Hit roku 2015 - Regulamin

 

 

Aneks nr 1

 

do Regulaminu konkursu  „Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych”

 

 

 

Z dniem 28 stycznia 2015 r. r. w Regulaminie konkursu „Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych”     wprowadza się następujące zmiany:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Hit Roku dla Instytucji Finansowych , aby wyłonić firmy, które w dniach: 3.12.2014 r. od godz.: 00.01 do 06.02.2015 r. do godziny 17.00 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach.

 

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 

A – Produkt (urządzenie, system),

 

B – Rozwiązanie,

 

C – Usługa,

 

D – Start-up.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda firma, która spełnia następujące warunki:

 

a) zgłoszenia dokonuje producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta będzie oferowana instytucjom finansowym w 2015 roku;

 

b) zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym na stronie: gb.pl

 

c) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją , która stanowi  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega, że materiał nie spełniający wymogów specyfikacji nie zostanie opublikowany

 

d) termin nadsyłania : 3.12.2014r., godz.:00.01 – 06.02.2015 r. godz.: 17.00

 

 

 

Pozostałe zapisy w Regulaminie nie ulegają zmianie.

 

Regulamin konkursu „Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych”

 

DEFINICJE:

Organizator- Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429681, NIP: 113-285-77-90 o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000 zł, będąca wydawcą „Gazety Bankowej”.

Konkurs- doroczny konkurs „Hit Roku dla Instytucji Finansowych”, w którym przyznawana jest nagroda w postaci statuetki Hit Roku, dalej zwana Nagrodą oraz nagroda w postaci „Rekomendacji Gazety Bankowej 2015”, zwana dalej Wyróżnieniem.

Uczestnik- firma, która spełnia warunki uczestnictwa w programie Hit Roku dla Instytucji Finansowych popartych wysłanymi zgłoszeniami w celu uzyskania danego poziomu.

Firma- producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta, będzie oferowana instytucjom finansowym w 2015 roku.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Hit Roku dla Instytucji Finansowych , aby wyłonić firmy, które w dniach: 3.12.2014r. od godz.: 00.01 do 31.01.2015 r. do godziny 23.59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

A – Produkt (urządzenie, system),

B – Rozwiązanie,

C – Usługa,

D – Start-up.

2. Ocenie podlegają:

a) w kategorii A – produkty ułatwiające obsługę klientów lub samoobsługę oraz realizację transakcji niezależnie od placówki i kanału dystrybucji;

b) w kategorii B – rozwiązanie informatyczne lub telekomunikacyjne, którego celem jest usprawnienie działania instytucji finansowej;

c) w kategorii C – usługa świadczona instytucji finansowej lub jej klientom, umożliwiająca prowadzenie operacji finansowych z pomocą środków porozumiewania się na odległość;

d) w kategorii D – najlepiej zapowiadająca się firma, która dopiero buduje swój biznes, w sferze rozwiązań informatycznych lub telekomunikacyjnych dla instytucji finansowych.

3. Nagrodami w Konkursie w poszczególnych kategoriach są statuetki Gazety Bankowej Hit Roku 2015 oraz wyróżnienia, czyli „Rekomendacje Gazety Bankowej 2015”. Gazeta Bankowa jest fundatorem nagród.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda firma, która spełnia następujące warunki:

a) zgłoszenia dokonuje producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta będzie oferowana instytucjom finansowym w 2015 roku;

b) zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym na stronie: gb.pl

c) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją , która stanowi  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega, że materiał nie spełniający wymogów specyfikacji nie zostanie opublikowany

d) termin nadsyłania : 3.12.2014r., godz.:00.01 - 31 .01.2015 r. godz.: 23.59.

2. Każde zgłoszenie do Konkursu Hit Roku dla Instytucji Finansowych zostanie zaprezentowane na dwóch kolumnach Gazety Bankowej, w formie uzgodnionej ze zgłaszającym. Poprzez przesłanie zgłoszenia, przesyłający zgłoszenie wyraża nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na publikację i rozpowszechnienie zgłoszenia przez Organizatora na łamach Gazety Bankowej (zarówno w wydaniu papierowym jak i elektronicznym) jak również wykonywania przez Organizatora autorskich praw zależnych do przesłanego zgłoszenia. Przesyłający zgłoszenie oświadcza, że przesłane zgłoszenie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób i podmiotów trzecich, praw autorskich, dóbr osobistych ani dobrych obyczajów.

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zawarcie umowy promocyjnej z Organizatorem  i uiszczenie opłaty za udział w Konkursie. Zgłoszenie do jednej kategorii w Konkursie Hit Roku dla Instytucji Finansowych wynosi 5000 zł. Firma może wziąć udział w więcej niż jednej kategorii. Koszt udziału w każdej kolejnej kategorii wynosi 2500 zł.

4. Laureatów Nagrody, a także Wyróżnień w poszczególnych kategoriach (wskazanych w pkt 2 lit. A-D) wybiera Kapituła Konkursu, którą tworzą eksperci z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów oraz informatyki. Przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas obrad Kapituły. Z obrad Kapituły Konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Kapituły.

5. Nagrodę w danej kategorii otrzymuje firma, która w głosowaniu uzyskała najwyższą ocenę członków Kapituły. W głosowaniu nad wyborem laureatów Nagrody każdemu z członków Kapituły przysługuje jeden głos. W sytuacji równowagi głosów głos Przewodniczącego Kapituły ma decydujące znaczenie. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu Nagrody w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu.

6. Wyróżnienie w danej kategorii otrzymuje firma, której oferta w opinii członków Kapituły na to zasługuje. W głosowaniu nad wyborem laureatów Wyróżnienia każdemu z członków Kapituły przysługuje jeden głos. W sytuacji równowagi głosów głos Przewodniczącego Kapituły ma decydujące znaczenie. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu.

7. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami może przenieść dane zgłoszenie do innej kategorii, jeśli w jej ocenie spełnia ono cechy i warunki dla innej kategorii, niż to do której zostało zgłoszone.

8. Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród i wyróżnień zostaną podane do wiadomości w majowym wydaniu miesięcznika Gazeta Bankowa oraz na stronie konkursowej pod adresem gb.pl

9. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu ma prawo nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: gb.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu zgłoszenia oraz zmian specyfikacji nagród.

3. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie, ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Specyfikacja Techniczna Zgłoszenia do Konkursu: HIT Roku 2015 dla Instytucji Finansowych

1. Waga przesyłanego materiału nie może przekroczyć w sumie: 20MB,  a waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 MB

2. Zgłoszenie musi zawierać:

- Pełny opis produktu dla Kapituły konkursu 

- Logo Firmy w formacie JPG , EPS lub TIFF

- Skrócony opis produktu  zapisany w pliku Word ( max. 300 znaków)

- Opis produktu do publikacji  w wydaniu drukowanym Gazety Bankowej w wersji wybranej przez Klienta:

a) Tekst zapisany w pliku  Word- max. 7500 znaków

b) Tekst zapisany w pliku Word ( max. 6000 znaków)+ zdjęcie/grafika (pliki oryginalne, powyżej 300 dpi, zapisane w: JPG , TIFF, EPS lub AI)

c) Tekst zapisany w pliku Word ( max. 5500 znaków)+ 2 zdjęcia/2 grafiki (pliki oryginalne, powyżej 300 dpi, zapisane w: JPG , TIFF, EPS lub AI)

d) Tekst zapisany w pliku Word ( max. 3000 znaków)+ Reklama 1 Str- przygotowana zgodnie ze specyfikacją reklamową wydawnictwa Fratria Sp. z o.o.

 e) Tekst zapisany w pliku Word ( max. 5000 znaków)+ Reklama ½ Str- przygotowana zgodnie ze specyfikacją reklamową wydawnictwa Fratria Sp z .o.o.

 

 

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła