2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2021

Najlepszy Bank 2021

04.05.2021

rozwiń

Nominowani do tytułu Bankowy Menedżer Roku 2020 „Gazety Bankowej” w kategorii Banki komercyjne

 

Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90. W 1995 r. objął stanowisko prezesa Banku Śląskiego. Od 2000 r. przez kolejne cztery lata sprawował funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 r. objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 r. został członkiem General Management Team w ING Direct. Od 2012 r. nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, w Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 r.) Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji. W 2016 r. ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W zeszłym roku bank zwiększył wartość kredytów dla klientów detalicznych o 15 proc. – do 55 833 mln zł, w tym hipotecznych o 17 proc. – do 47 901 mln zł, a także depozytów klientów detalicznych o 15 proc. – do 90 515 mln zł i depozytów klientów korporacyjnych o 18 proc. – do 58 755 mln zł. Saldo kredytów korporacyjnych w 2020 r. wzrosło o 0,3 proc. rok do roku, podczas gdy sektor spadł o 4 proc. Bank konsekwentnie powiększa swoje udziały w rynku: udział rynkowy w segmencie kredytów korporacyjnych wzrósł 11,32 proc. w I kwartale 2020 do 11,69 w IV kwartale, a kredytów indywidualnych – z 7,25 do 7,86 proc. Bank postawił mocno na edukację: w zeszłym roku zorganizował wiele otwartych, tematycznych webinarów, podczas których eksperci dzielili się wiedzą produktową, technologiczną i ekonomiczną.

Iwona Duda, prezes Alior Banku

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym. Ostatnio pełniła funkcję doradcy prezesa NBP oraz członka rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2006–2008 była zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej – jako pełnomocnik prezesa Rady Ministrów – tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pełniła także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego NBP. Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filaru systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych.

W IV kwartale 2020 r. koszty ryzyka w Alior Banku spadły o 20 proc. w relacji kwartał do kwartału, utrzymał się bardzo wysoki poziom sprzedaży kredytów hipotecznych (wzrost o 78 proc.) i rekordowy funduszy  inwestycyjnych. Liczba nowych rachunków maklerskich wzrosła w stosunku do roku 2019 o 280 proc. Bank zapowiada ewolucję działalności w kierunku promowania rozwiązań proekologicznych. W 2020 r. łączny wolumen sprzedaży produktów eko wyniósł ok. 240 mln zł. Iwona Duda konsekwentnie podkreśla rolę banków w procesie stabilizacji gospodarki, a także w stymulujących ją programach inwestycyjnych. Według niej duże, kapitałochłonne inwestycje infrastrukturalne tworzą dla banków szansę, by uczestniczyć w tym procesie.

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska

Z sektorem bankowym związany od 1992 r. W latach 1992–2008 pracował w Grupie Kapitałowej WBK, pełniąc wiele funkcji, aż do stanowiska członka zarządu Banku Zachodniego WBK. W latach 2008–2011 był wiceprezesem w Banku BGŻ, w 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millennium, w którym w roku 2015 został powołany na funkcję członka zarządu.  W 2016 r. Michała Gajewskiego wybrano na stanowisko prezesa Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska). W 2020 r. kredyty brutto Santander Bank Polska pozostały bez zmian, depozyty zwiększyły się o 10 proc., fundusze klientów o 8 proc., a aktywa banku wzrosły do 229,3 mld zł, o 9 proc. Bankowi udało się osiągnąć wzrosty we wszystkich segmentach klientów: detalicznym, MŚP i korporacyjnym. Rekordowo wysokie były wzrosty w liczbie transakcji mobilnych. Bank mocno się zaangażował we wsparcie szkolnictwa wyższego. Grupa Santander w ramach programu Santander Universidades przeznaczyła 110 mln euro na jego realizację. W Polsce w 2020 r. przyznano 3 283 stypendia, a bank wyasygnował na ten cel finansowanie w wysokości 1,053 mln zł. Santander zwiększył swoje wsparcie dla społeczności akademickiej o 56 proc. Aktywnie uczestniczy w promocji polskiego handlu zagranicznego: Santander jest jedynym bankiem z Polski zrzeszonym w Trade Club Alliance, globalnym porozumieniu 13 banków, ułatwiającym klientom ekspansję zagraniczną na 50 rynkach. Według danych Santander Trade zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkami zagranicznymi w 2020 r. wzrosło o 400 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP

Kieruje bankiem od października 2009 r. Przez prawie dziewięć lat pełnił funkcję prezesa Pioneer Pekao TFI SA, a w globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA. Aktywa grupy w 2020 r. wzrosły do prawie 382 mld zł, oszczędności klientów zwiększyły się o ponad 13 proc. – do 353 mld zł, a finansowanie udzielone klientom pozostało stabilne na poziomie niemal 254 mld zł. Bank był dobrze przygotowany do kryzysu spowodowanego pandemią: rok 2019 zakończył z najniższymi na rynku bankowym w Polsce kosztami ryzyka oraz najlepszym współczynnikiem efektywności kosztowej C/I, wypracował najwyższy w polskim sektorze finansowym zysk. W 2020 r. bank przekazał ok. 23,6 mln zł na walkę z COVID-19, m.in. dla szpitali i służb sanitarnych, a PKO Leasing – 141 samochodów osobowych na rzecz służb medycznych i sanitarnych. Bank wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z Tarczy Finansowej PFR, który został udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. BP został też liderem w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej PFR 1.0 – zarówno pod względem wartości przekazanych środków, jak i liczby firm, które otrzymały pomoc.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao

Kieruje pracami zarządu banku od kwietnia 2020 r. Od 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, od marca 2019 do kwietnia 2020 r. – przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009–2015 Leszek Skiba pracował w Narodowym Banku Polskim, w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. W 2020 r. bank aktywnie wspierał klientów, których dotknęły gospodarcze skutki pandemii. Udzielał wakacji kredytowych oraz oferował dostęp do publicznych programów pomocowych, m.in. za pośrednictwem BGK czy programów COSME i EaSI dla mikro, małych i średnich firm. Rozdystrybuował subwencje PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0 na łączną kwotę 7,4 mld zł oraz 570 mln zł w ramach Tarczy 2.0. W okresie największych wiosennych obostrzeń bank poszerzył spektrum funkcji samoobsługowych w serwisie Pekao24: wgrywanie polis ubezpieczeniowych, otwieranie dodatkowych produktów „na klik”. W lipcu wdrożył usługę Autopay (czyli możliwość uiszczania opłat za przejazdy autostradami w aplikacji PeoPay), a potem płatności Google Pay oraz otwartą bankowość.

 

Nominowani do tytułu Bankowy Menedżer Roku 202 „Gazety Bankowej” w kategorii Banki spółdzielcze

Aleksander Mikołajczak, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe Regulacje i Nadzór Bankowy w Polsce i Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto korzystał z wielu profesjonalnych branżowych i menedżerskich programów rozwojowych organizowanych m.in. przez Euro-Polish Finance Corporation LTD London, Gdańską Akademię Bankową, Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, ZRBS w Poznaniu, Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, BODiE. Z bankowością związany od ponad 30 lat, a z sektorem bankowości spółdzielczej – od 18 lat. W okresie 1989–2003 pracował w Banku Millennium (wcześniejsze nazwy Bank Gdański i BIG Bank Gdański). W latach 1992–1999 był dyrektorem Oddziału Banku Gdańskiego w Chełmnie, a następnie – w wyniku reorganizacji w BIG Banku Gdańskim SA – dyrektorem Oddziałów Bankowości Przedsiębiorstw w Chełmnie i Świeciu. Od kwietnia 2003 r. zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Brodnicy na stanowisku dyrektora Oddziału w Świeciu. W październiku 2011 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu BS Brodnica odpowiedzialnego za Pion Finansowy. Od 1 kwietnia 2018 r. był p.o. prezesem Zarządu, a od 15 stycznia 2019 r. – po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – jest prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Halina Choroś, prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

Ukończyła studia na Wydziale Ekonomiki, Ubezpieczeń i Bankowości Akademii Finansów w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżersko-finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z bankowością spółdzielczą związana jest od 1989 r. Kieruje Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Łomiankach od września 2005 r. Wcześniej przez kilka lat była dyrektorem oddziału banku w Warszawie, a od 2004 r. pełniła funkcję członka zarządu. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach osiąga dobre wyniki ekonomiczno-finansowe i znajduje się w gronie najlepszych oraz najefektywniejszych banków spółdzielczych w Polsce. Wzrostowi sumy bilansowej, kapitałów, depozytów i kredytów towarzyszyły też zmiany w innych obszarach. Bank dysponuje zmodernizowanymi, dobrze wyposażonymi i nowoczesnymi placówkami. Posiada kompetentnych pracowników, cieszy się dobrą reputacją w lokalnych środowiskach. W ostatnich kilkunastu latach Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach rozwijał się bardzo dynamicznie, a grono jego klientów znacznie się powiększyło. Ponadto bank czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, przeznaczając rokrocznie kilka procent zysku na finansowanie inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

Roman Dawidowski, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach

Kieruje bankiem od 1 lutego 1985 r. Jest członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie i przewodniczącym Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, którym kieruje Roman Dawidowski, znajduje się w gronie najbardziej efektywnych banków spółdzielczych. Od ponad stu lat buduje swoją pozycję na rynkach finansowych w oparciu o lokalny kapitał. Osiąga dobre wyniki, posiada nowoczesne placówki bankowe, jest aktywny w środowisku lokalnym, dba o jego

rozwój, regularnie przeznacza część swojego zysku na finansowanie przedsięwzięć charytatywnych, społecznych, kulturalnych i sportowych. W 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach wdrożone zostało SGB ID – bezpieczne narzędzie służące potwierdzaniu tożsamości on-line w usługach komercyjnych i publicznych. Bank aktywnie włączył się w realizację tarcz antykryzysowych dla lokalnego biznesu.

Jacek Lipiec, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim

Swoją funkcję pełni nieprzerwanie od lutego 2013 r. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Związany z bankowością od 1992 r. W latach 1992–2000 był m.in. inspektorem, naczelnikiem wydziału, naczelnikiem sekcji w Banku Depozytowo-Kredytowym SA I/O Siedlce/Banku Pekao SA I/O Siedlce. W latach 2000–2002 dyrektor oddziału Lubelskiego Banku Regionalnego SA w Lublinie, Oddział w Siedlcach. W latach 2002–2012 pełnił funkcję dyrektora I Oddziału w Siedlcach Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, a od 2012 do stycznia 2013 r. był wiceprezesem Zarządu w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim. Bank w okresie pandemii aktywnie działał na rzecz swoich klientów, wyczerpująco informował o działaniach pomocowych, obejmujących zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorców. BS w Mińsku Mazowieckim intensywnie wspiera społeczność lokalną, angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne i kulturalne.

Anastazja Truszkowska, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku

Ukończyła studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku związana jest od początku swojej kariery zawodowej. W ciągu tego okresu sprawowała wiele funkcji w banku, co pozwoliło jej zdobyć dużą wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie działalności bankowej. W 2008 r. awansowała do Zarządu banku na stanowisko I wiceprezesa, a w 2013 r. została wybrana na prezesa Zarządu. Bank Spółdzielczy w Białymstoku osiąga dobre wyniki ekonomiczno-finansowe i znajduje się w gronie największych banków spółdzielczych w Polsce. Wzrostowi sumy bilansowej, kapitałów, depozytów i kredytów towarzyszą też zmiany w innych obszarach. Bank dysponuje zmodernizowanymi, dobrze wyposażonymi i nowoczesnymi placówkami. Jego klienci mają też możliwość korzystania z najnowocześniejszych produktów oraz kompleksowych usług finansowych dopasowanych do ich potrzeb. Bank Spółdzielczy w Białymstoku posiada szerokie grono zadowolonych klientów, których obsługuje profesjonalna i kompetentna kadra. Cieszy się też dobrą reputacją w lokalnym środowisku. Prowadzona przez niego efektywna i zrównoważona działalność przyczynia się nie tylko do rozwoju samego banku, lecz również terenów, na których Bank Spółdzielczy w Białymstoku funkcjonuje. Od lat też czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, wspierając wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

 
06.04.2021

Najlepszy bank, najlepszy bankowiec Rozpoczynamy kolejną edycję konkursów bankowych Najlepszy Bank 2021 i Bankowy Menedżer Roku 2020. Tak jak w poprzednich latach wybierzemy najlepsze banki komercyjne i spółdzielcze, a także Bankowego Menedżera Roku rozwiń

Konkursy składają się z dwóch części: pierwsza to Najlepszy Bank, który będzie miał w tym roku swoją 29. edycję, druga – Bankowy Menedżer Roku (to jego 23. edycja). Tak jak inne konkursy „Gazety Bankowej” – zakończony już konkurs ubezpieczeniowy i trwający TechnoBiznes – także te odbywają się w specyficznych warunkach rynkowych: pandemii i związanych z nią ograniczeń. To sytuacja wyjątkowa, powodująca liczne konsekwencje dla całego sektora finansowego, w tym oczywiście dla banków. Warto pamiętać o tym, że weszły one w rok 2020 w nie najlepszych nastrojach, z wyraźnym podziałem na nieliczną grupę liderów i liczniejszą całą resztę, działającą w warunkach obniżonej rentowności.

Pandemia uderzyła mocno w jednych i w drugich, jednak ci więksi i mocniejsi mieli większe szanse na przetrwanie. Przetrwali jednak wszyscy, co oczywiście dobrze świadczy o kondycji polskiego sektora bankowego. Z wynikami było różnie, jednak na pewno nie tak źle, jak można było przypuszczać na początku kryzysu. Wiele banków wyszło zwycięsko z tej próby, w ostatecznym rozrachunku publikując wyniki dobre, a nawet bardzo dobre. Mamy nadzieję, że konkurs pokaże, dlaczego tak się stało i dzięki czemu kryzys okazał się nie tak straszny, jak mogło się wydawać jeszcze kilka miesięcy temu.

Oczywiście mamy świadomość, że problemy jeszcze się nie skończyły, pandemia faluje, przybierając różne formy i atakując z różnym natężeniem. Krajobraz rynkowy już teraz jest inny, niż był przed COVID-19, a jaki będzie po jego zakończeniu? Zmieniają się zwyczaje klientów indywidualnych, wiele firm funkcjonuje w trybie zdalnym lub hybrydowym, część branż ma potężne kłopoty, inne – wręcz przeciwnie, odnalazły się znakomicie w nowej rzeczywistości. Banki muszą funkcjonować w trudnych warunkach i do tego często nieprzewidywalnych. Na razie idzie im to całkiem dobrze. Zasady jednego i drugiego konkursu są w zasadzie niezmienione, pewnej modyfikacji uległa ankieta dostosowana do nowej, pandemicznej  rzeczywistości,  w której będziemy pytali banki m.in. o ich relacje z firmami, dla których szybkość działania i elastyczność instytucji finansowych ma w obecnej sytuacji jeszcze większe znaczenie niż w czasach sprzed pandemii. Przedsiębiorstwa otrzymały od rządu ogromną pomoc, w której rozdzielaniu w wielu przypadkach również pośredniczyły banki. Jak sobie z tym poradziły? Czy stanęły na wysokości zadania? Konkurs przyniesie z pewnością odpowiedzi na wiele takich pytań.

Kategoria Najlepszy Bank wyłoni zwycięzców zarówno z grona banków komercyjnych, jak i spółdzielczych. Pierwsza grupa została podzielona dodatkowo na dwie kategorie: banki duże oraz banki małe i średnie (kryterium podziału jest wysokość kapitałów własnych).

Tak jak w zeszłym roku partnerem merytorycznym konkursu jest renomowana firma doradztwa strategicznego Kearney, która wspiera redakcję w przygotowaniu ankiet, analizuje je i dokonuje bardzo szczegółowych ocen (rodzaj wskaźników branych pod uwagę oraz ich wagi są dokładnie opisane w regulaminie dostępnym na stronie www.gb.pl). Po dokonaniu przez nią wyliczeń punkty przydzieli Kapituła konkursu. Przyzna ona statuetkę dla najlepszego banku w każdej kategorii oraz dyplomy za 2. i 3. miejsce.

W ramach konkursu Najlepszy Bank 2021 zostanie wybrany Bankowy Menedżer Roku 2020. Wytypowanym przez „Gazetę Bankową” wybitnym menedżerom banków komercyjnych i spółdzielczych banki – każdy dla swojej grupy, komercyjnej lub spółdzielczej – przyznają punktację w skali od 1 do 5, a następnie do wyborów włączą się członkowie Kapituły. Lider wśród menedżerów bankowości – w bankach komercyjnych i spółdzielczych – zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu procedury wyboru, w której będą uczestniczyć zarówno banki, jak i redakcja „Gazety Bankowej” oraz Kapituła konkursu.

Wyniki konkursów opublikujemy w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Partner Merytoryczny konkursu

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła