Lider informatyki 2014 - Regulamin

 

 

Aneks nr 1

 

do Regulaminu konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014”

 

 

 

Z dniem 28 stycznia 2015 r. r. w Regulaminie konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014”  wprowadza się następujące zmiany:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider Informatyki Instytucji Finansowych , aby wyłonić firmy, które w dniach:  3.12.2014r. od godz.: 00.01  -  06.02.2015 r. do godziny: 17.00 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach.

 

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 

A – Systemy transakcyjne,

 

B – Systemy back office,

 

C – Bankowość elektroniczna i e-finanse,

 

D – Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda firma, bank które spełniają następujące warunki:

 

a) zgłoszenia dokonuje instytucja finansowa, ubezpieczeniowa lub firma będąca producentem systemu informatycznego lub która zajmowała się jego wdrożeniem w instytucji finansowej;

 

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji;

 

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

 

d) Termin nadsyłania zgłoszeń:  3.12.2014r. -  00.01 do 06.02.2015r. godz.: 17.00

 

e) Zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją , która stanowi  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu

 

 

 

Pozostałe zapisy w Regulaminie nie ulegają zmianie.

 

 

 

 


Regulamin konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014”

 

DEFINICJE:

Organizator - Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429681, NIP: 113-285-77-90 o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000 zł, będąca wydawcą „Gazety Bankowej”.

Konkurs- doroczny konkurs  Lider Informatyki Instytucji Finansowych, w którym przyznawana jest nagroda w postaci statuetki Lider Informatyki, dalej zwana Nagrodą.

Uczestnik- każdy bank oraz firma działające i zarejestrowane na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie Lider Informatyki Instytucji Finansowych popartych wysłanymi zgłoszeniami w celu uzyskania danego poziomu.

Firma-  instytucja finansowa, ubezpieczeniowa lub firma będąca producentem systemu informatycznego lub która zajmowała się jego wdrożeniem w instytucji finansowej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider Informatyki Instytucji Finansowych , aby wyłonić firmy, które w dniach: 3.12.2014r. od godz.: 00.01 - 31.01.2015 r. do godziny: 23.59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

A – Systemy transakcyjne,

B – Systemy back office,

C – Bankowość elektroniczna i e-finanse,

D – Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej.

 2. Ocenie podlegają:

a) w kategorii A – rozwiązania dotyczące centralnego systemu informatycznego umożliwiającego obsługę klientów i realizację transakcji niezależnie od placówki i kanału dystrybucji;

b) w kategorii B – projekty informatyczne, których celem jest usprawnienie działania zaplecza instytucji, tj. wdrożenie systemów gospodarki własnej, zarządzanie personelem, zarządzanie gotówką lub organizację szkoleń na odległość;

c) w kategorii C – projekty informatyczne umożliwiające prowadzenie operacji finansowych z pomocą środków porozumiewania się na odległość;

d) w kategorii D – rozwiązania pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa danych w bankowości mobilnej przy wykorzystaniu łączy telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych.

3. Nagrodę Bankowy Lider Informatyki otrzyma bank wybrany spośród wszystkich zgłoszeń banków w kategoriach A, B, C i D.

4. Nagrodę Ubezpieczeniowy Lider Informatyki otrzyma instytucja ubezpieczeniowa wybrana spośród wszystkich zgłoszeń instytucji ubezpieczeniowych w kategoriach A, B, C.

5. Nagrodami w Konkursie są:  statuetki Gazety Bankowej : Lider Informatyki Instytucji Finansowych w danych kategoriach oraz statuetki Ubezpieczeniowy Lider Informatyki oraz Bankowy Lider Informatyki. Gazeta Bankowa jest fundatorem nagród.

6. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami może przenieść dane zgłoszenie do innej kategorii, jeśli w jej ocenie spełnia ono cechy i warunki dla innej kategorii, niż to do której zostało zgłoszone. Firma zgłaszająca zostanie poinformowana o tej zmianie przez Organizatora.

7. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu ma prawo nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach.

8. Nagrodę w Konkursie mogą otrzymać tylko i wyłącznie firmy z branży finansowej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda firma, bank które spełniają następujące warunki:

a) zgłoszenia dokonuje instytucja finansowa, ubezpieczeniowa lub firma będąca producentem systemu informatycznego lub która zajmowała się jego wdrożeniem w instytucji finansowej;

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji;

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

d) Termin nadsyłania zgłoszeń:  3.12.2014r. -  00.01 do 31.01.2015r. godz.:23.59

e) Zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją , która stanowi  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu

2. Laureata Nagrody Bankowy Lider Informatyki oraz Ubezpieczeniowy Lider Informatyki a także Nagrody w poszczególnych kategoriach (wskazanych w pkt 2 lit. A-D) wybiera Kapituła Konkursu, którą tworzą eksperci z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów oraz informatyki. Przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach odbywa podczas obrad Kapituły.

3. Nagrodę Bankowy Lider Informatyki, Nagrodę Ubezpieczeniowy Lider Informatyki oraz Nagrodę w danej kategorii (wskazanych w pkt 2 lit. A-D) otrzymuje instytucja, która w głosowaniu uzyskała najwyższą ocenę członków Kapituły. W głosowaniu nad wyborem laureatów Nagrody każdemu z członków Kapituły przysługuje jeden głos. W sytuacji równowagi głosów głos Przewodniczącego Kapituły ma decydujące znaczenie. Bankowego Lidera informatyki oraz Ubezpieczeniowego Lidera Informatyki Kapituła wskazuje w odrębnym głosowaniu. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu Nagrody Bankowy Lider Informatyki, Ubezpieczeniowy Lider Informatyki oraz Nagrody w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu. Z obrad Kapituły Konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Kapituły.

4. Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród zostaną podane do wiadomości w majowym wydaniu miesięcznika Gazeta Bankowa  GB 5/1169)oraz na stronie konkursowej pod adresem: gb.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: gb.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu zgłoszenia oraz zmian specyfikacji nagród.

3. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie, ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Specyfikacja Techniczna Zgłoszenia do Konkursu: Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014

1. Waga przesyłanego materiału nie może przekroczyć w sumie: 20MB,  a waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 MB

2. Zgłoszenie musi zawierać:

- Logo Firmy w formacie: JPG , EPS lub TIFF

- Skrócony opis produktu  zapisany w pliku Word ( max. 300 znaków)

- Pełny opis produktu ( jeśli jest to czysty tekst to do 10000 znaków)

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła