Najlepszy Bank 2021

08.07.2021

„Gazeta Bankowa” wybrała najlepszych menedżerów i najskuteczniej oraz najbezpieczniej zarządzane banki. Nagrodę specjalną otrzymał prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali, w której uczestniczyli wybitni przedstawiciele polskiego świata finansów. „Gazeta Bankowa” przyznała wyróżnienia w dwóch kategoriach: w konkursie „Najlepszy Bank 2021” i „Bankowy Menedżer Roku 2020”. rozwiń

Tytuł „Najlepszego Banku 2021” w grupie banków spółdzielczych otrzymał Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, drugie miejsce zajął Bank Spółdzielczy w Białymstoku, a trzecie - ex aequo - Bank Spółdzielczy w Brodnicy oraz Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.


W grupie małych i średnich banków komercyjnych tytułem „Najlepszy Bank 2021” został nagrodzony Alior Bank. Drugie miejsce zajął Bank Millennium, a trzecie - Credit-Agricole Bank Polska.

Zwycięzcą w grupie dużych banków komercyjnych został Bank Pekao. Drugi był ING Bank Śląski, a trzeci PKO Bank Polski.

„Gazeta Bankowa” wybrała również „Bankowych Menedżerów 2020”. W tym konkursie nagradzani są najlepsi menedżerowie wśród banków komercyjnych i najlepsi wśród banków spółdzielczych. W kategorii banków spółdzielczych zwyciężyła Anastazja Truszkowska, prezes Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

„Bankowym Menedżerem 2020” w kategorii banków komercyjnych została Iwona Duda, prezes Alior Banku.

Redakcja „Gazety Bankowej postanowiła przyznać w tym roku nagrodę specjalną Bankowego Menedżera Roku 2020. Otrzymał ją prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. - Prezes Adam Glapiński stanął wraz z premierem, ministrem finansów i ekspertami NBP do wspólnej, przemyślanej akcji ratunkowej. Dziś polska gospodarka wraca szybko do stanu równowagi. W stym wyjątkowym czasie postanowiliśmy wręczyć wyjątkową nagrodę – specjalne wyróżnienie w konkursie Bankowy Menedżer Roku „Gazety Bankowej” – mówił Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” podczas uroczystej gali.

Wybór najlepszych i najlepiej zarządzanych banków polegał na zsumowaniu punktów wynikających z wypełnionych przez banki ankiet i z przyznanych przez kapitułę.

„Bankowego Menedżera Roku 2020” wybierano z grona pięciu nominowanych przez „Gazetę Bankową” kandydatur. Do nagrody Bankowego Menedżera Roku 2020 w kategorii Bank Komercyjny nominowani byli: Brunon Bartkiewicz - prezes ING Banku Śląskiego, Iwona Duda - prezes Alior Banku, Michał Gajewski - prezes Santander Bank Polska, Zbigniew Jagiełło - prezes PKO Bank Polski, i Leszek Skiba - prezes Banku Pekao.

Do tytułu „Bankowego Menedżera Roku 2020” w kategorii Bank Spółdzielczy kandydowali: Halina Choroś - prezes Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, Roman Dawidowski - prezes Banku Spółdzielczego w Sierakowicach, Jacek Lipiec - prezes Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, Aleksander Mikołajczak - prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy, oraz Anastazja Truszkowska - prezes Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wyboru Bankowego Menedżera Roku dokonano się po zsumowaniu głosów banków uczestniczących w konkursie i Kapituły.

Skład tegorocznej edycji konkursów „„Najlepszy Bank 2021” i „Bankowy Menedżer Roku 2020”: prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego; prof. Grażyna Ancyparowicz, członek RPP, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; prof. Eugeniusz Gatnar, członek RPP, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; prof. Jerzy Żyżyński, członek RPP, Uniwersytet Warszawski; prof. Małgorzata Zaleska, SGH, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN; prof. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Dominik Bierecki, Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie, kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy w Gdyni; Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta RP; Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych; Henryk Uzdrowski, członek zarządu Grupy Medialnej Fratria; Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”; Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”.

Po raz olejny Partnerem merytorycznym konkursu Najlepszy Bank była renomowana firma doradztwa strategicznego Kearney.

Konkursy „Najlepszy Bank” i „Bankowy Menedżer Roku” należą do najstarszych przedsięwzięć tego typu w Polsce: tegoroczna edycja „Najlepszego Banku” była 29. z kolei, a „Bankowego Menedżera” – 23.

 
22.06.2021

Jak banki odnalazły się w nowej rzeczywistości? W ramach 29. edycji konkursu „Gazety Bankowej” po raz kolejny wyłonieni zostali laureaci w kategoriach Najlepszy Bank Komercyjny oraz Najlepszy Bank Spółdzielczy. W edycji obejmującej trudny, naznaczony nowymi, nieznanymi wcześniej wyzwaniami rok 2020 organizatorzy wzięli pod uwagę nie tylko wyniki finansowe uczestników konkursu, lecz także ich efektywność operacyjną, zdolność adaptacji do nowych warunków i wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów w czasach pandemii. rozwiń

Kryzys związany z COVID-19 przybrał charakter globalny. Wprowadzane przez rządy państw okresy „kwarantanny” (lockdown) miały niezaprzeczalny wpływ na pogorszenie globalnej koniunktury w wielu sektorach gospodarki. Najbardziej ucierpiał sektor usług opartych na kontaktach międzyludzkich – turystyka, gastronomia,  usługi pielęgnacyjne i kosmetyczne oraz wiele innych. Polska gospodarka nie oparła się globalnemu trendowi i w 2020 r. zanotowała spadek PKB o 2,7 proc. r/r. Jednak według analizy Kearney dotyczącej polskiego sektora bankowego łączny portfel kredytowy w bankach wzrósł w stosunku rocznym o 0,2 proc. do 1,3 bln zł.

Portfel kredytów detalicznych wzrósł o 4 proc. r/r (głównie napędzany przez kredyty hipoteczne: wzrost o 8 proc. r/r), a programy wsparcia i gwarancji dla firm pozwoliły ograniczyć spadek wolumenu kredytów dla przedsiębiorstw (efektywnie znaczące, kilkunastoprocentowe spadki dotknęły tylko kredytów obrotowych). Zgodnie z naszymi zeszłorocznymi analizami zwiększona presja na marżę odsetkową ze strony pojawiających się zagrożeń spowodowała wzrost rezerw związanych z ryzykiem dotyczącym COVID-19 oraz kwestii kredytów frankowych (w przypadku 10 największych banków łącznie o ponad 143 proc. r/r), co miało bezpośrednie przełożenie na drastyczny spadek efektywności ROE z niemal 8 proc. w 2019 r. do zaledwie 0,2 proc. w roku 2020 (10 największych banków). Te zjawiska wzmocniły presję kosztową na banki, co obserwowaliśmy poprzez redukcję zatrudnienia oraz zmniejszenie liczby oddziałów w 2020 r. o odpowiednio 5 proc. i 12 proc., w rezultacie czego polski sektor bankowy pozostał bardziej efektywny kosztowo niż średnia europejska – wskaźnik C/I (cost to income) dla Polski wyniósł 55 proc. wobec ok. 67 proc. średniego wyniku dla gospodarek europejskich.

Jak banki dostosowały się do nowej sytuacji?

W obliczu tych wyzwań dla banków w tegorocznej ankiecie kontynuowaliśmy badanie zagadnień związanych z wpływem kryzysu COVID-19. To pierwszy wynik, który obrazuje w swoim przekroju działania, jakie banki podjęły dla zaradzenia sytuacji, m.in. w jaki sposób zapewniły ciągłość i sprawność usług bankowych dla swoich klientów w obliczu wyzwań związanych z utrudnionym kontaktem, jak dostosowały swoją ofertę usług i produktów bankowych, a także jak odpowiedziały na zagadnienia związane z bezpieczeństwem – fizycznym oraz cyfrowym.

Zasady konkursu

Podobnie jak w przypadku zeszłych edycji konkurs na Najlepszy Bank Komercyjny oraz Najlepszy Bank Spółdzielczy składał się z dwóch części:

• Oceny Kearney (40 proc. oceny łącznej) na bazie:

– wyników finansowych każdego z banków;

– 50 KPI obejmujących sprzedaż, obsługę, innowacyjność i bezpieczeństwo.

 

Skupiliśmy się na perspektywie klienta, który powinien się znajdować w centrum zainteresowania banku, zwłaszcza w czasach wymagających nowych, niestandardowych i często niepraktykowanych wcześniej rozwiązań.

• Głosowania Kapituły Konkursu (60 proc. Oceny łącznej) złożonej m.in. z przedstawicieli „Gazety Bankowej”, profesorów czołowych polskich uczelni czy członków Rady Polityki Pieniężnej. Członkowie Kapituły ocenili każdy z banków biorących udział w konkursie zgodnie z najlepszą, ekspercką wiedzą i znajomością rynku bankowego, bazując na doświadczeniu sektorowym i wiedzy akademickiej.

W odrębnej kategorii konkursowej „Gazeta Bankowa” wyróżniła również najlepszych menedżerów polskiej bankowości w roku 2020. Wybór został dokonany w drodze głosowania, w którym wzięli udział sami uczestnicy konkursu oraz Kapituła.

Duży bank komercyjny

W badaniu ankietowym Kearney najwyższą efektywność sprzedażową – m.in. osiągnięcie najwyższego w 2020 r. wzrostu liczby klientów detalicznych spośród badanych instytucji – uzyskał Bank ING. Przełożyło się to w dużym stopniu na wyniki finansowe, które w badaniu również wskazały na doskonałe rezultaty ING. Bardzo podobne oceny w kategoriach jakościowych uzyskał Santander Bank. Natomiast w przypadku Banku Pekao SA największy wpływ na punktację miały wyniki osiągnięte w kategorii obsługowej oraz bardzo dobry wynik w kategorii dotyczącej bezpieczeństwa. Bank utrzymał tempo pozyskiwania klientów detalicznych i zwiększania ich aktywności, a także czterokrotnie zwiększył udział rachunków detalicznych zakładanych drogą elektroniczną (m.in. dzięki wprowadzonemu jeszcze w 2019 r. procesowi otwarcia konta „na selfie”). Po połączeniu obu komponentów ocen wynikających z badania Kearney i ocen Kapituły Konkursu Najlepszy Bank wraz z wagami pierwsze miejsce zajął Bank Pekao SA, drugie – ING Bank Śląski SA, a trzecie – PKO Bank Polski SA.

Mały i średni bank komercyjny

W badaniu Kearney Bank Millennium uzyskał bardzo dobre wyniki w kategorii obsługowej. Wpłynęły na to m.in. dostępność i funkcjonalność kanałów zdalnych oraz ich spójność i przyjazność dla klienta. Bank Millennium zdobył również najwyższy wynik w kategorii sprzedażowej i finansowej. Równie wysoko oceniony w kategorii sprzedażowej został Alior Bank, który uzyskał relatywnie mocną notę za wyniki finansowe. Trochę gorsze wyniki bank miał w części dotyczącej kanałów zdalnych. Bank Crédit Agricole uzyskał nieco niższą ocenę w kategorii sprzedażowej z uwagi na ujemną dynamikę portfela klientów detalicznych. W kategorii finansowej dostrzegalny był m.in. najwyższy wskaźnik C/I wśród badanych banków.

Po połączeniu obu komponentów ocen wraz z wagami pierwsze miejsce zajął Alior Bank, drugie miejsce – Bank Millennium, a trzecie – Crédit Agricole Bank Polska. Punktacja do klasyfikacji została przeliczona na skalę od 0 do 100.

 

 Banki spółdzielcze

 

W kategorii Najlepszy Bank Spółdzielczy zwycięzcą konkursu został Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach,

doceniony zwłaszcza w obszarze sprzedażowym oraz obsługowym. Bank uzyskał m.in. jeden z najlepszych wyników w dynamice pozyskiwania klientów detalicznych, w trudnej i wymagającej grupie poniżej 30. roku życia. Wysoko oceniono też rozwój kanałów zdalnych oraz technologii dotyczącej metod elektronicznej weryfikacji i autentykacji.

Nowe czasy, nowe wyzwania, nowa rzeczywistość

Wyniki konkursu pokazują, że polskie banki są przygotowane na wyzwania wielkiej – nawet globalnej – skali. Z perspektywy makro większość banków w Polsce utrzymała bazę klientów, zachowując jednocześnie wskaźniki efektywności kosztowej poniżej średniej w Europie (na podstawie analizy Kearney dot. Sektora bankowego w Polsce wskaźnik C/I [cost to income] dla największych banków w Polsce był na poziomie 55 proc., przy średniej europejskiej na poziomie ok. 67 proc.).

Sytuacja na rynku pieniężnym i utrzymujące się niskie stopy procentowe teoretycznie powinny sprzyjać powiększaniu portfela kredytowego, ale ograniczenie akcji kredytowej i wprowadzenie znacznie bardziej surowej polityki kredytowej przez banki, czego świadkami byliśmy zwłaszcza w II kwartale 2020 r., przyczyniło się do jedynie symbolicznego (o 0,2 proc. r/r) wzrostu łącznego portfela kredytowego banków. Jednak sytuacja w segmencie bankowości detalicznej znacznie się różniła od tej obserwowanej w obszarze korporacyjnym. Wolumen kredytów dla sektora detalicznego zanotował wzrost o 4 proc. r/r, do ponad 772 mld zł, napędzany głównie przez zwiększony popyt na kredyty hipoteczne (wzrost o 8 proc. r/r, do prawie 483 mld zł w 2020 r.). Tymczasem z powodu niepokoju wywołanego pandemią i związanych z nią ograniczeń lub zamknięć działalności niektórych firm saldo kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw zanotowało spadek o 4 proc. r/r, do 198 mld zł, kredyty korporacyjne zaś zmalały o 5 proc. r/r, do 170 mld zł. Dodatkowy wpływ na ograniczony popyt ze strony przedsiębiorców miała z pewnością szeroka pomoc publiczna, jaka trafiła do najbardziej zagrożonych sektorów. Mimo utrzymujących się historycznie najniższych stóp procentowych saldo depozytów wzrosło w 2020 r. do 1,7 bln zł, notując niebywały, ponad 14-procentowy wzrost w stosunku do roku 2019. Według analizy Kearney istniały dwa najważniejsze czynniki kształtujące ten trend. Z jednej strony zrozumiałe obawy związane z niepewnością co do przyszłości, która zwłaszcza w okresach lockdownu była trudna do przewidzenia, powodowała większą skłonność do oszczędzania na „czarną godzinę”. Z drugiej strony relatywnie dobra i utrzymująca się przez cały rok 2020 sytuacja na rynku pracy sprzyjała powiększaniu portfela depozytowego. Również po stronie depozytów dla klientów korporacyjnych zanotowano niewidzianą wcześniej dynamikę – saldo depozytów dla klientów instytucjonalnych sięgnęło pod koniec 2020 r. 387 mld zł, notując niesamowity 20-procentowy wzrost rok do roku. Wpłynęła na to przede wszystkim obawa o płynność w związku z sytuacją globalną, ale także wspomniana wcześniej pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, która zaowocowała w krótkim okresie pojawieniem się dodatkowych środków do dyspozycji firm. Ta raptowna zmiana bilansowa spowodowała sytuację nadpłynności finansowej w polskim sektorze bankowym. Wskaźnik LTD (loans to deposits), który jeszcze w 2019 r. kształtował się w okolicach 87 proc., spadł w zeszłym roku do poziomu 76 proc., sygnalizując olbrzymie rezerwy finansowe niepracującego kapitału. Generuje to dodatkowe obciążenie dla sektora, jako że banki są zobowiązane do opłacania składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w oparciu m.in. właśnie o wysokość depozytów. Te zjawiska osłabiły efektywność, co z kolei dodatkowo wzmogło presję kosztową na banki. W roku 2020 zanotowano spadek zatrudnienia w bankowości o 5 proc. r/r, zdecydowanie spadła też liczba placówek stacjonarnych.

Przyszłość interakcji z klientami

 Banki od lat nieustannie pracują nad poprawą jakości interakcji z klientami. Polski sektor bankowy już od co najmniej kilku lat był na drodze do coraz większej cyfryzacji usług, a rok 2020 wymusił gwałtowne przyśpieszenie tego rozwoju. Według corocznego badania Kearney „Total Omnichannel Experience Assessment” (TOCE) polskie banki są na drodze do osiągnięcia omnichannel experience, jednak jak dotąd żaden z nich nie prowadzi jeszcze konsekwentnej, całościowej strategii budowania spójnego doświadczenia marki. Czołowe banki wykorzystują już większość dostępnych kanałów kontaktu, ale żadnemu z nich nie udało się dotąd zbudować „przezroczystości” kanałów i uzyskać pełnej możliwości obsługi klienta w miksie kanałowym, którego on oczekuje. Wśród udogodnień, które cieszyły się największym uznaniem i wychodziły naprzeciw oczekiwaniom klientów, zaobserwowaliśmy przesunięcie całości lub zdecydowanej części procesów sprzedażowych oraz obsługowych do kanałów on-line i mobilnych, również dla mniej masowych produktów (np. kredytów hipotecznych). Ze względów regulacyjnych ich pełna digitalizacja jest niekiedy bardzo kosztowna lub wręcz niemożliwa, ale banki nie szczędziły trudu, by nawet w złożonych procesach maksymalnie zredukować udział kanałów stacjonarnych (wymagających fizycznej obecności klienta). Rok 2020 zapisał się m.in. wieloma wdrożeniami po stronie cyfrowej weryfikacji klienta, technologii wspierających użycie podpisów elektronicznych i innych form autentykacji. Związanym z tym zjawiskiem było wcześniej wspomniane i wspólne właściwie dla wszystkich uczestników konkursu konsekwentne zmniejszanie liczby oddziałów. W roku, w którym nie zanotowano żadnej większej fuzji banków, w naturalny sposób mogącej sprzyjać zmniejszeniu sieci placówek, ich łączna liczba wśród 10 największych banków w Polsce spadła o 12 proc. r/r.

Podstawowe bolączki są związane z brakiem możliwości płynnego przechodzenia między kanałami i dokończenia procesu (np. zakupowego lub obsługowego) rozpoczętego w innym kanale – w większości banków każdy z kanałów jest zarządzany oddzielnie, posiada własne cele, narzędzia, a niekiedy własny wycinek (niepełnej) informacji o kliencie. Pozwala to na realizowanie wąskich celów każdego z kanałów, ale nie uruchamia pełnej efektywności budowania kontaktu z klientami. Usprawnień nadal wymaga również spójność komunikacji – w większości przebadanych banków silosowość kanałów powoduje, że o ile informacja, sposób jej prezentacji oraz dobór komunikacji do klienta jest zazwyczaj spójny wewnętrznie, o tyle potrafi być bardzo różny w zależności od kanału komunikacji. Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor bankowy, dotyczące rozwoju omnichannel powodują konieczność „wynalezienia na nowo” znaczenia i roli kanałów w budowaniu kontaktu z klientem oraz spójnego doświadczenia marki.

Podziękowania

Chcielibyśmy wyrazić podziękowania wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu za udział i dostarczenie wysokiej jakości danych, mimo trudnych okoliczności, w jakich niniejsza edycja była organizowana. Cieszy nas wysoka frekwencja oraz zainteresowanie ze strony nowych podmiotów, niebiorących udziału we wcześniejszych edycjach. Obserwowaliśmy również większą chęć do dzielenia się danymi wewnętrznymi. Naszym zdaniem świadczy to o nieustannej chęci konkurowania, a z drugiej strony – o daleko posuniętej otwartości i transparentności rynku. Mamy nadzieję, że lekcje wyciągnięte z wielkiego i nieoczekiwanego testu, jakiemu zostały poddane całe społeczeństwo, gospodarka, w tym sektor bankowy, nie pójdą na marne. I mimo wielu ciężkich wyzwań oraz niekiedy bolesnych decyzji polskie banki wkroczą w „nową normalność” doskonale przygotowane.  Obserwowana sprawność, z jaką sektor poradził sobie z dotychczasowymi wyzwaniami, napawa optymizmem.

Jakub Siekierzyński, Junior Manager Kearney

Marcel Mróz, konsultant Kearney

 

Partner Merytoryczny konkursu:

 
04.05.2021

rozwiń

Nominowani do tytułu Bankowy Menedżer Roku 2020 „Gazety Bankowej” w kategorii Banki komercyjne

 

Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90. W 1995 r. objął stanowisko prezesa Banku Śląskiego. Od 2000 r. przez kolejne cztery lata sprawował funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 r. objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 r. został członkiem General Management Team w ING Direct. Od 2012 r. nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, w Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 r.) Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji. W 2016 r. ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W zeszłym roku bank zwiększył wartość kredytów dla klientów detalicznych o 15 proc. – do 55 833 mln zł, w tym hipotecznych o 17 proc. – do 47 901 mln zł, a także depozytów klientów detalicznych o 15 proc. – do 90 515 mln zł i depozytów klientów korporacyjnych o 18 proc. – do 58 755 mln zł. Saldo kredytów korporacyjnych w 2020 r. wzrosło o 0,3 proc. rok do roku, podczas gdy sektor spadł o 4 proc. Bank konsekwentnie powiększa swoje udziały w rynku: udział rynkowy w segmencie kredytów korporacyjnych wzrósł 11,32 proc. w I kwartale 2020 do 11,69 w IV kwartale, a kredytów indywidualnych – z 7,25 do 7,86 proc. Bank postawił mocno na edukację: w zeszłym roku zorganizował wiele otwartych, tematycznych webinarów, podczas których eksperci dzielili się wiedzą produktową, technologiczną i ekonomiczną.

Iwona Duda, prezes Alior Banku

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym. Ostatnio pełniła funkcję doradcy prezesa NBP oraz członka rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2006–2008 była zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej – jako pełnomocnik prezesa Rady Ministrów – tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pełniła także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego NBP. Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filaru systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych.

W IV kwartale 2020 r. koszty ryzyka w Alior Banku spadły o 20 proc. w relacji kwartał do kwartału, utrzymał się bardzo wysoki poziom sprzedaży kredytów hipotecznych (wzrost o 78 proc.) i rekordowy funduszy  inwestycyjnych. Liczba nowych rachunków maklerskich wzrosła w stosunku do roku 2019 o 280 proc. Bank zapowiada ewolucję działalności w kierunku promowania rozwiązań proekologicznych. W 2020 r. łączny wolumen sprzedaży produktów eko wyniósł ok. 240 mln zł. Iwona Duda konsekwentnie podkreśla rolę banków w procesie stabilizacji gospodarki, a także w stymulujących ją programach inwestycyjnych. Według niej duże, kapitałochłonne inwestycje infrastrukturalne tworzą dla banków szansę, by uczestniczyć w tym procesie.

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska

Z sektorem bankowym związany od 1992 r. W latach 1992–2008 pracował w Grupie Kapitałowej WBK, pełniąc wiele funkcji, aż do stanowiska członka zarządu Banku Zachodniego WBK. W latach 2008–2011 był wiceprezesem w Banku BGŻ, w 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millennium, w którym w roku 2015 został powołany na funkcję członka zarządu.  W 2016 r. Michała Gajewskiego wybrano na stanowisko prezesa Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska). W 2020 r. kredyty brutto Santander Bank Polska pozostały bez zmian, depozyty zwiększyły się o 10 proc., fundusze klientów o 8 proc., a aktywa banku wzrosły do 229,3 mld zł, o 9 proc. Bankowi udało się osiągnąć wzrosty we wszystkich segmentach klientów: detalicznym, MŚP i korporacyjnym. Rekordowo wysokie były wzrosty w liczbie transakcji mobilnych. Bank mocno się zaangażował we wsparcie szkolnictwa wyższego. Grupa Santander w ramach programu Santander Universidades przeznaczyła 110 mln euro na jego realizację. W Polsce w 2020 r. przyznano 3 283 stypendia, a bank wyasygnował na ten cel finansowanie w wysokości 1,053 mln zł. Santander zwiększył swoje wsparcie dla społeczności akademickiej o 56 proc. Aktywnie uczestniczy w promocji polskiego handlu zagranicznego: Santander jest jedynym bankiem z Polski zrzeszonym w Trade Club Alliance, globalnym porozumieniu 13 banków, ułatwiającym klientom ekspansję zagraniczną na 50 rynkach. Według danych Santander Trade zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkami zagranicznymi w 2020 r. wzrosło o 400 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP

Kieruje bankiem od października 2009 r. Przez prawie dziewięć lat pełnił funkcję prezesa Pioneer Pekao TFI SA, a w globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA. Aktywa grupy w 2020 r. wzrosły do prawie 382 mld zł, oszczędności klientów zwiększyły się o ponad 13 proc. – do 353 mld zł, a finansowanie udzielone klientom pozostało stabilne na poziomie niemal 254 mld zł. Bank był dobrze przygotowany do kryzysu spowodowanego pandemią: rok 2019 zakończył z najniższymi na rynku bankowym w Polsce kosztami ryzyka oraz najlepszym współczynnikiem efektywności kosztowej C/I, wypracował najwyższy w polskim sektorze finansowym zysk. W 2020 r. bank przekazał ok. 23,6 mln zł na walkę z COVID-19, m.in. dla szpitali i służb sanitarnych, a PKO Leasing – 141 samochodów osobowych na rzecz służb medycznych i sanitarnych. Bank wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z Tarczy Finansowej PFR, który został udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. BP został też liderem w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej PFR 1.0 – zarówno pod względem wartości przekazanych środków, jak i liczby firm, które otrzymały pomoc.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao

Kieruje pracami zarządu banku od kwietnia 2020 r. Od 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, od marca 2019 do kwietnia 2020 r. – przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009–2015 Leszek Skiba pracował w Narodowym Banku Polskim, w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. W 2020 r. bank aktywnie wspierał klientów, których dotknęły gospodarcze skutki pandemii. Udzielał wakacji kredytowych oraz oferował dostęp do publicznych programów pomocowych, m.in. za pośrednictwem BGK czy programów COSME i EaSI dla mikro, małych i średnich firm. Rozdystrybuował subwencje PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0 na łączną kwotę 7,4 mld zł oraz 570 mln zł w ramach Tarczy 2.0. W okresie największych wiosennych obostrzeń bank poszerzył spektrum funkcji samoobsługowych w serwisie Pekao24: wgrywanie polis ubezpieczeniowych, otwieranie dodatkowych produktów „na klik”. W lipcu wdrożył usługę Autopay (czyli możliwość uiszczania opłat za przejazdy autostradami w aplikacji PeoPay), a potem płatności Google Pay oraz otwartą bankowość.

 

Nominowani do tytułu Bankowy Menedżer Roku 202 „Gazety Bankowej” w kategorii Banki spółdzielcze

Aleksander Mikołajczak, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe Regulacje i Nadzór Bankowy w Polsce i Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto korzystał z wielu profesjonalnych branżowych i menedżerskich programów rozwojowych organizowanych m.in. przez Euro-Polish Finance Corporation LTD London, Gdańską Akademię Bankową, Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, ZRBS w Poznaniu, Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, BODiE. Z bankowością związany od ponad 30 lat, a z sektorem bankowości spółdzielczej – od 18 lat. W okresie 1989–2003 pracował w Banku Millennium (wcześniejsze nazwy Bank Gdański i BIG Bank Gdański). W latach 1992–1999 był dyrektorem Oddziału Banku Gdańskiego w Chełmnie, a następnie – w wyniku reorganizacji w BIG Banku Gdańskim SA – dyrektorem Oddziałów Bankowości Przedsiębiorstw w Chełmnie i Świeciu. Od kwietnia 2003 r. zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Brodnicy na stanowisku dyrektora Oddziału w Świeciu. W październiku 2011 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu BS Brodnica odpowiedzialnego za Pion Finansowy. Od 1 kwietnia 2018 r. był p.o. prezesem Zarządu, a od 15 stycznia 2019 r. – po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – jest prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Halina Choroś, prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

Ukończyła studia na Wydziale Ekonomiki, Ubezpieczeń i Bankowości Akademii Finansów w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżersko-finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z bankowością spółdzielczą związana jest od 1989 r. Kieruje Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Łomiankach od września 2005 r. Wcześniej przez kilka lat była dyrektorem oddziału banku w Warszawie, a od 2004 r. pełniła funkcję członka zarządu. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach osiąga dobre wyniki ekonomiczno-finansowe i znajduje się w gronie najlepszych oraz najefektywniejszych banków spółdzielczych w Polsce. Wzrostowi sumy bilansowej, kapitałów, depozytów i kredytów towarzyszyły też zmiany w innych obszarach. Bank dysponuje zmodernizowanymi, dobrze wyposażonymi i nowoczesnymi placówkami. Posiada kompetentnych pracowników, cieszy się dobrą reputacją w lokalnych środowiskach. W ostatnich kilkunastu latach Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach rozwijał się bardzo dynamicznie, a grono jego klientów znacznie się powiększyło. Ponadto bank czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, przeznaczając rokrocznie kilka procent zysku na finansowanie inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

Roman Dawidowski, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach

Kieruje bankiem od 1 lutego 1985 r. Jest członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie i przewodniczącym Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, którym kieruje Roman Dawidowski, znajduje się w gronie najbardziej efektywnych banków spółdzielczych. Od ponad stu lat buduje swoją pozycję na rynkach finansowych w oparciu o lokalny kapitał. Osiąga dobre wyniki, posiada nowoczesne placówki bankowe, jest aktywny w środowisku lokalnym, dba o jego

rozwój, regularnie przeznacza część swojego zysku na finansowanie przedsięwzięć charytatywnych, społecznych, kulturalnych i sportowych. W 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach wdrożone zostało SGB ID – bezpieczne narzędzie służące potwierdzaniu tożsamości on-line w usługach komercyjnych i publicznych. Bank aktywnie włączył się w realizację tarcz antykryzysowych dla lokalnego biznesu.

Jacek Lipiec, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim

Swoją funkcję pełni nieprzerwanie od lutego 2013 r. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Związany z bankowością od 1992 r. W latach 1992–2000 był m.in. inspektorem, naczelnikiem wydziału, naczelnikiem sekcji w Banku Depozytowo-Kredytowym SA I/O Siedlce/Banku Pekao SA I/O Siedlce. W latach 2000–2002 dyrektor oddziału Lubelskiego Banku Regionalnego SA w Lublinie, Oddział w Siedlcach. W latach 2002–2012 pełnił funkcję dyrektora I Oddziału w Siedlcach Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, a od 2012 do stycznia 2013 r. był wiceprezesem Zarządu w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim. Bank w okresie pandemii aktywnie działał na rzecz swoich klientów, wyczerpująco informował o działaniach pomocowych, obejmujących zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorców. BS w Mińsku Mazowieckim intensywnie wspiera społeczność lokalną, angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne i kulturalne.

Anastazja Truszkowska, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku

Ukończyła studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku związana jest od początku swojej kariery zawodowej. W ciągu tego okresu sprawowała wiele funkcji w banku, co pozwoliło jej zdobyć dużą wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie działalności bankowej. W 2008 r. awansowała do Zarządu banku na stanowisko I wiceprezesa, a w 2013 r. została wybrana na prezesa Zarządu. Bank Spółdzielczy w Białymstoku osiąga dobre wyniki ekonomiczno-finansowe i znajduje się w gronie największych banków spółdzielczych w Polsce. Wzrostowi sumy bilansowej, kapitałów, depozytów i kredytów towarzyszą też zmiany w innych obszarach. Bank dysponuje zmodernizowanymi, dobrze wyposażonymi i nowoczesnymi placówkami. Jego klienci mają też możliwość korzystania z najnowocześniejszych produktów oraz kompleksowych usług finansowych dopasowanych do ich potrzeb. Bank Spółdzielczy w Białymstoku posiada szerokie grono zadowolonych klientów, których obsługuje profesjonalna i kompetentna kadra. Cieszy się też dobrą reputacją w lokalnym środowisku. Prowadzona przez niego efektywna i zrównoważona działalność przyczynia się nie tylko do rozwoju samego banku, lecz również terenów, na których Bank Spółdzielczy w Białymstoku funkcjonuje. Od lat też czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, wspierając wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

 
06.04.2021

Najlepszy bank, najlepszy bankowiec Rozpoczynamy kolejną edycję konkursów bankowych Najlepszy Bank 2021 i Bankowy Menedżer Roku 2020. Tak jak w poprzednich latach wybierzemy najlepsze banki komercyjne i spółdzielcze, a także Bankowego Menedżera Roku rozwiń

Konkursy składają się z dwóch części: pierwsza to Najlepszy Bank, który będzie miał w tym roku swoją 29. edycję, druga – Bankowy Menedżer Roku (to jego 23. edycja). Tak jak inne konkursy „Gazety Bankowej” – zakończony już konkurs ubezpieczeniowy i trwający TechnoBiznes – także te odbywają się w specyficznych warunkach rynkowych: pandemii i związanych z nią ograniczeń. To sytuacja wyjątkowa, powodująca liczne konsekwencje dla całego sektora finansowego, w tym oczywiście dla banków. Warto pamiętać o tym, że weszły one w rok 2020 w nie najlepszych nastrojach, z wyraźnym podziałem na nieliczną grupę liderów i liczniejszą całą resztę, działającą w warunkach obniżonej rentowności.

Pandemia uderzyła mocno w jednych i w drugich, jednak ci więksi i mocniejsi mieli większe szanse na przetrwanie. Przetrwali jednak wszyscy, co oczywiście dobrze świadczy o kondycji polskiego sektora bankowego. Z wynikami było różnie, jednak na pewno nie tak źle, jak można było przypuszczać na początku kryzysu. Wiele banków wyszło zwycięsko z tej próby, w ostatecznym rozrachunku publikując wyniki dobre, a nawet bardzo dobre. Mamy nadzieję, że konkurs pokaże, dlaczego tak się stało i dzięki czemu kryzys okazał się nie tak straszny, jak mogło się wydawać jeszcze kilka miesięcy temu.

Oczywiście mamy świadomość, że problemy jeszcze się nie skończyły, pandemia faluje, przybierając różne formy i atakując z różnym natężeniem. Krajobraz rynkowy już teraz jest inny, niż był przed COVID-19, a jaki będzie po jego zakończeniu? Zmieniają się zwyczaje klientów indywidualnych, wiele firm funkcjonuje w trybie zdalnym lub hybrydowym, część branż ma potężne kłopoty, inne – wręcz przeciwnie, odnalazły się znakomicie w nowej rzeczywistości. Banki muszą funkcjonować w trudnych warunkach i do tego często nieprzewidywalnych. Na razie idzie im to całkiem dobrze. Zasady jednego i drugiego konkursu są w zasadzie niezmienione, pewnej modyfikacji uległa ankieta dostosowana do nowej, pandemicznej  rzeczywistości,  w której będziemy pytali banki m.in. o ich relacje z firmami, dla których szybkość działania i elastyczność instytucji finansowych ma w obecnej sytuacji jeszcze większe znaczenie niż w czasach sprzed pandemii. Przedsiębiorstwa otrzymały od rządu ogromną pomoc, w której rozdzielaniu w wielu przypadkach również pośredniczyły banki. Jak sobie z tym poradziły? Czy stanęły na wysokości zadania? Konkurs przyniesie z pewnością odpowiedzi na wiele takich pytań.

Kategoria Najlepszy Bank wyłoni zwycięzców zarówno z grona banków komercyjnych, jak i spółdzielczych. Pierwsza grupa została podzielona dodatkowo na dwie kategorie: banki duże oraz banki małe i średnie (kryterium podziału jest wysokość kapitałów własnych).

Tak jak w zeszłym roku partnerem merytorycznym konkursu jest renomowana firma doradztwa strategicznego Kearney, która wspiera redakcję w przygotowaniu ankiet, analizuje je i dokonuje bardzo szczegółowych ocen (rodzaj wskaźników branych pod uwagę oraz ich wagi są dokładnie opisane w regulaminie dostępnym na stronie www.gb.pl). Po dokonaniu przez nią wyliczeń punkty przydzieli Kapituła konkursu. Przyzna ona statuetkę dla najlepszego banku w każdej kategorii oraz dyplomy za 2. i 3. miejsce.

W ramach konkursu Najlepszy Bank 2021 zostanie wybrany Bankowy Menedżer Roku 2020. Wytypowanym przez „Gazetę Bankową” wybitnym menedżerom banków komercyjnych i spółdzielczych banki – każdy dla swojej grupy, komercyjnej lub spółdzielczej – przyznają punktację w skali od 1 do 5, a następnie do wyborów włączą się członkowie Kapituły. Lider wśród menedżerów bankowości – w bankach komercyjnych i spółdzielczych – zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu procedury wyboru, w której będą uczestniczyć zarówno banki, jak i redakcja „Gazety Bankowej” oraz Kapituła konkursu.

Wyniki konkursów opublikujemy w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Partner Merytoryczny konkursu

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła