danej kategorii konkursowej Uczestnicy dokonują ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji lub firmy;

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

d) termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59;

e) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu;

f) dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów, ale tylko do jednej kategorii ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

Zastępuje się treścią:

1. Uczestnikiem Konkursu może być instytucja finansowa oraz firma, które spełniają następujące warunki:

a) zgłoszenia do danej kategorii konkursowej Uczestnicy dokonują ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji lub firmy;

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

d) termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 05.03.2017 r. do godziny 20:59;

e) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu;

f) dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów, ale tylko do jednej kategorii ze względu na klasyfikację branżową Firmy

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

3. Aneks wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.

 

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.