Hit roku 2015 - Regulamin

 

 

Aneks nr 1

 

do Regulaminu konkursu  „Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych”

 

 

 

Z dniem 28 stycznia 2015 r. r. w Regulaminie konkursu „Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych”     wprowadza się następujące zmiany:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Hit Roku dla Instytucji Finansowych , aby wyłonić firmy, które w dniach: 3.12.2014 r. od godz.: 00.01 do 06.02.2015 r. do godziny 17.00 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach.

 

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 

A – Produkt (urządzenie, system),

 

B – Rozwiązanie,

 

C – Usługa,

 

D – Start-up.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda firma, która spełnia następujące warunki:

 

a) zgłoszenia dokonuje producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta będzie oferowana instytucjom finansowym w 2015 roku;

 

b) zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym na stronie: gb.pl

 

c) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją , która stanowi  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega, że materiał nie spełniający wymogów specyfikacji nie zostanie opublikowany

 

d) termin nadsyłania : 3.12.2014r., godz.:00.01 – 06.02.2015 r. godz.: 17.00

 

 

 

Pozostałe zapisy w Regulaminie nie ulegają zmianie.

 

Regulamin konkursu „Hit Roku 2015 dla Instytucji Finansowych”

 

DEFINICJE:

Organizator- Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429681, NIP: 113-285-77-90 o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000 zł, będąca wydawcą „Gazety Bankowej”.

Konkurs- doroczny konkurs „Hit Roku dla Instytucji Finansowych”, w którym przyznawana jest nagroda w postaci statuetki Hit Roku, dalej zwana Nagrodą oraz nagroda w postaci „Rekomendacji Gazety Bankowej 2015”, zwana dalej Wyróżnieniem.

Uczestnik- firma, która spełnia warunki uczestnictwa w programie Hit Roku dla Instytucji Finansowych popartych wysłanymi zgłoszeniami w celu uzyskania danego poziomu.

Firma- producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta, będzie oferowana instytucjom finansowym w 2015 roku.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Hit Roku dla Instytucji Finansowych , aby wyłonić firmy, które w dniach: 3.12.2014r. od godz.: 00.01 do 31.01.2015 r. do godziny 23.59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

A – Produkt (urządzenie, system),

B – Rozwiązanie,

C – Usługa,

D – Start-up.

2. Ocenie podlegają:

a) w kategorii A – produkty ułatwiające obsługę klientów lub samoobsługę oraz realizację transakcji niezależnie od placówki i kanału dystrybucji;

b) w kategorii B – rozwiązanie informatyczne lub telekomunikacyjne, którego celem jest usprawnienie działania instytucji finansowej;

c) w kategorii C – usługa świadczona instytucji finansowej lub jej klientom, umożliwiająca prowadzenie operacji finansowych z pomocą środków porozumiewania się na odległość;

d) w kategorii D – najlepiej zapowiadająca się firma, która dopiero buduje swój biznes, w sferze rozwiązań informatycznych lub telekomunikacyjnych dla instytucji finansowych.

3. Nagrodami w Konkursie w poszczególnych kategoriach są statuetki Gazety Bankowej Hit Roku 2015 oraz wyróżnienia, czyli „Rekomendacje Gazety Bankowej 2015”. Gazeta Bankowa jest fundatorem nagród.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda firma, która spełnia następujące warunki:

a) zgłoszenia dokonuje producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta będzie oferowana instytucjom finansowym w 2015 roku;

b) zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym na stronie: gb.pl

c) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją , która stanowi  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega, że materiał nie spełniający wymogów specyfikacji nie zostanie opublikowany

d) termin nadsyłania : 3.12.2014r., godz.:00.01 - 31 .01.2015 r. godz.: 23.59.

2. Każde zgłoszenie do Konkursu Hit Roku dla Instytucji Finansowych zostanie zaprezentowane na dwóch kolumnach Gazety Bankowej, w formie uzgodnionej ze zgłaszającym. Poprzez przesłanie zgłoszenia, przesyłający zgłoszenie wyraża nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na publikację i rozpowszechnienie zgłoszenia przez Organizatora na łamach Gazety Bankowej (zarówno w wydaniu papierowym jak i elektronicznym) jak również wykonywania przez Organizatora autorskich praw zależnych do przesłanego zgłoszenia. Przesyłający zgłoszenie oświadcza, że przesłane zgłoszenie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób i podmiotów trzecich, praw autorskich, dóbr osobistych ani dobrych obyczajów.

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zawarcie umowy promocyjnej z Organizatorem  i uiszczenie opłaty za udział w Konkursie. Zgłoszenie do jednej kategorii w Konkursie Hit Roku dla Instytucji Finansowych wynosi 5000 zł. Firma może wziąć udział w więcej niż jednej kategorii. Koszt udziału w każdej kolejnej kategorii wynosi 2500 zł.

4. Laureatów Nagrody, a także Wyróżnień w poszczególnych kategoriach (wskazanych w pkt 2 lit. A-D) wybiera Kapituła Konkursu, którą tworzą eksperci z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów oraz informatyki. Przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas obrad Kapituły. Z obrad Kapituły Konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Kapituły.

5. Nagrodę w danej kategorii otrzymuje firma, która w głosowaniu uzyskała najwyższą ocenę członków Kapituły. W głosowaniu nad wyborem laureatów Nagrody każdemu z członków Kapituły przysługuje jeden głos. W sytuacji równowagi głosów głos Przewodniczącego Kapituły ma decydujące znaczenie. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu Nagrody w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu.

6. Wyróżnienie w danej kategorii otrzymuje firma, której oferta w opinii członków Kapituły na to zasługuje. W głosowaniu nad wyborem laureatów Wyróżnienia każdemu z członków Kapituły przysługuje jeden głos. W sytuacji równowagi głosów głos Przewodniczącego Kapituły ma decydujące znaczenie. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu.

7. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami może przenieść dane zgłoszenie do innej kategorii, jeśli w jej ocenie spełnia ono cechy i warunki dla innej kategorii, niż to do której zostało zgłoszone.

8. Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród i wyróżnień zostaną podane do wiadomości w majowym wydaniu miesięcznika Gazeta Bankowa oraz na stronie konkursowej pod adresem gb.pl

9. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu ma prawo nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: gb.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu zgłoszenia oraz zmian specyfikacji nagród.

3. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie, ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Specyfikacja Techniczna Zgłoszenia do Konkursu: HIT Roku 2015 dla Instytucji Finansowych

1. Waga przesyłanego materiału nie może przekroczyć w sumie: 20MB,  a waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 MB

2. Zgłoszenie musi zawierać:

- Pełny opis produktu dla Kapituły konkursu 

- Logo Firmy w formacie JPG , EPS lub TIFF

- Skrócony opis produktu  zapisany w pliku Word ( max. 300 znaków)

- Opis produktu do publikacji  w wydaniu drukowanym Gazety Bankowej w wersji wybranej przez Klienta:

a) Tekst zapisany w pliku  Word- max. 7500 znaków

b) Tekst zapisany w pliku Word ( max. 6000 znaków)+ zdjęcie/grafika (pliki oryginalne, powyżej 300 dpi, zapisane w: JPG , TIFF, EPS lub AI)

c) Tekst zapisany w pliku Word ( max. 5500 znaków)+ 2 zdjęcia/2 grafiki (pliki oryginalne, powyżej 300 dpi, zapisane w: JPG , TIFF, EPS lub AI)

d) Tekst zapisany w pliku Word ( max. 3000 znaków)+ Reklama 1 Str- przygotowana zgodnie ze specyfikacją reklamową wydawnictwa Fratria Sp. z o.o.

 e) Tekst zapisany w pliku Word ( max. 5000 znaków)+ Reklama ½ Str- przygotowana zgodnie ze specyfikacją reklamową wydawnictwa Fratria Sp z .o.o.

 

 

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.