Lider 2016 - Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU „LIDER 2016”

 

DEFINICJE:

Organizator – Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429681, NIP: 113-285-77-90 o kapitale zakładowym w wysokości 5.570.600 zł, będąca wydawcą „Gazety Bankowej”.

Konkurs – konkurs technologiczny Lider 2016, w którym przyznawane są nagrody w postaci statuetek Lider 2016 oraz dyplomów.

Uczestnik – firma działająca i zarejestrowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie Lider 2016 poparte wysłanymi zgłoszeniami w celu uzyskania danego poziomu.

Firma instytucja finansowa lub firma, która w roku 2016 wdrożyła projekty informatyczne w swojej organizacji.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider 2016, aby wyłonić Firmy, które od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach:

A. Bankowość i finanse

B. Transport i logistyka

C. Medycyna i farmacja

D. FMCG

E. Energetyka, paliwa i chemia

2. Celem Konkursu jest wyłonienie oraz promowanie tych firm i instytucji finansowych, które wyróżniają się na polskim rynku szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Konkurs ma również na celu pokazanie istotniej roli wdrażanych technologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w ich otoczeniu wewnętrznym, jak również wpływu na korzyści biznesowe.

II WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być instytucja finansowa oraz firma, które spełniają następujące warunki:

a. zgłoszenia do danej kategorii konkursowej Uczestnicy dokonują ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

b. do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji lub firmy;

c. projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

d. termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59;

e. zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu;

f. dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów, ale tylko do jednej kategorii ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

g. możliwa jest także sytuacja, że wykonawca wdrożenia zgłasza firmę, w której zostało ono przeprowadzone.

2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

III ZASADY OCENY

1. Laureatów nagród w poszczególnych kategoriach wybiera kapituła Konkursu, którą tworzą eksperci z poszczególnych kategorii konkursowych. Przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas obrad kapituły.

2. Nagrodę otrzymuje Firma, która w głosowaniu uzyskała najwyższą ocenę członków kapituły. W głosowaniu nad wyborem laureatów nagrody każdemu z członków kapituły przysługuje jeden głos. W sytuacji równowagi głosów, głos przewodniczącego kapituły ma decydujące znaczenie. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu nagród w Konkursie Lider 2016 w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu. Z obrad kapituły Konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie kapituły.

3. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami może przenieść dane zgłoszenie do innej kategorii, jeśli w jej ocenie spełnia ono cechy i warunki dla innej kategorii, niż ta, do której zostało zgłoszone. Firma zgłaszająca zostanie poinformowana o tej zmianie przez Organizatora.

4. Nagrodami w Konkursie są statuetki Lider 2016 w wyznaczonych kategoriach za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. „Gazeta Bankowa” jest fundatorem nagród.

5. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych lub wyróżnień w formie dyplomów.

6. W uzasadnionych przypadkach kapituła Konkursu ma prawo nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach.

7. Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną podane do wiadomości w marcowym wydaniu miesięcznika „Gazeta Bankowa” oraz na stronie internetowej www.gb.pl.

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na uroczystej gali w kwietniu 2017 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w wydaniu majowym (5/2017) „Gazety Bankowej”.

 

IV POUFNOŚĆ DANYCH

1. Wszelkie informacje przekazywane w ramach Konkursu przez Uczestników są zachowywane w ścisłej tajemnicy i udostępnianie tylko członkom kapituły oceniającym zgłoszenia do Konkursu.

V UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSU LIDER 2016

1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Lider 2016” i statuetki wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody oraz zajętego miejsca w Konkursie, a także znaków graficznych związanych z Konkursem w ramach swoich działań promocyjnych.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.gb.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu zgłoszenia oraz zmian specyfikacji nagród.

3. Od decyzji kapituły nie przysługuje odwołanie, ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Specyfikacja techniczna zgłoszenia do Konkursu „Lider 2016”

1. Waga przesyłanego materiału nie może przekroczyć w sumie: 20 MB, a waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 MB

2. Zgłoszenie musi zawierać:

- pełną nazwę firmy dla celów sporządzanej dokumentacji konkursowej oraz wykorzystania w celach publikacji,

- logo Firmy w formacie: JPG, EPS lub TIFF,

- pełny opis produktu (jeśli jest to czysty tekst, to do 10 000 znaków),

- skrócony opis produktu zapisany w pliku Word (max. 300 znaków) oraz pełną nazwę produktu dla celów sporządzanej dokumentacji konkursowej oraz wykorzystania w celach publikacji.

 

Aneks do Regulaminu konkursu

„LIDER 2016”

1. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

W punkcie 1. Postanowienia ogólne i cele konkursu ppkt. 1

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider 2016, aby wyłonić Firmy, które od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach:

A. Bankowość i finanse

B. Transport i logistyka

C. Medycyna i farmacja

D. FMCG

E. Energetyka, paliwa i chemia

Zastępuje się treścią:

W punkcie 1. Postanowienia ogólne i cele konkursu ppkt. 1

I Postanowienia ogólne i cele konkursu

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider 2016, aby wyłonić Firmy, które od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 05.03.2017 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach:

A. Bankowość i finanse

B. Transport i logistyka

C. Medycyna i farmacja

D. FMCG

E. Energetyka, paliwa i chemia

2. W punkcie 2. Warunki uczestnictwa w i zasady konkursu ppkt.1

1.Uczestnikiem Konkursu może być instytucja finansowa oraz firma, które spełniają następujące warunki:

a) zgłoszenia do danej kategorii konkursowej Uczestnicy dokonują ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji lub firmy;

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

d) termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 20:59;

e) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu;

f) dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów, ale tylko do jednej kategorii ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

Zastępuje się treścią:

1. Uczestnikiem Konkursu może być instytucja finansowa oraz firma, które spełniają następujące warunki:

a) zgłoszenia do danej kategorii konkursowej Uczestnicy dokonują ze względu na klasyfikację branżową Firmy.

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji lub firmy;

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

d) termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 09.01.2017 r. od godziny 10:01 do dnia 05.03.2017 r. do godziny 20:59;

e) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu;

f) dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów, ale tylko do jednej kategorii ze względu na klasyfikację branżową Firmy

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

3. Aneks wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.

 

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła